Matmiljö i Sverige – En kartläggande litteraturöversikt

 • Publicerad: 30 augusti 2023
 • Artikelnummer: 23186
 • Folkhälsomyndigheten

Sammanfattning

Syftet med den här kartläggande litteraturöversikten var att undersöka vilka vetenskapliga studier som publicerats om matmiljö i Sverige, alltså den delen av ett livsmedelssystem där vi människor interagerar med systemet för att välja vad vi ska köpa, tillaga och äta. Vi undersökte vilka olika dimensioner av matmiljö som studerats och på vilka arenor, som till exempel detaljhandel, skola eller restaurang. Vidare kartlade vi vilka befolkningsgrupper, studiedesign och utfallsmått som användes och om aspekter av jämlikhet var en del av frågeställningarna.

Ett fyrtiotal studier med varierande studiedesign

Litteratursökningen identifierade 24 300 studier, som publicerats mellan 1 januari 2000 och 1 mars 2022. Av dessa granskades 211 på fulltextnivå, och 45 studier bedömdes till sist som relevanta att inkludera. Totalt 23 studier var genomförda bland vuxna eller den allmänna befolkningen, 12 studier bland barn, och 6 studier bland äldre. Övriga 4 gällde patientgrupper, en specifik yrkesgrupp och festivalbesökare. De flesta studier var interventionsstudier, följt av ekologiska studier, fallstudier, kohortstudier och tvärsnittsstudier. Lite färre än hälften av studierna undersökte matmiljöns effekt på eller samband med livsmedelskonsumtion (n = 10) eller matrelaterad hälsa (n = 10).

Få dimensioner av matmiljö har studerats på vissa arenor

Flest studier hade genomförts inom arenan detaljhandeln, där också flera olika dimensioner undersökts, såsom tillgång till, tillgänglighet av, pris på, ekonomisk tillgänglighet till och marknadsföring av livsmedel, samt produkt- och säljegenskaper i relation till livsmedel. Näst efter det kom området service, det vill säga, offentliga måltider i skolan eller äldreomsorgen, och i huvudsak var det tillgång på mat som undersöktes. Det var också relativt många studier genomförda i närmiljön och media. För närmiljö var det främst tillgänglighet på mat som studerats och inom mediaområdet undersöktes i huvudsak marknadsföring av mat. Få studier hade genomförts inom ramen för arbete eller utbildning, i hemmet eller på fritiden, som t.ex. under sport- eller kulturevenemang.

Forskningsfält under utveckling

Forskningen om matmiljön är under utveckling. Mer än hälften av studierna som inkluderades hade publicerats efter 2014. Vår matmiljö är i ständig förändring, vilket kan innebära att resultat från studier längre tillbaka i tiden har lägre relevans för dagens situation. Utifrån den snabba utvecklingen av digitala tjänster som restaurangappar, onlinebutiker och sociala medieplattformar så var den digitala matmiljön inte särskilt väl undersökt. Internationella studier visar att matmiljön har stor betydelse för människors livsmedelskonsumtion och hälsa. Den är dock kontextberoende och vi behöver därför stärka kunskapen om matmiljön i Sverige.

Summary

The aim of this scoping review was to map food environment research in a Swedish context. Food environment refers to the context where people interact with the food system in order to choose what to buy, cook and eat. We investigated what dimensions of food environment had been researched and at which arenas, such as retail, schools or restaurants. Furthermore, we mapped the populations and study designs used in the research and the outcomes. We also investigated whether researchers had considered equity in relation to food environment.

About forty studies with a variety of study design

The literature search identified 24,300 unique articles, published between 1 January 2000 and 1 March 2022. Of these, we read 211 studies in full text and we judged 45 to be relevant and were then included in the review. Twenty-three studies investigated adults or the general public, twelve studies focused on children, and six studies on the elderly. The other populations were two patient groups, one occupational group, and festival visitors. Most studies used an intervention design, followed by an ecological approach, case study, cohort or cross-sectional design. Just under half of the studies investigated food environment’s effect on or association with diet (n = 10) or diet-related health (n = 10).

Few food environment dimensions studied in certain arenas

The majority of the studies had conducted research on retail, investigating several dimensions of food environment, such as accessibility, availability, price, affordability, marketing of foodstuffs, and product and vendor properties. The second biggest area of research was the service sector, that is, meals provided in schools or eldercare, where the main focus was on access to food. A relatively large number of studies focused on local area and media. Research on local area focused on accessibility while research on media focused on marketing. Few studies had investigated food environment in the context of work, education, home or recreation, for example, sports or cultural events.

Research field under development

Research on food environment is under development. More than half of the studies included in the review had been published after 2014. Our food environment is constantly changing which means that earlier research may be of less relevance for today’s situation. Considering the rapid development of digital services, such as meal delivery apps, online food stores, and social media platforms, the digital food environment has not been particularly well investigated. International studies show that food environment has a crucial impact on diet and public health. However, it is highly dependent on context and therefore we need more knowledge about food environment in Sweden.

