Konsoliderad version av HSLF-FS 2018:41 Folkhälsomyndighetens föreskrifter om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

 • Publicerad: 17 september 2018
 • Uppdaterad: 1 november 2019
 • Folkhälsomyndigheten

Konsoliderad version av HSLF-FS 2018:41

Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras en sammanställning av alla gällande föreskrifter och allmänna råd från grundförfattningen till den senaste ändringsförfattningen. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna version innehåller ändringar till och med HSLF-FS 2019:21.

 • Grundförfattning gäller från och med: 17 september 2018 (6 § 17 mars 2019)
 • Senaste lydelse gäller från och med: 1 november 2019 (HSLF-FS 2019:21)

Se tryckta versioner som pdf

Tillämpningsområde

1 § I dessa föreskrifter ges kompletterande bestämmelser till lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter och förordningen (2019:223) Om tobak och liknande produkter. (HSLF-FS 2019:21).

Definitioner

2 § De uttryck som används i 1 kap. 3 § 1, 2 och 8 lagen (2018:2088) om Tobak och liknande produkter har samma betydelse i dessa föreskrifter. Därutöver används definitionen förpackningar som avser både styckförpackningar och eventuella ytterförpackningar. (HSLF-FS 2019:21).

3 § I dessa föreskrifter används dessutom följande definitioner som används
i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/40/EU av den 3 april 2014 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och relaterade produkter och om upphävandet av direktiv 2001/37/EG:

 • Import av tobaksvaror eller relaterade produkter: införsel till unionens territorium av sådana produkter om inte produkterna placeras i ett suspensivt tullförfarande eller arrangemang vid införseln till unionen, samt deras frisläppande efter ett sådant suspensivt tullförfarande eller arrangemang.
 • Importör av tobaksvaror eller relaterade produkter: ägaren till, eller en person som har rätt att förfoga över, tobaksvaror och relaterade produkter som har förts in till unionens territorium.
 • Styckförpackning: den minsta enskilda förpackning för tobaksvaror eller relaterade produkter som släpps ut på marknaden.
 • Tillverkare: varje fysisk eller juridisk person som tillverkar en produkt eller som låter konstruera eller tillverka en produkt och saluför produkten i eget namn eller under eget varumärke.
 • Ytterförpackning: varje förpackning i vilken tobak eller relaterade produkter släpps ut på marknaden och som innehåller en styckförpackning eller ett antal styckförpackningar, varvid transparenta omslag inte anses vara ytterförpackningar.

4 § I dessa föreskrifter används också följande definition som används i artikel 1.1 b i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster:

 • Tjänst: alla informationssamhällets tjänster, det vill säga tjänster som vanligtvis utförs mot ersättning på distans, på elektronisk väg och på individuell begäran av en tjänstemottagare. I denna definition avses med:
  • a. på distans: tjänster som tillhandahålls utan att parterna är närvarande samtidigt,
  • b. på elektronisk väg: en tjänst som sänds vid utgångspunkten och tas emot vid slutpunkten med hjälp av utrustning för elektronisk behandling (inklusive signalkomprimering) och lagring av uppgifter, och som i sin helhet sänds, befordras och tas emot genom tråd, radio, optiska hjälpmedel eller andra elektromagnetiska medel, och
  • c. på individuell begäran av en tjänstemottagare: en tjänst som tillhandahålls genom överföring av uppgifter på individuell begäran.

5 § I dessa föreskrifter avses med relaterade produkter de produkter som regleras i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/40/EU och som enligt artikel 1 f i direktivet liknar tobaksvaror, nämligen elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt örtprodukter för rökning. Dessa föreskrifter omfattar elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

Språkkrav

6 § Följande ska vara på svenska:

 1. Informationsblad i styckförpackningar till elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare enligt 3 kap. 5 § lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter.
 2. Innehållsdeklaration till förpackningar till elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare enligt 3 kap. 6 § samma lag.

Detta språkkrav ska endast tillämpas på elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare som tillhandahålls konsumenter på den svenska marknaden. (HSLF-FS 2019:21).

Registrering av gränsöverskridande distansförsäljning

7 § Vid en registrering enligt 5 kap. 16 § lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter ska näringsidkaren lämna in följande uppgifter:

 • Namn eller företagsnamn och adressen till det verksamhetsställe varifrån elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare kommer att tillhandahållas.
 • Startdatum för den verksamhet som innebär erbjudande av gränsöverskridande distansförsäljning av elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare till konsumenter, genom användning av informationssamhällets tjänster.
 • Adress till webbplatsen eller webbplatserna som används för ändamålet och alla relevanta uppgifter för att kunna identifiera webbplatsen. (HSLF-FS 2019:21).

Produktkontroll

8 § Underrättelsen från en tillverkare, importör eller distributör enligt 2 kap. 11 § lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter ska lämnas på av Folkhälsomyndigheten anvisad blankett. (HSLF-FS 2019:21).

Konsoliderad version av HSLF-FS 2018:41 Folkhälsomyndighetens föreskrifter om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Lyssna

Konsoliderad version att läsa på skärm

Detta är en konsoliderad föreskrift. Den konsoliderade versionen är en sammanställning av alla gällande föreskrifter och allmänna råd, från grundförfattning till senaste ändringsförfattning. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen (pdfer finns i publikationen). Ändringar markeras genom att nummer på senaste ändringsförfattningen anges inom parentes efter den paragraf som ändrats. Denna version innehåller ändringar till och med HSLF-FS 2019:21.

För uppgift om bemyndigande, ikraftträdande- och övergångsbestämmelser, se respektive författning.

Läs den senaste versionen av föreskriften genom att klicka på "Läs publikation".

Konsoliderad version sammanfattar

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Uppdaterad: