Hälsokommunikation i det nya medielandskapet är en kunskapssammanställning av forskningsområdet hälsokommunikation internationellt och i Sverige åren 2010–2016. Den är avgränsad till Folkhälsomyndighetens uppdrag inom folkhälsa och riktar sig till dig som arbetar nationellt, regionalt och lokalt med kommunikation inom hälsoområdet.

Rapporten visar att forskningen inom hälsokommunikation vilar tungt på paradigm från det medicinska vetenskapsområdet och att den uppvisar brister i utvärdering. Hälsokommunikation är komplext och beroende av sin omvärld, inte minst genom möjligheter med interaktiv kommunikation. Både forskning och praktik behöver ta hänsyn till kunskap om massmedier och kommunikation. Det är även viktigt med förståelse för att individer självständigt ska kunna fatta beslut genom delaktighet i planering och genomförande av hälsokommunikationsinsatser. Med stöd i forskningen och med erfarenheter från praktiken kan ett nationellt hälsokommunikationsarbete utvecklas för att förebygga ohälsa och främja befolkningens hälsa.

Rapporten är framtagen av Folkhälsomyndigheten i samarbete med Helena Sandberg, docent i medie- och kommunikationsvetenskap vid Lunds universitet.