Om publikationen

Denna kartläggande litteraturöversikt syftar till att beskriva den vetenskapliga forskning som publicerats om matmiljön i Sverige. Kunskapen om matmiljöns betydelse för människors livsmedelskonsumtion och den jämlika hälsan utvecklas snabbt, men kunskapen från Sverige är begränsad. Rapporten är en del av ett regeringsuppdrag om att ta fram förslag på nationella mål, indikatorer och insatsområden som ska ge en inriktning för arbetet med hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion.

Målgrupper för publikationen är aktörer som på olika sätt erbjuder, säljer, och marknadsför livsmedel eller som kan påverka matmiljöns utformning.

Rapporten har tagits fram av utredare på Enheten för hälsofrämjande levnadsvanor. Vi vill tacka Christina Berg, professor i kostvetenskap vid institutionen för kost- och idrottsvetenskap, Göteborgs universitet, för värdefulla synpunkter på litteraturöversikten. Ansvarig enhetschef har varit Anna Jansson.

Folkhälsomyndigheten, 2023

Josefin P Jonsson
Avdelningschef, Avdelningen för livsvillkor och levnadsvanor

Begrepp

Arena: I detta sammanhang är en arena ett avgränsat fysiskt eller digitalt område där människor kan exponeras för mat eller information om eller marknadsföring av mat.

Livsmedelssystemet: Ett samlingsbegrepp för alla delar (miljö, människor, företag, resurser, processer, infrastruktur, och institutioner) och aktiviteter som är kopplade till produktion, förädling, distribution, försäljning, tillagning och konsumtion av livsmedel samt hantering av restprodukter, såsom matsvinn, i syfte att förse befolkningen med mat.

Matmiljö: Fysiska, sociala, politiska och ekonomiska sammanhang där människor interagerar med livsmedelssystemet för att välja, köpa, tillaga och äta mat. Det inkluderar både den fysiska och den digitala miljön.

Tillgång: Tillräckliga volymer av olika typer av livsmedel med tillräcklig kvalitet i en viss miljö. Det handlar alltså om ett tillräckligt stort utbud av framfröallt hälsosam mat i butiker, restauranger, skolor och andra platser där människor konsumerar mat – den fysiska närvaron av matalternativ.

Tillgänglighet: I förhållande till matmiljö handlar detta om hur lätt eller svårt det är för människor att få tillgång till hälsosam mat, beroende på var de bor, arbetar eller studerar. Tillgänglighet kan påverkas av faktorer såsom närhet till livsmedelsbutiker, tillgång till transport, öppettider, och tillgång till matlagningsutrustning på arbetsplatser och skolor, samt ekonomiska faktorer såsom inkomst och matpriser. Det handlar om strukturella och individuella faktorer som påverka möjligheten att få tillgång till hälsosam mat.

Ekonomisk tillgänglighet: Människors köpkraft, vilken beror av både hushållets inkomst och livsmedelspriserna. Enbart inkomst avgör inte om individer har ekonomisk tillgänglighet till mat, inte heller andelen av hushållsbudgeten som finns tillgänglig för livsmedel. Pris och ekonomisk tillgänglighet är också känsliga för variationer i tillgång och tillgänglighet till livsmedel. Ofta krävs olika nivåer av köpkraft för att tillgodose olika nivåer av kvalitet i kosten. Den första nivån handlar om att kunna tillgodose individers energibehov (kalorier), nästa om att tillgodose att individer får alla livsnödvändiga näringsämnen (till exempel vitaminer och mineraler), och den tredje nivån handlar om att ha råd med en variation av olika livsmedel som främjar hälsa.

Produkt- och säljegenskaper: Den typ av försäljningsställen för mat som finns, den typ av service som erbjuds och livsmedlens placering och exponering i butiken, liksom livsmedlens säkerhet, kvalitet, nivå av förädling, hållbarhetstid och förpackning.

Bakgrund

Ett fungerande livsmedelssystem är ett av samhällets grundläggande uppdrag för att främja god hälsa och näringsstatus i befolkningen (1). Det krävs omfattande insatser i ett komplext system för att livsmedel ska nå konsumenten. Många samhällssektorer och aktörer medverkar. Men dagens livsmedelssystem har också identifierats som en av drivkrafterna bakom den globala ”syndemin”, det vill säga, livsmedelssystemet som bidragande orsak till flera negativa utfall samtidigt, fetma, undernäring och miljö- och klimatpåverkan (2).

Matmiljö

Matmiljö kan definieras som den del av ett livsmedelssystem där människor interagerar med systemet för att välja vad de ska köpa, tillaga och äta (3). Matmiljön har definierats på olika sätt över tid, men det handlar om faktorer i den fysiska, ekonomiska, sociala och politiska miljön som påverkar den matrelaterade hälsan (4). I slutet av 90-talet utvecklades ett ramverk för att identifiera och prioritera interventioner som fokuserade på samhälleliga snarare än individuellt inriktade interventioner för att förebygga övervikt och fetma (5). Begreppet som användes då var obesogen miljö, det vill säga en miljö som främjar viktuppgång. Detta var ett svar på att forskning kunde visa ett samband mellan ohälsosamma matmiljöer, ohälsosam livsmedelskonsumtion och matrelaterad ohälsa, såsom övervikt och fetma. Kunskapsområdet har sedan fortsatt att utvecklas vad gäller begrepp, definitioner och mätmetoder, och i dag är matmiljöns betydelse för alla dimensioner av hållbarhet – social, miljömässig och ekonomisk – i fokus (6).

