Matmiljö i Sverige – En kartläggande litteraturöversikt

Lyssna

Denna rapport är en kartläggande litteraturöversikt av svensk forskning som publicerats om matmiljö i Sverige. Matmiljö kan definieras som den del av ett livsmedelssystem där människor interagerar med systemet för att välja vad de ska köpa, tillaga och äta. Det handlar om faktorer i den fysiska, ekonomiska, sociala och politiska miljön som kan påverka den matrelaterade hälsan.

I Sverige är matmiljön fortfarande ett relativt nytt forskningsområde. De flesta av de inkluderade studierna publicerades efter 2014. Inom vissa arenor, som i detaljhandel, skola och äldreomsorg hade olika dimensioner av matmiljö studerats. Däremot var det få studier som genomförts inom ramen för arbete, utbildning, i hemmet eller på fritiden, samt på digitala arenor. Kunskapsläget är bristfälligt när det gäller matmiljöns påverkan på livsmedelskonsumtionen i Sverige, vilket även inkluderar kunskap om vilka policyåtgärder som kan påverka matmiljön. Det finns även ett stort behov av forskning om jämlikhetsaspekter i relation till matmiljön.

Rapporten är en del av ett regeringsuppdrag om att ta fram förslag på nationella mål, indikatorer och insatsområden som ska ge en inriktning för arbetet med hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Artikelnummer: 23186