Hur har folkhälsan påverkats av covid-19-pandemin? – Samlad bedömning utifrån svensk empiri och internationell forskning under 2020

Lyssna

I den här rapporten presenterar Folkhälsomyndigheten en samlad bedömning av covid-19-pandemins och smittskyddsåtgärdernas konsekvenser för folkhälsan under 2020. Rapporten baseras på såväl svensk empiri som internationell forskning. Målgrupper för publikationen är aktörer med uppdrag kopplade till folkhälsa och folkhälsoarbete på lokal, regional och nationell nivå.

Sammanfattningsvis visar resultaten att:

  • förutsättningarna för en god och jämlik hälsa har förändrats under pandemin
  • de grupper som redan före pandemin hade förhöjd risk för ohälsa har drabbats mest inom skolan, på arbetsmarknaden och i samhället i stort
  • den allmänna hälsan är fortsätt god, men något fler uppger lätta psykiska besvär
  • fysisk aktivitet har minskat och stillasittande ökat
  • många folkhälsorelevanta insatser har ställts in och ersatts med andra alternativ.

I Sverige ser vi att ojämlikheterna i hälsa består och i vissa fall ökar över tid. Vår bedömning är att pandemins konsekvenser kan komma att förstärka dessa ojämlikheter. Det är för tidigt för att avgöra pandemins fulla effekt på folkhälsan, men redan nu ser vi att det hälsofrämjande och förebyggande arbetet behöver stärkas och prioriteras för att behålla en god folkhälsa och minska ojämlikheterna.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 184
Artikelnummer: 21022