Teoretiskt ramverk för matmiljö

Turner och medförfattare har tagit fram ett ramverk som strukturerar matmiljön i två domäner, den externa och den personliga, som var och en innehåller fyra dimensioner (3).

Den externa domänen inkluderar faktorer som påverkar individens val, köp och konsumtion av mat, men som inte direkt kan påverkas av eller kontrolleras av individer. De fyra dimensionerna är:

 • tillgång till mat i olika affärer, restauranger eller arenor, såsom arbetsplats och skolor (eng. availability; tillgång)
 • kostnaden för livsmedel (eng. price; pris)
 • livsmedels karaktäristika och de typer av försäljningsställen som finns (eng. product and vendor properties; produkt- och säljegenskaper)
 • aspekter som handlar om marknadsföring och reglering (eng. marketing and regulation; marknadsföring och reglering).

Den personliga domänen inkluderar faktorer som är mer knutna till individens val, preferenser eller resurser. De fyra dimensionerna handlar om:

 • möjligheten att få tillgång till mat (eng. accessibility; tillgänglighet)
 • de ekonomiska resurserna för att köpa mat, och inte bara mat som tillgodoser energibehovet utan också främjar hälsa (eng. affordability; ekonomisk tillgänglighet)
 • bekvämlighet eller anstränningen som krävs för individen att välja, köpa, tillaga och konsumera mat (eng. convenience; bekvämlighet)
 • individuella preferenser, smak och kunskap (eng. desirability; önskvärdhet).

Enligt ramverket är det interaktionen mellan den externa och den personliga domänen och deras dimensioner som styr individers val, köp och konsumtion av mat och som påverkar befolkningens hälsa och näringsstatus.

Metoder för att mäta matmiljö

För att undersöka matmiljöns domäner och dimensioner krävs en rad olika mätmetoder. De kan kategoriseras i två huvudsakliga områden utifrån tillvägagångssättet; geospatiala eller observationella metoder (7). Metoderna ska dock inte ses som alternativ till varandra utan snarare behöver forskningen integrera flera olika metoder för att få en heltäckande bild av matmiljön.

Geospatiala mätmetoder

De geospatiala metoderna använder antingen statisk eller dynamisk data för att samla in uppgifter om omgivningens matmiljö. När det gäller den externa domänen av matmiljön är det vanligt att använda geografiska informationssystem (GIS) för att uppskatta till exempel täthet i ett område till eller männioskors närhet till olika försäljningsställen, medan GPS-teknologi (eng. global positioning system) teknologi, i exempelvis mobiltelefoner, används för att mäta olika dimensioner som rör den personliga domänen. Det kan handla om att följa individers dagliga rörelse i olika miljöer och i förhållande till ställen där det erbjuds mat.

Fördelen med de geospatiala mätmetoderna är att de kan mäta tillgång och tillgänglighet på ett objektivt sätt. Nackdelen är att de inte på detaljnivå kan säga något om till exempel försäljningsställenas utbud av livsmedel, matmiljöns utformning eller människors val i butiker. Att samla in GPS-data kan vara kostsamt. Deltagarbaserad informtionsinhämtning kan även påverka deltagandet i studier.

Observationella mätmetoder

De observationella metoderna använder ofta mer traditionella enkätbaserade tekniker eller fältstudier för att undersöka matmiljön. För den externa matmiljön kan det handla om att forskare gör observationer i butiker för att registrera antal eller andelar av olika livsmedelsgrupper, eller för att beräkna matkorgars näringsinnehåll eller kostnad, men data kan också vara olika aktörers försäljningsstatistik av livsmedel. För den personliga domänen kan tillvägagångssättet vara att inhämta registeruppgifter om befolkningen, såsom socioekonomisk status eller hälosoutfall som är relaterat till livsmedelskonsumtion, eller att genomföra kvalitativa djupintervjuer, fokusgrupper eller enkäter om upplevelser och uppfattningar av matmiljön, för att till exempel förstå hur sociala, kulturella och individuella faktorer påverkar livsmedelskonsumtionen.

Fördelen med observationella mätmetoder jämfört med geospatiala mätmetoder är att de ofta kan ge en mer fördjupad och detaljerad bild av matmiljön. Nackdelen är att de oftast är baserade på människors uppfattningar eller på självrapporterad data. När det gäller de mer svårgreppbara dimensionerna bekvämlighet och önskvärdhet i den personliga domänen ligger fokus på att just fånga människors egna upplevelser, men här har forskningen inom matmiljö inte kommit lika långt.

Kunskapsområde under utveckling

Under de senaste åren har det publicerats allt fler internationella studier och översikter som beskriver betydelsen av matmiljön och dess konsekvenser för livsmedelskonsumtionen och hälsan (8). Få av dessa har inkluderat studier från Sverige och därför är det oklart vilken forskning som finns på området ur svensk kontext.

