Länsrapportens undersökning

Lyssna

Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets samtliga 21 länsstyrelser och 290 kommuner. Det är anställda inom dessa myndigheter som lämnar uppgifter om arbetet med tillsyn enligt alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkter, samt om det hälsofrämjande och förebyggande ANDTS-arbetet.

Frågorna i undersökningen besvaras i webbaserade enkäter och uppgifterna redovisas i Folkhälsomyndighetens publika databas Indikatorlabbet.

Syftet med undersökningen

Syftet med undersökningen är att ta fram underlag för uppföljning av den nationella politiken som rör områdena alkohol, narkotika, tobak och nikotin, dopning och spel om pengar. Detta inkluderar också alkohol- och tobakslagstiftningarna. Resultat från undersökningen utgör viktiga underlag för regeringens prioriteringar och beslut på ANDTS-området. Länsrapportens undersökning är också ett viktigt underlag för kunskapsbaserat arbete, och kan fungera som ett verktyg för uppföljning, planering och utveckling av arbetet på den regionala och lokala nivån.

Resultat att titta på

Revidering av frågeunderlaget

Inför insamlingen av uppgifter för verksamhetsåret 2021 gjorde Folkhälsomyndigheten en revidering av undersökningen och inkluderade då frågor om spel om pengar.

Folkhälsomyndigheten ser årligen över frågorna i undersökningens delenkäter och reviderar vid behov frågeunderlaget. Detta arbete sker i dialog med länsstyrelser och i samråd med SKR.

Frågeområden

I undersökningen svarar respondenterna på frågor om de organisatoriska förutsättningarna för arbetet med tillsyn enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter och hälsofrämjande och förebyggande ANDTS-arbetet, samt på frågor om insatser och aktiviteter inom ramen för det arbetet. Följande punkter beskriver översiktligt de olika frågeområdena:

  • Organisation och ansvar
  • Resurser
  • Samverkan och nätverk
  • Policyer
  • Åtgärder, insatser och metoder
  • Uppföljning och utvärdering

Genomförande

Folkhälsomyndigheten skickar länsstyrelsens webbenkäter via e-post till respektive länsstyrelse. Länsstyrelsen får även länkar till webbenkäterna för kommunerna i länet som de i sin tur distribuerar vidare till kommunerna.

Under den tid då data samlas in gör vi minst tre uppföljningar av svarsfrekvenser och vi tar hjälp av länsstyrelserna för att uppmuntra kommunerna att delta i undersökningen. När svarstiden har passerats gör vi en kvalitetskontroll av de uppgifter som länsstyrelser, kommuner och stadsdelar har lämnat. Kontrollen innebär att vi tittar på främst två saker: frågor som inte har besvarats (bortfall) och uppgifter som i någon utsträckning är motstridiga eller orimliga. De iakttagelser vi gör skickar vi ut till länsstyrelser och kommuner med en förfrågan att få uppgifter justerade, kompletterade eller bekräftade. När detta är klart kan vi fastställa data.

Enkäter

Om du önskar ta del av enkäterna ber vi dig skicka en e-post till info@folkhalsomyndigheten.se med angivande av vilket år du är intresserad av.