Infektioner och antibiotika på särskilt boende – En sammanställning av resultat från Svenska HALT 2020

Lyssna

Denna publikation är en sammanställning av 2020 års mätning av vårdrelaterade infektioner, antibiotikaanvändning och riskfaktorer hos personer som bor på särskilt boende i Sverige.

Mätningen genomfördes under ett år då covid-19 pandemin inneburit stora utmaningar för vård- och omsorgsverksamheter. Trots detta deltog 112 kommuner och 1 004 enheter med11 339 vårdtagare. Resultatet visar på ett starkt samband mellan förekomst av riskfaktorer hos vårdtagaren och en vårdrelaterad infektion. Sambandet gäller även för antibiotikabehandling. I 2020 års mätning har 1,5 procent av vårdtagarna en vårdrelaterad infektion och 2,8 procent behandlas med antibiotika.

Alla kommuner i Sverige är inbjudna till att delta i mätningen. Metoden är en punktprevalensmätning. Detta innebär att andelen personer med infektion, antibiotikabehandling eller riskfaktor mäts vid en viss tidpunkt. De enheter som deltar registrerar resultaten direkt i en webbaserad modul i det nationella kvalitetsregistret Senior alert.

I första hand vänder vi oss till dig som är medicinskt ansvarig sjuksköterska inom kommunal hälso- och sjukvård, verksamhetschef eller personal på särskilt boende. Du arbetar lokalt eller regionalt med kvalitetsutveckling, patientsäkerhet, Strama, vårdhygien och smittskydd. Vi vänder oss även till dig som är beslutsfattare på kommunal nivå.

Syftet är att stödja och stimulera till ett lokalt och regionalt systematiskt kvalitetsarbete för att förebygga vårdrelaterade infektioner och för en ansvarsfull antibiotikaanvändning inom kommunal hälso- och sjukvård.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Artikelnummer: 21029