Syfte

Syftet med denna kartläggande litteraturöversikt är att ge en översikt över och beskriva den forskning som publicerats om matmiljö i Sverige. Följande specifika frågeställningar ställdes:

 • Vilka befolkningsgrupper har studerats?
 • Vilka dimensioner av matmiljö har studerats?
 • Vilka arenor eller kontexter har studerats?
 • Vilka utfall har rapporterats i studierna?
 • Vilken typ av studiedesign har använts?
 • Har studierna belyst jämlikhetsaspekter?

Metod

Översikten är en kartläggande litteraturöversikt (eng. scoping review) med en beskrivande ansats. Valet grundades dels på att matmiljö är ett brett område som inkluderar flera olika faktorer och dels på att det inte verkar finnas någon tidigare sammanställning av vetenskapliga publikationer om matmiljön genomförd i en verklig miljö i en svensk kontext. Detta innebär att kunskapsläget om matmiljön i Sverige är oklart. Översikten är framtagen enligt Folkhälsomyndighetens handledning för litteraturöversikter.

Projektets arbetsgrupp bestod av en informationsspecialist och två utredare som har erfarenhet av att göra litteraturöversikter samt med sakkunskap inom levnadsvanor och matrelaterad hälsa.

Inklusions- och exlusionskriterier

Arbetsgruppen tog fram inklusions- och exklusionskriterier för att definiera vilka studier som skulle inkluderas i litteraturöversikten. Frågeställningarna är breda och syftet är att undersöka bredden och omfattningen av forskningen. Därför har frågeställningarna inte brutits ned till specifika frågeställningar enligt PICO (population, intervention, jämförelsegrupp och utfall) eller PECO (E står för exponering), som ofta används för att söka efter studier som utvärderar effekten av en intervention eller samband mellan exponering och utfall i en specifik population i en systematisk översikt eller metaanalys.

Inklusions- och exklusionskriterierna presenteras i tabell 1. Populationen skulle bestå av den svenska befolkningen. Om en internationell studie innehöll specifik information om Sverige som gick att extrahera inkluderades även den i översikten. När det gäller den externa domänen skulle studierna undersöka den fysiska, sociala, politiska eller ekonomiska matmiljön för att inkluderas. Fysisk matmiljö inkluderar till exempel dimensionerna tillgång till livsmedel eller produkt- och säljegenskaper. Säljegenskaper kan handla om hur en butik placerar olika varor i butiken. Den ekonomiska miljön handlar om prissättning på livsmedel. Den sociala miljön inkluderar till exempel information och budskap om eller marknadsföring av livsmedel, medan den politiska miljön kan handla om de regler som styr och påverkar matmiljön, till exempel policyer, lagar, riktlinjer och rekommendationer. Dimensionerna tillgänglighet och ekonomisk tillgänglighet i den personliga domänen är nära kopplade till de externa domänerna tillgång respektive pris och kan bero på strukturella faktorer. Dessa dimensioner studeras också ofta samtidigt, och studier som undersökte tillgänglighet och ekonomisk tillgänglighet inkluderades i litteraturöversikten.

Vi inkluderade studier där forskarna själva antingen observerade matmiljön eller använde data från register, försäljningsdata eller geospatial data. Studier som använt sig av enkäter eller intervjuer exkluderades. Därför exkluderades studier som enbart undersökte sociala normer, attityder och preferenser, det vill säga studier som undersökt dimensionerna bekvämlighet eller önskvärdhet, och som främst baseras på individers upplevelser eller uppfattningar.

Studierna som inkluderades skulle vara originalstudier, som undersöker den verkliga matmiljön, så simuleringsstudier och experimentella laboratoriestudier exkluderades från översikten. Endast referentgranskade artiklar som publicerats i vetenskapliga tidskrifter inkluderades. Vi exkluderade även preprint-artiklar, det vill säga originalstudier som inte genomgått referentgranskning, liksom diskussionsartiklar (editorials, comments, letters och dylikt), konferensbidrag, avhandlingar och rapporter från myndigheter eller andra organisationer.

Tabell 1. Tabellen beskriver inklusions- och exklusionskriterier utifrån t.ex. tid, språk, studiedesign och teman för matmiljö.
Område Inklusion Exklusion
Tidsperiod Publicerad mellan januari 2000 och februari 2022 Publicerad 1 januari 2000 till och med 1 mars 2022
Språk Engelska, svenska Alla andra språk
Land Sverige Alla andra länder
Publikationstyp Referentgranskad primärstudie Grå litteratur, konferensbidrag, protokoll, översiktsartikel, diskussionsartiklar, pre-print-artiklar
Studiedesign Interventionsstudie, observationsstudie Simuleringsstudier, modellstudier, experimentella laboratoriestudier, kvalitativa studier som bygger på intervjuer eller enkätsvar, kvantitativa enkätstudier.
Tema Inkluderar någon av följande dimensioneri matmiljöns externa domän: tillgång, pris, produkt- och säljegenskaper eller marknadsföring och reglering. Inkluderar någon av följande dimensioner i mmatmiljöns personliga domän: tillgänglighet eller ekonomisk tillgänglighet. Bekvämlighet och önskvärdhet, såsom attityder, sociala normer eller preferenser. Sådant som handlar om andra delar av livsmedelssystemet som livsmedelsproduktion, transporter, distribution eller livsmedelssäkerhet. Studier som undersöker faktorer i den fysiska och sociala miljön där det inte framgår att mat ingår som komponent i miljön. Studier som undersöker motsvarande dimensioner för alkohol men där fokus har varit på alkoholens skadeverkningar. Studier på bröstmjölksersättning och välling.
Målgrupp och arenor Sveriges befolkning och alla arenor eller kontexter

Litteratursökning

Litteratursökningen genomfördes i databaserna PubMed, Embase, Web of Science och PsychInfo i 1 mars 2022 och avgränsades till artiklar publicerade från 1 januari 2000 och framåt. Sökstrategin togs fram av en informationsspecialist i samråd med de två utredarna (bilaga 1).

Granskning och bedömning

Artiklarna granskades oberoende av de två utredarna på abstrakt- och titelnivå. Om utredarna var oense om någon artikel skulle inkluderas eller exkluderas på abstrakt- och titelnivå lästes artikeln på fulltextnivå. Fulltextgranskningen gjordes oberoende av de två utredarna. Oenigheter under processen löstes genom diskussion mellan utredarna eller genom att en tredje person involverades vid behov.

Ingen kvalitetsbedömning gjordes, eftersom det inte är ett krav för en beskrivande kartläggande litteraturöversikt där fokus ligger på att identifiera och kartlägga befintlig litteratur, snarare än att utvärdera den. Översiktens explorativa och beskrivande ansats, utan en specifik hypotes att testa, gör det mindre relevant att bedöma kvaliteten på inkluderade studier.

Extraktion av data från studierna

Dataextraktionen utfördes av den ena utredaren i samråd med den andra. Informationen som samlades in från artiklarna inkluderade författare, publiceringsår, studiedesign, befolkningsgrupper, exponering, arena, dimension av matmiljö, utfall och jämlikhetsaspekter, om sådana studerades.

Kategorisering av studierna

Studierna har kategoriserats utifrån Turners domäner och dimensioner (3), se Bakgrund. Förutom dessa har vi också kategoriserat studierna utifrån vilken arena eller kontext som undersökts. Vi har utgått från en socioekologisk modell för folkhälsa som är anpassad till matmiljön (9) för att kategorisera olika arenor eller kontexter. Utifrån den modellen kategoriseras följande arenor eller områden där mat och dryck kan säljas, tillhandahållas eller informeras om: detaljhandel, service (till exempel offentliga måltider), närmiljö, fritid, arbetsplats, utbildningsinstitutioner eller hemmet. Denna indelning kan ses som en blandning av sektorer och kontexter eller arenor inom vilka olika aktörer kan agera.

Digital miljö

Utvecklingen av den digitala miljön har inneburit att det inte längre går att skilja den från den fysiska eller sociala miljön. Mat och ätande är visserligen en fysisk och social företeelse, men digitaliseringen har förändrat tillgängligheten till mat, liksom möjligheten till att till exempel skräddarsy marknadsföring och information om mat till olika målgrupper och individer. I den socioekologiska modellen som vi använt för att kategorisera arenor och kontexter fanns inte den digitala miljön med som ett eget område och man kan skulle kunna hävda att den snarare är ett medel som olika aktörer (exempelvis myndigheter, organisationer, livsmedelsföretag, medie och individer) använder för att nå sina målgrupper. Vi har dock valt att ha en egen kategori, kallad media för studier som undersöker användning av olika typer av medie för att till exempel marknadsföra, ge information om eller tillhandahålla mat (tv, radio, tidningar, sociala medier, e-handel, webbsidor, appar, gaming, reklamspel och bloggar).

Progress-plus som stöd för kategorisering av jämlikhet

Vi identifierade också om studierna fokuserade på att undersöka olika aspekter av jämlikhet i förhållande till matmiljö eller påverkan av matmiljö. Vi utgick från ramverket Progress-plus som kan användas som stöd vid dataextraktion av relevanta faktorer som kan ha betydelse för jämlikhet i hälsa (10), exempelvis ålder, kön, eventuell funktionsnedsättning, boendeort, etnicitet eller kulturell bakgrund, sysselsättning, religionstillhörighet, sexuell läggning, utbildningsnivå, socioekonomisk status eller socialt kapital.

Resultat

Urvalsprocessen

Litteratursökningen resulterade i totalt 24 300 sökträffar. Efter att ha tagit bort dubbletter via Endnote och manuell borttagning återstod 16 261 unika artiklar. Antalet artiklar som gick vidare till fulltextgranskning var 211. Majoriteten av artiklarna som exkluderades undersökte samband mellan olika typer av livsmedelskonsumtion och hälsa och matmiljö var inte en aspekt som studerades. Skäl för exkludering vid bedömningen av fulltexter redovisas i bilaga 2. Det var slutligen 45 artiklar (11-55) som bedömdes uppfylla inklusions- och exklusionskriterierna (figur 1).

Figur 1. Flödesschema.

Figuren beskriver urvalsprocessen med identifikation, relevans och inkludering av artiklar

Tabell 2 innehåller övergripande information om varje inkluderad studie; år för genomförande, studiedesign, befolkningsgrupp, exponering eller intervention, utfall, arena och dimension av matmiljö.

Tabell 2. Beskrivning av de inkluderade studierna utifrån år, design, population, exponering eller intervention, utfall, arena och dimension av matmiljö.
Författare År Design Befolkningsgrupp Exponering / intervention Utfall Arena Dimension
Adolfsson (11) 2010 Fallstudie Patientgrupp, intellektuell funktionsnedsättning Måltidsituation i olika typer av boende Antal måltider som äts tillsammans Service Tillgång, produkt- och säljegenskaper
Amcoff (12) 2017 Ekologisk studie Allmänna befolkningen Tillgänglighet till livsmedelsbutik för olika grupper och områden - Närmiljö Tillgänglighet
Becker (13) 2015 Fallstudie Allmänna befolkningen Innehåll av energi- och näringsämnen i en svensk matkasse - Detaljhandel Produkt- och säljegenskaper
Bondemark (14) 2020 Ekologisk studie Allmänna befolkningen Tillgänglighet till livsmedelsbutik Prissättning Detaljhandel Tillgänglighet, pris
Charlton (15) 2015 Ekologisk studie Allmänna befolkningen Innehåll i livsmedelsbutikers reklamutskick - Media, detaljhandel Marknadsföring eller reglering
Colombo (16) 2020 Interventionsstudie, ingen kontroll Barn Förändring av skollunchmeny Dagligt matsvinn, livsmedelskonsumtion, elevernas tillfredsställelse med skolmåltider Service Tillgång
de Vogli (17) 2011 Ekologisk studie Allmänna befolkningen Antal Subway-restauranger i en region Fetma Närmiljö Tillgänglighet
Edvardsson (18) 2012 Interventionsstudie, ingen kontroll Barn Tillhandahållande av olika typer av mellanmål och drycker i förskola - Närmiljö, service Tillgång
Elinder (19) 2020 Interventionsstudie, ingen kontroll Barn Förändring av skollunchmeny Matsvinn, livsmedelskonsumtion Service Tillgång
Elofsson (20) 2016 Interventionsstudie, randomiserad kontrollerad Allmänna befolkningen Två olika informationsskyltar om klimatcertifierad mjölk i livsmedelsbutik Total försäljning av klimatcertifierad mjölk Detaljhandel Marknadsföring eller reglering
Fagerberg (21) 2019 Ekologisk studie Allmänna befolkningen Marknadsföring i olika socioekonomiska områden - Närmiljö Marknadsföring eller reglering
Gill (22) 2004 Interventionsstudie, ingen kontroll Yrkesgrupp, lastbilschaufförer Informationskampanj, utbildning för restaurangpersonal, förändring av meny Val av mat, analys av näringsinnehåll i måltider, hälso- och näringsmedvetenhet bland personalen Arbetsplats, detaljhandel Tillgång, marknadsföring eller reglering
Guha (23) 2018 Interventionsstudie, kontrollerad Allmänna befolkningen Skylt med information om prissänkning (kaffe) i livsmedelsbutik Skillnader i total försäljning av kaffe Detaljhandel Pris
Guha (24) 2018 Interventionsstudie, kontrollerad Allmänna befolkningen Skylt med kaloriinformation vid hyllor och placering av lightläsk kontra sockersötad läsk i livsmedelsbutik Val av läsk utifrån konsumenternas önskan om typ av läsk Detaljhandel Marknadsföring eller reglering, produkt- eller säljegenskaper
Håkansson (25) 2017 Ekologisk studie Allmänna befolkningen Marknadsföring i matmagasin - Media Marknadsföring eller reglering
Hamano (26) 2013 Kohortstudie Allmänna befolkningen Tillgänglighet till snabbmatsrestauranger Stroke Närmiljö Tillgänglighet
Hamano (27) 2017 Kohortstudie Barn Tillgänglighet till snabbmatsrestauranger Fetma Närmiljö Tillgänglighet
Holmberg (28) 2019 Fallstudie Patientgrupp, barn med fetma Hälsorelaterad information på internet - Media Marknadsföring eller reglering
Holmberg (29) 2016 Fallstudie Allmänna befolkningen Ungdomars presentation av mat i sociala medier - Media Marknadsföring eller reglering
Josefsson (30) 2017 Fallstudie Äldre Mat inom äldreomsorgen Måltidstillfredsställelse, näringsstatus Service Tillgång
Josefsson (31) 2018 Fallstudie Äldre Policyers och typ av måltider inom äldreomsorgen - Service Marknadsföring eller reglering
Jutbring (32) 2017 Interventionsstudie, ingen kontroll Allmänna befolkningen Köttfri miljö på en 3 dagars musikfestival Konsumtion av kött Fritid Tillgång
Kawakami (33) 2011 Kohortstudie Allmänna befolkningen Tillgänglighet till snabbmatsrestauranger, barer och pubar i olika socioekonomiska områden Kranskärlssjukdom Närmiljö Tillgänglighet
Kawakami (34) 2011 Ekologisk studie Allmänna befolkningen Tillgänglighet till olika typer av livsmedelsbutiker och restauranger i olika socioekonomiska områden Närmiljö Tillgänglighet
Klepp (35) 2007 Tvärsnittsstudie Barn Marknadsföring av mat på tv Attityder till frukt och grönsaker, konsumtion av frukt och grönsaker Media Marknadsföring eller reglering
Lagerqvist (36) 2017 Interventionsstudie, ingen kontroll Allmänna befolkningen Produktegenskaper hos bröd som säljs i livsmedelsbutik Köp av bröd utifrån människors önskvärdhet Detaljhandel Produkt- eller säljegenskaper
Lundberg (37) 2012 Ekologisk studie Allmänna befolkningen Pris på livsmedel i livsmedelsbutik Köp av livsmedel Detaljhandel Pris, Ekonomisk tillgänglighet
Marcus (38) 2009 Interventionsstudie, klusterrandomiserad kontrollerad Barn Förändrad tillgång till olika livsmedel i skolan Fetma, matvanor, attityder till mat och ätande Service, utbildning Tillgång
Mezuk (39) 2016 Kohortstudie Allmänna befolkningen Tillgänglighet till snabbmatsrestauranger Diabetes Närmiljö Tillgänglighet
Naska (40) 2015 Tvärsnittsstudie Allmänna befolkningen Måltider i eller utanför hemmet Energiintag, livsmedelskonsumtion Hemmet, Detaljhandel Tillgång
Okuyama (41) 2020 Kohortstudie Allmänna befolkningen Tillgänglighet till snabbmatsrestauranger Fetma Närmiljö Tillgänglighet
Olafsdottir (42) 2015 Fallstudie Barn Verbal och visuell presentation av mat i tv-program för barn - Media Marknadsföring eller reglering
Pajalic (43) 2014 Fallstudie Äldre Mat som delas ut genom kommunal måltidsservice Upplevelse och tillfredsställelse av måltiden Service Tillgång
Pajalic (44) 2013 Fallstudie Äldre Mat som delas ut genom kommunal måltidsservice Erfarenheter av matleveransservice Service Tillgång
Prell (45) 2011 Fallstudie Barn Marknadsföring av mat i tv - Media Marknadsföring eller reglering
Prell (46) 2005 Interventionsstudie, kontrollerad Barn Förändringar av skollunchmenyn, Förändringar i hemkunskapsundervisning Fiskkonsumtion, näringskunskap Service, utbildning Tillgång, Marknadsföring eller reglering
Rydén (47) 2011 Tvärsnittsstudie Barn Pris på livsmedel i livsmedelsbutik Kostkvalitet Detaljhandel Pris, Ekonomisk tillgänglighet
Sandberg (48) 2011 Fallstudie Barn Marknadsföring av mat på internet - Media Marknadsföring eller reglering
Söderström (49) 2013 Tvärsnittsstudie Äldre Måltidsservice och matvanor på sjukhus Näringsstatus Service Tillgång, Produkt- och säljegenskaper
Spendrup (50) 2016 Interventionsstudie, randomiserad kontrollerad Allmänna befolkningen Naturljud och information om ekologisk eller klimatvänlig frukt och grönsaker i livsmedelsbutik Vilja att köpa ekologisk eller klimatvänlig frukt och grönsaker Detaljhandel Marknadsföring eller reglering, Produkt- och säljegenskaper
Spires (51) 2018 Ekologisk studie Allmänna befolkningen Tillgång till olika typer av matställen och livsmedel i storstads- och glesbygdsområden - Närmiljö Tillgång
Sydner (52) 2005 Ekologisk studie Äldre Måltidsservice och måltidssituationen inom äldreomsorgen - Service Tillgång, Produkt- och säljegenskaper
Thornton (53) 2013 Ekologisk studie Allmänna befolkningen Tillgång till snacks (chips, choklad, godis och sötad dryck) och frukt och grönsaker i livsmedelsbutik - Detaljhandel Tillgång, Produkt- och säljegenskaper
Tieva (54) 2015 Interventionsstudie, ingen kontroll Äldre Matleverans och matlagning hemma inom äldreomsorgen Vikt, energi- och näringsintag Service Tillgång
Van Dam (55) 2021 Ekologisk studie Allmänna befolkningen Marknadsandelar och konkurrens av olika varumärken, livsmedelstyper och snabbmatsrestauranger i olika regioner - Detaljhandel, närmiljö Tillgång

