Hälsa, livskvalitet och levnadsförhållanden bland asylsökande barn och unga i Sverige – Resultat från en enkätstudie genomförd 2018–2019

Lyssna

I den här rapporten har vi sammanställt resultaten från en enkätundersökning om hälsa, livskvalitet och levnadsförhållanden. Den besvarades av 108 barn och unga i åldrarna 12–20 år. Dessa hade sökt skydd i Sverige men ännu inte beviljats uppehållstillstånd (asylsökande). Data samlades in mellan oktober 2018 och januari 2019.

Sammantaget visar resultaten att en majoritet av de asylsökande barnen och ungdomarna som besvarade enkäten mår bra och tycker att skolan är viktig. Samtidigt uppger många att de inte trivs med livet. Studien tyder även på att det finns genomgående skillnader i hälsa och livskvalitet beroende på kön, ålder och boendesituation. De studiedeltagare som bor i familjehem eller på ett hem för vård och boende (HVB) uppger en sämre hälsa och livskvalitet än de som bor tillsammans med sina familjer.

Rapporten är ett kunskapsunderlag för det övergripande folkhälsomålet att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Målgrupp för rapporten är beslutsfattare, myndigheter och ideella organisationer som på olika sätt arbetar med frågor som rör asylsökande barns och ungas hälsa och levnadsförhållanden.

Relaterad läsning

Nyanlända barns hälsa och levnadsförhållanden i Sverige

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 54
Artikelnummer: 21234