Modeller, verktyg, tips och råd för folkhälsoarbete

Lyssna

Här hittar du material som kan vara till praktisk hjälp i ditt arbete, såsom arbetsmodeller, handledningar, e-guider och metodbeskrivningar. Vissa har tagits fram med tanke på specifika sakområden men kan vara användbara också inom andra fält.

Modeller för folkhälsoarbete

Illustration av centrala steg i modeller för folkhälsoarbetet.

IllustrationIllustrationen föreställer fyra kugghjul som hakar i varandra. I det första kugghjulet står ”Behovsanalys. Beskriv nuläge och önskat läge”. I det andra kugghjulet står ”Planering. Inhämta kunskap och panera åtgärder”. I det tredje kugghjulet står ”Genomförande. Implementera och bibehåll åtgärder”. I det fjärde kugghjulet står ”Uppföljning. Följ upp och utvärdera”.

Här visar vi en enkel arbetsmodell för folkhälsoarbete med de fyra centrala stegen behovsanalys, planering, genomförande och uppföljning. Illustrationen ger en förenklad och teoretisk bild av en sammansatt process. Varje enskilt kugghjul består i praktiken av flera steg eller faser. Dessa kan i sig ställa krav på vissa förutsättningar och vara beroende av andra processer, exempelvis för prioritering. För att kunna besluta om välgrundade och effektiva insatser för att nå eller upprätthålla ett önskat läge behövs kunskapsinhämtning. Möjligheterna att genomföra en insats kan i sin tur kräva politiska beslut och finansiering. I genomförandefasen ingår att både implementera och bibehålla de valda åtgärderna.

Lyckas med implementering

På sidan Att lyckas med implementering inom folkhälsoområdet har vi samlat information och material för dig som arbetar med att implementera insatser inom folkhälsoområdet.

Att lyckas med implementering inom folkhälsoområdet

Vägledning för hälsofrämjande och förebyggande ANDTS-arbete

Här finns praktiska råd och vägledning för dig som ska samordna och bedriva hälsofrämjande och förebyggande arbete inom ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar). Kunskapsstödet "Att lyckas med ANDTS-prevention" visar hur man kan lägga upp ett förebyggande arbete med hög kvalitet utifrån lokala och regionala behov. Snabbguiden-modellen utgår från de faser som ett hälsofrämjande och förebyggande arbete vanligen omfattar. Guiden kan också vara användbar inom andra områden.

På webbsidan hittar du också fördjupande information, tips och stödmaterial som till exempel filmer och bilder. Att lyckas med ANDTS-prevention finns även som e-utbildning.

Lyckas med hivprevention

Vägledningen "Att lyckas med hivprevention" kan användas för att kvalitetssäkra hälsofrämjande och förebyggande projekt inom hivprevention och sexuell hälsa. Här beskrivs struktur, process och resultat med tillhörande frågor kring framgångsfaktorer, som kan ge en tydlig bild av projektets förutsättningar att nå önskat resultat. Vägledningen kan också vara användbar inom andra områden än hivprevention eftersom den bygger på en generell metod för folkhälsoarbete.

Till vägledningen finns även en sida som ger ytterligare information om arbetsboken. Bland annat om vem som är målgrupp för arbetsboken och beskrivning samt ifyllda exempel hur man använder sig av den.

Att lyckas med hivprevention – material och stöd

Så gör du en litteraturöversikt

Guiden "Handledning för litteraturöversikter" hjälper dig att förstå hur man genomför och tolkar systematiska litteraturöversikter inom olika ämnesområden.

Tips och råd kring hälsokommunikation – hur når man ut?

I rapporten "Hälsokommunikation i det nya medielandskapet" finns samlade erfarenheter från praktiken och forskningen med tips och råd kring att kommunicera om hälsa. Här finns även länkar till annat relevant material om kommunikation.

Prioritering av behov inom folkhälsoområdet

I den här litteraturöversikten beskrivs olika prioriteringsmodeller och processer som kan vara av intresse vid strategisk prioritering av behov

inom folkhälsoområdet. Även om ingen prioriteringsmodell är direkt överförbar till folkhälsoområdet identifierades gemensamma kriterier för prioritering: allvarlighetsgrad, jämlikhet, angelägenhet, genomförbarhet kostnadseffektivitet och hälsonytta/vetenskapligt stöd. Litterarutöversikten riktar sig till dig som är beslutsfattare eller arbetar med strategiskt förebyggande arbete vid myndigheter, regioner och kommuner.

Så kan barn- och ungdomsledare göra skillnad för barns psykiska hälsa

E-utbildningen Ledare som lyssnar riktar sig till barn- och ungdomsledare, de viktiga vuxna som möter många barn och unga på fritiden. Utbildningen berör vad psykisk hälsa och ohälsa är, hur man kan upptäcka om någon mår dåligt och hur man kan stärka den psykiska hälsan hos de barn och unga som deltar i olika fritidsaktiviteter. Utbildningen är gratis och fokuserar på hur man kan bli bättre på att fråga och lyssna på barn och unga samt guida till mer stöd och hjälp när det behövs.

E-utbildningen Ledare som lyssnar

Rökfria miljöer förebygger ohälsa

I vägledningen om rökfria miljöer hittar du en e-utbildning och allmän information om regler och syften med de rökfria miljöerna. I vägledningen finns också en verktygslåda med stödmaterial för alla som vill stödja genomförandet av fler rökfria utomhusmiljöer. Exempel på stödmaterial är kunskapsstöd för rökfria skolgårdar och informationsmaterial för rökfria miljöer utomhus.

Vägledning för tillsyn över rökfria miljöer

Metodstöd i arbetet för säkrare sex

På webbplatsen Motiverande samtal om sexuell hälsa hittar du metodstöd kring arbetet för säkrare sex. Det vänder sig till dig som arbetar på ungdomsmottagningar, hiv/STI-mottagningar, sex- och samlevnadsmottagningar, infektionskliniker och vårdcentraler. Stödet består av dels en förberedande samtalsguide, dels en introduktion till metoden motiverande samtal, MI.

Motiverande samtal om sexuell hälsa

Mer om myndighetens arbete med kunskapsutveckling och kunskapsförmedling inom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter:

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

E-utbildningar

Här hittar du Folkhälsomyndighetens e-utbildningar samlade.

E-utbildningar

Metod för att kartlägga värmeöar

I tätbebyggda områden med hög andel hårdgjorda ytor och lite vegetation ökar risken för höga temperaturer och värmeöar. Folkhälsomyndigheten har publicerat en metodbeskrivning för att kartlägga riskområden. Metoden utgår ifrån de geodata om marktäckning som finns lätt tillgängliga för kommuner och länsstyrelser.

Planera för kommunikation vid en pandemisk influensa

Ett kunskapsunderlag som riktar sig framför allt till kommunikationsansvariga, smittskyddsenheter och beredskapsplanerare.

Läs mer på sidan Pandemiberedskap.