Folkhälsopolitikens mål, ramverk och genomförande – Folkhälsopolitiken och arbetet för god och jämlik hälsa

Lyssna

Faktabladet innehåller en snabb och översiktlig ingång till Sveriges folkhälsopolitik och dess genomförande. Syftet med bladet är att beskriva:

  • det folkhälsopolitiska ramverket med det övergripande folkhälsopolitiska målet, de åtta målområdena med fokusområden och indikatorer för uppföljning.
  • att arbetet för en god och jämlik hälsa berör flera sektorer i samhället och aktörer på nationell, regional och lokal nivå.

Faktabladet riktar sig till aktörer på nationell, regional och lokal nivå som arbetar med, eller är intresserade av, frågor som rör folkhälsopolitiken och arbetet för en god och jämlik hälsa i Sverige.

Relaterad läsning

Faktablad om folkhälsopolitiken och dess åtta målområden

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 2
Artikelnummer: 24096