Jämlikhetsperspektiv på lokalt hälsofrämjande och förebyggande arbete – En jämförelse av kommunernas arbete mot alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksrelaterad ohälsa

Lyssna

Denna rapport innehåller en jämförelse av kommuners arbete mot ohälsa relaterat till alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) ur ett jämlikhetsperspektiv. Syftet är att bidra till kunskapen om hur det ANDT-förebyggande arbetet kan minska ANDT-relaterad ojämlikhet i hälsa.

Vi presenterar resultat från en studie där vi har analyserat lokalt hälsofrämjande och ANDT-förebyggande arbete utifrån sociodemografiska faktorer så som utbildningsnivå, inkomstnivå och befolkningsstorlek. I analyserna tar vi hänsyn till skillnader mellan kommuner i skador kopplat till ANDT. Vi utgår från den europeiska modellen för drogförebyggande arbete (EDPQS) för hur ett hälsofrämjande och förebyggande arbete med hög kvalitet kan utformas. Uppgifterna om det lokala arbetet består i ett urval av data från Folkhälsomyndigheten årliga undersökning, kallad Länsrapportens undersökning.

Rapporten bidrar med kunskap som kan användas av nationella, regionala och lokala beslutsfattare och praktiker i den strategiska planeringen av hur det lokala ANDT-förebyggande arbetet kan stärkas för en god och jämlik folkhälsa.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 68
Artikelnummer: 20133