Instruktion för anmälan i SmiNet avseende fall som konstaterats ha covid-19 sjukdom genom positivt antigentest

 • Publicerad: 17 december 2020
 • Artikelnummer: 20226
 • Folkhälsomyndigheten

Syfte

Syftet med instruktionen är att vägleda behandlade läkare och läkare vid laboratorium hur anmälan till SmiNet ska ske avseende covid-19 fall som bekräftats genom påvisande av antigen från SARS-CoV-2, så kallat antigentest. Användningen av antigentest sker oftast patientnära och utan att ett laboratorium svarar ut analysresultatet, därför kan anmälningsförfarandet till SmiNet skilja sig från gängse rutiner efter ett positivt antigentest. För att övervakningen av covid-19 skall bli både enhetlig och ändamålsenlig är det viktigt att skilja ut om ett positivt antigentest har förelagt anmälan till SmiNet. Anmälan till SmiNet bör därför ske enligt denna instruktion.

Bakgrund

Den 26 november ändrades Falldefinition vid anmälan enligt smittskyddslagen av covid-19 för covid-19 (1).

För bekräftat fall gäller att minst ett av följande kriterier är uppfyllt:

 • Påvisande av nukleinsyra från SARS-CoV-2
 • Isolering av SARS-CoV-2
 • Påvisande av antigen från SARS-CoV-2

Folkhälsomyndigheten har även tagit fram en vägledning för användning av antigentester vid covid-19, som bland annat innehåller prestandarekommendationer och som kan fungera som stöd vid införandet av antigentester.

Vägledning för användning av antigentester vid covid-19

Anmälningsplikt och anmälan till SmiNet vid positivt antigentest

Enligt de författningar (se lagrum nedan) som gäller ska endast bekräftade fall anmälas. De som omfattas av anmälningsplikten är behandlande läkare, läkare som utför obduktion, läkare vid laboratorium som utför mikrobiologisk diagnostik eller den som är ansvarig för ett sådant laboratorium. Fall av covid-19 sjukdom som bekräftats genom positivt antigentest ska anmälas till SmiNet. Klinisk anmälan och laboratorieanmälan ska eftersträvas, men laboratorieanmälan är inte alltid möjligt eftersom antigentester främst används som patientnäratester inom vården och utan att ett laboratorium svarar ut analysresultatet. I de fall testet utförts utan koppling till ett laboratorium görs anmälan endast av behandlande läkare dvs. klinisk anmälan och ingen laboratorieanmälan kan göras. Det är i dessa fall av stor vikt att det framgår i anmälan att ett positivt antigentest föranlett anmälan enligt nedan.

Anmälan ska alltid eftersträva att innehålla de detaljer som efterfrågas i SmiNet formulären. Nedan förtydligas vad anmälan specifikt bör innehålla när den avser fall där diagnosen ställts efter ett positivt antigentest.

 • Kliniskanmälan av behandlande läkare eller av obducerande läkare vid ett bekräftat fall.
  • I fältet ”Grund för diagnos” väljs Positivt antigentest i rullistan. (OBS att även ytterligare alternativ kan väljas om de är uppfyllda.)
  • I fritextfältet "Övrig information" skrivs texten Antigentest följt av testets märke/producent (I den mån denna uppgift är känd för anmälaren.).
 • Laboratorieanmälan av läkare vid laboratorium som utför mikrobiologisk diagnostik, eller av den som är ansvarig för ett sådant laboratorium vid ett positivt laboratoriefynd.
  • I fältet ”Diagnostisk metod” väljs Antigenpåvisning i rullistan.
  • I fritextfält ”Kommentar analysresultat” skrivs texten Antigentest följt av testets märke/producent (I den mån denna uppgift är känd för anmälaren.).

Lagrum

I Smittskyddslagen (2004:168) 2 kap 5 § (2) anges att en behandlande läkare som misstänker eller konstaterar fall av allmänfarlig sjukdom eller annan anmälningspliktig sjukdom, ska utan dröjsmål anmäla detta till smittskyddsläkaren i den region där den anmälande läkaren har sin yrkesverksamhet och till Folkhälsomyndigheten. Anmälningsskyldigheten enligt första stycket första meningen gäller även:

 • läkare vid laboratorium som utför mikrobiologisk diagnostik,
 • den som är ansvarig för ett sådant laboratorium, och
 • läkare som utför obduktion.

Folkhälsomyndigheten får besluta om undantag från anmälningsskyldigheten. I 4 § i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2015:7) (3) om anmälan av anmälningspliktig sjukdom i vissa fall anges att: Misstänkta fall av covid-19 ska inte anmälas.

Referenser

 1. Falldefinition vid anmälan enligt smittskyddslagen av covid-19, version 5 2020-11-26.
 2. Svensk författningssamling SFS 2004:168. Smittskyddslag. Stockholm: Socialdepartementet.
 3. Konsoliderad version av HSLF-FS 2015:7 Folkhälsomyndighetens föreskrifter om anmälan av anmälningspliktig sjukdom i vissa fall

Instruktion för anmälan i SmiNet avseende fall som konstaterats ha covid-19 sjukdom genom positivt antigentest

Lyssna

Syftet med instruktionen är att vägleda behandlade läkare och läkare vid laboratorium hur anmälan till SmiNet ska ske avseende covid-19 fall som bekräftats genom påvisande av antigen från SARS-CoV-2, så kallat antigentest. Ny interimistisk version publiceras vid behov.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Artikelnummer: 20226