Folkhälsopolitik och regional utvecklingspolitik – En jämförande analys

Lyssna

I rapporten redovisas att samtliga åtta folkhälsopolitiska målområden har bäring på hållbar regional utveckling. Det finns även tydliga beröringspunkter mellan målområdena och den regionala utvecklingspolitikens fyra strategiska områden. Jämförelsen visar också att arbetet inom de två politikområdena är organiserat och uppbyggt på olika sätt och att den politiska styrningen skiljer sig åt.

Vår övergripande slutsats är att det finns betydande synergier som gör att arbetet med de två områdena kan utvecklas genom ett ökat kunskaps- och erfarenhetsutbyte och en ökad samverkan mellan centrala aktörer. Politikområdena har goda möjligheter att förstärka varandra och bidra till varandras måluppfyllelse.

Rapporten är ett kunskapsunderlag i Folkmyndighetens arbete med att samordna det nationella folkhälsoarbetet och stödja genomförandet av folkhälsopolitiken. Den vänder sig till beslutsfattare på nationell nivå, men vår förhoppning är att den även är relevant för de regionala och lokala aktörer som verkar inom berörda ansvarsområden.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 40
Artikelnummer: 23003