Kan minimipris per enhet vara en policyåtgärd som minskar ojämlikhet i alkoholrelaterad hälsa? – En systematisk litteraturöversikt

Lyssna

Minimipris per enhet innebär att det finns ett lagstadgat lägsta pris för vad alkoholdrycker får kosta baserat på en drycks innehåll i gram ren alkohol. I den här litteraturöversikten har vi sammanställt forskning om minimipris har någon påverkan på alkoholrelaterad ojämlikhet i hälsa.

Översikten tyder på att ett minimipris kan bidra till minskad ojämlikhet i hälsa genom att minska konsumtion av alkohol och relaterad sjuklighet och dödlighet i grupper med låg socioekonomisk position och/eller hög konsumtionsnivå.

Resultatet ska tolkas med försiktighet eftersom ingen av studierna är utförd i Sverige och de flesta är modelleringsstudier med stor osäkerhet.

Minimipris per enhet är en policyåtgärd som bland annat har införts i Skottland och delar av Australien och Kanada.

Litteraturöversikten är en del i myndighetens uppföljning av det vetenskapliga stödet för policyåtgärder på folkhälsoområdet. Översikten publiceras som en rapport eftersom kunskapen är relevant för beslutsfattare på nationell nivå och andra aktörer som arbetar med alkoholförebyggande arbete.

Bilagor

Du som vill ta del av bilagorna kan beställa dessa via e-post till Registrator. Ange artikelnummer och publikationens titel. Om utlämnandet av bilagor innebär en avgift kommer du att bli meddelad detta.

info@folkhalsomyndigheten.se

Relaterad läsning

Alkohol, narkotika, dopning, tobaks- och nikotinprodukter och spel om pengar (ANDTS)

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 34
Artikelnummer: 20229