Har covid-19-pandemin och smittskyddsåtgärderna påverkat gymnasieungdomars och universitets- och högskolestudenters hälsa och levnadsvanor?

Lyssna

Den här rapporten sammanfattar den internationella forskningen om hur covid-19-pandemin och smittskyddsåtgärderna påverkat hälsan och levnadsvanor bland ungdomar och unga vuxna, med särskilt fokus på införd fjärr- och distansundervisning. De inkluderade studierna hade gjort upprepade mätningar vid minst två tillfällen för att studera förändringar i hälsa och levnadsvanor. Ingen av de inkluderade studierna hade genomförts i Sverige.

Resultaten bland universitets- och högskolestudenter tyder på att psykiska besvär såsom symtom på depression, ångest och stress ökade, liksom sömnbesvären. Även upplevd ensamhet och långvarigt sittande verkade öka. Den fysiska aktiviteten minskade bland både gymnasieungdomar och universitets- och högskolestudenter.

Pandemin har lett till smittskyddsåtgärder som haft stor inverkan på gymnasieungdomars och studenters vardag. De här grupperna hade en negativ utveckling när det gäller fysisk aktivitet och psykisk hälsa redan före pandemin, så dessa områden behöver särskilt uppmärksammas även i fortsättningen.

Denna litteraturöversikt är ett underlag till rapporten Hur har folkhälsan påverkats av covid-19-pandemin?

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Artikelnummer: 21019