Konsoliderad version av FoHMFS 2014:5 Folkhälsomyndighetens föreskrifter om uppgifter för statistik avseende servering av alkoholdrycker och alkoholdryckslikande preparat

  • Publicerad: 3 januari 2014
  • Uppdaterad: 15 januari 2020
  • Folkhälsomyndigheten

Konsoliderad version av FoHMFS 2014:5

Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras en sammanställning av alla gällande föreskrifter och allmänna råd från grundförfattningen till den senaste ändringsförfattningen. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna version innehåller ändringar till och med HSLF-FS 2019:28.

  • Grundförfattning gäller från och med: 3 januari 2014
  • Senaste lydelse gäller från och med: 15 januari 2020 (HSLF-FS 2019:28)

Se tryckta versioner som pdf

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om vilka uppgifter som Folkhälsomyndigheten begär in för att sammanställa statistik om servering av spritdrycker, vin, andra jästa alkoholdrycker, starköl, folköl och alkoholdrycksliknande preparat. (HSLF-FS 2019:28).

1 a § Föreskrifterna riktar sig till tillståndshavare som enligt alkohollagen (2010:1622) har stadigvarande tillstånd att servera alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat. (HSLF-FS 2019:28).

Tillståndshavares skyldighet att lämna uppgifter

2 § Tillståndshavare ska lämna följande uppgifter

  1. normalpriser för spritdrycker, vin, andra jästa alkoholdrycker, starköl, folköl och alkoholdrycksliknande preparat,
  2. framställd volym av egenkryddad snaps,
  3. omsättning för mat, spritdrycker, vin, andra jästa alkoholdrycker, starköl, folköl, lättdrycker och alkoholdrycksliknande preparat, samt
  4. inköpta volymer för spritdrycker, vin, andra jästa alkoholdrycker, starköl och alkoholdrycksliknande preparat. (HSLF-FS 2019:28).

När och hur uppgifterna ska lämnas

3 § Tillståndshavare ska varje år lämna in uppgifter för perioden 1 januari–31 december. Uppgifterna ska lämnas in via Folkhälsomyndighetens e-tjänst eller på blanketten Restaurangrapport som är framtagen av Folkhälsomyndigheten.

Uppgifterna ska vara registrerade i e-tjänsten eller ha kommit in via blanketten till den kommun där serveringsstället finns, senast den 1 mars nästkommande år.

Om serveringstillståndet gäller en trafikservering och uppgifterna inte lämnas via myndighetens e-tjänst, ska uppgifterna lämnas till den kommun där tillståndshavaren har sitt säte. Tillståndshavare som inte har sitt säte i Sverige ska lämna uppgifterna till Stockholms kommun.

Om ett tillstånd upphör ska uppgifterna lämnas till kommunen inom 30 dagar från det att tillståndet upphört att gälla. (HSLF-FS 2019:28).

4 § Den som omfattas av undantaget i 39 kap. 5 § 1 skatteförfarandelagen (2011:1244) omfattas inte av bestämmelserna i dessa föreskrifter.

Observera

Uppgifter om alkoholdrycksliknande preparat ska lämnas första gången senast den 1 mars 2022 för perioden 1 januari–31 december 2021, se HSLF-FS 2019:28.

Konsoliderad version av FoHMFS 2014:5 Folkhälsomyndighetens föreskrifter om uppgifter för statistik avseende servering av alkoholdrycker och alkoholdryckslikande preparat

Lyssna

Konsoliderad version att läsa på skärm

Detta är en konsoliderad föreskrift. Den konsoliderade versionen är en sammanställning av alla gällande föreskrifter och allmänna råd, från grundförfattning till senaste ändringsförfattning. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen (pdfer finns i publikationen). Ändringar markeras genom att nummer på senaste ändringsförfattningen anges inom parentes efter den paragraf som ändrats. Denna version innehåller ändringar till och med HSLF-FS 2019:28.

För uppgift om bemyndigande, ikraftträdande- och övergångsbestämmelser, se respektive författning.

Läs den senaste versionen av föreskriften genom att klicka på "Läs publikation".

Konsoliderad version sammanfattar

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Uppdaterad: