Syftet med undersökningen är att ta fram underlag för uppföljning av den nationella politiken på alkohol-, narkotika-, tobaks- och dopningsområdet vilken också inkluderar alkohol- och tobakslagstiftningarna. Resultat från undersökningen utgör viktiga underlag för regeringens prioriteringar och beslut på ANDT-området. Länsrapportens undersökning är också ett viktigt instrument för kunskapsstyrning, och kan fungera som ett verktyg för uppföljning, planering och utveckling av arbetet på den regionala och lokala nivån.

Resultat

Revidering av frågeunderlaget

Inför insamlingen av uppgifter för verksamhetsåret 2016 gjorde Folkhälsomyndigheten en större revidering av frågorna med anledning av den förnyade nationella strategin för ANDT-politiken för perioden 2016–2020. Samtliga frågor i länsrapportens undersökning sågs då över och många frågor förändrades på något sätt. Till detta arbete knöts en referensgrupp bestående av ANDT-samordnare och tillsynshandläggare från ett antal länsstyrelser och kommuner, samt representanter för SKR och CAN.

Folkhälsomyndigheten ser årligen över frågorna i undersökningens delenkäter och reviderar vid behov frågeunderlaget. Detta arbete sker i dialog med länsstyrelser och i samråd med SKR. Under strategiperioden 2016–2020 görs bara mindre förändringar av frågorna för att möjliggöra uppföljning och jämförelser över tid. Med anledning av ny tobakslag från och med 1 juli 2019 gör Folkhälsomyndigheten en översyn av frågor kring tobakstillsyn och tobakspreventivt arbete regionalt och lokalt.

Frågeområden

I undersökningen svarar respondenterna på frågor om de organisatoriska förutsättningarna för arbetet med tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen och det ANDT-förebyggande arbetet, samt på frågor om insatser och aktiviteter inom ramen för det arbetet. Följande punkter beskriver översiktligt de olika frågeområdena:

  • Organisation och ansvar
  • Resurser
  • Samverkan och nätverk
  • Policyer
  • Åtgärder, insatser och metoder
  • Uppföljning och utvärdering

Genomförande

Folkhälsomyndigheten skickar länsstyrelsens webbenkäter via e-post till respektive länsstyrelse. Länsstyrelsen får även länkar till webbenkäterna för kommunerna i länet som de i sin tur distribuerar vidare till kommunerna. Distributionen till storstadskommunernas stadsdelar sker genom att vi skickar stadsdelarnas länkar till webbenkäterna via e-post till kontaktpersoner i respektive storstadskommun eller till ANDT-samordnarna på länsstyrelserna i Stockholms län och Västra Götaland.

Under den tid då data samlas in gör vi minst tre uppföljningar av svarsfrekvenser och vi tar hjälp av länsstyrelserna för att skicka ut påminnelser till kommunerna om att besvara enkäterna. När svarstiden har passerats gör vi en kvalitetskontroll av de uppgifter som länsstyrelser, kommuner och stadsdelar har lämnat. Kontrollen innebär att vi tittar på främst två saker: frågor som inte har besvarats (bortfall) och uppgifter som i någon utsträckning är motstridiga eller orimliga. De iakttagelser vi gör skickar vi ut till länsstyrelser och kommuner med en förfrågan att få uppgifter justerade, kompletterade eller bekräftade. När detta är klart kan vi fastställa data.

Enkäter

Om du önskar ta del av enkäterna ber vi dig skicka en e-post till info@folkhalsomyndigheten.se med angivande av vilket år du är intresserad av.