Antalet studier ökar med tiden

Under perioden 2000–2007 genomfördes 4 studier, jämfört med 2008–2014 då 15 studier genomfördes (tabell 3). Ökningen 2015–2022 (februari) var ungefär lika stor som under den föregående perioden, med 26 studier.

Tabell 3. Antalet genomförda studier ökar med tiden. Från 4 till 26 var 7:e år.
Period Antal studier
2000–2007 4
2008–2014 15
2015–2022 26

Liten variation i studerade befolkningsgrupper

Flest studier (n = 23) inkluderade vuxna eller den allmänna befolkningen, följt av barn och äldre med 12 respektive 6 studier (tabell 4). Eftersom flera är fallstudier eller ekologiska studier var inte befolkningsgruppen alltid tydligt definierad. I vissa fall går det inte att få exakt information om vilken grupp i befolkningen som informationen, budskapen eller marknadsföringen når eller vänder sig till, exempelvis när det gäller studier som undersökt exponering i medie eller i geografiska områden. Det gäller särskilt innehåll på internet, webbplatser och sociala medier.

Tabell 4. Antalet studier är flest bland allmänna befolkningen eller vuxna, följt av bara, äldre och andra grupper.
Befolkningsgrupp Antal studier
Allmänna befolkningen 23
Barn 12
Äldre 6
Patientgrupp 2
Yrkesgrupp 1
Festivalbesökare 1

Dimensioner av matmiljö

Tabell 5 visar de olika dimensionerna av matmiljö som studierna undersökt. Tillgång var den mest undersökta dimensionen med 17 studier. Marknadsföring eller reglering undersöktes i 15 studier, varav 11 handlade om marknadsföring och resten om information eller olika budskap om mat och livsmedel. Endast 1 studie utvärderade policyer. Tillgänglighet undersöktes i 9 studier. Produkt- och säljegenskaper undersöktes i 8 studier, varav 3 handlade om produktegenskaper. Pris och ekonomisk tillgänglighet, som brukar hänga ihop, undersöktes i 4 respektive 2 studier. Sammanfattningsvis ses ett större fokus på vissa dimensioner av matmiljön i forskningen som rör en svensk kontext.

Tabell 5. Antal studier per undersökt dimension av matmiljö. Dimensionen tillgång av matmiljö studerades i störst utsträckning följt av marknadsföring och reglering.
Dimension Antal studier
Tillgång 17
Marknadsföring och reglering 15
Tillgänglighet 9
Produkt- och säljegenskaper 8
Pris 4
Ekonomisk tillgänglighet 2

Summan är större än antalet inkluderade studier eftersom flera arenor kan ingå i samma studie.

Undersökta arenor och kontexter

Tabell 6 visar vilka arenor eller i vilka kontexter som studierna är genomförda. De flesta (n = 14) har gjorts inom detaljhandel, oftast i livsmedelsbutik. Därefter kommer service, till exempel offentliga måltider inom äldreomsorg eller skola. Det var 12 studier som undersökte matmiljön i närmiljön, oftast i relation till tillgänglighet. Vidare genomfördes 2 studier i en kombination av förändrad skolmåltidsmiljö och utbildningsinsatser inom undervisningen i skola. Fritid, hemmet och arbetsplats undersöktes i 1 studie var.

Tabell 6. Antal studier per undersökt arena. Detaljhandeln har studerats i störst utströckning följt av service. Arbetsplatsen och fritiden var minst studerad.
Arena Antal studier
Detaljhandel 14
Service 13
Närmiljö 12
Media 8
Utbildning 2
Fritid 1
Arbetsplats 1
Hemmet 1

Summan är större än antalet inkluderade studier eftersom flera arenor kan ingå i samma studie.

Vissa dimensioner av matmiljö är vanligare på vissa arenor

Vissa dimensioner av matmiljö är mer vanligt förkommande på vissa arenor än andra, på grund av sin karaktär och funktion. Inom arenan service studerades framför allt tillgången till mat eller insatser för att förändra tillgången, till exempel genom att förändra måltidsmenyn i skolan eller äldreomsorgen (se tabell 7). Inom närmiljö handlade det huvudsakligen om tillgänglighet, och i majoriteten av studierna gällde det tillgänglighet till energität och näringsfattig mat, exempelvis närheten till snabbmatsrestauranger. För detaljhandeln fördelades studierna över alla dimensioner av matmiljö och hade därmed den största variationen i undersökta dimensioner. För arenan media studerades framför allt marknadsföring eller budskap om mat i olika mediekanaler såsom tv, tidningar och sociala medier. Onlineköp av mat har ökat, men inga studier identifierades som undersökte det området. Få studier undersökte matmiljön inom arenorna fritid, hemmet, utbildning och arbetsplats, och de som inkluderades hade främst undersökt tillgång på mat.

Tabell. 7. Olika dimensioner av matmiljö som studerats inom olika arenor. Hänvisningen i parentes gäller studierna i referenslistan. Tabellen är en matris över vilka dimensioner som studerats på respektive arena.
Dimension Service Detalj-handel Närmiljö Media Fritid Hemmet Utbildning Arbetsplats
Tillgång (11, 16, 18, 19, 30, 38, 43, 44, 46, 49, 52, 54) (22, 40, 53, 55) (18, 51, 55) - (32) (40) (38) (22)
Tillgänglighet - (14) (12, 17, 26, 27, 33, 34, 39, 41) - - - - -
Pris - (14, 24, 37, 47) - - - - - -
Ekonomisk tillgänglighet - (37, 47) - - - - - -
Marknadsföring eller reglering (31) (15, 20, 22, 23, 50) (21) (15, 25, 28, 29, 35, 42, 45, 48) - - (46) (22)
Produkt- eller säljegenskaper (11, 49, 52) (13, 23, 36, 50, 53) - - - - - -

Summan är större än antalet inkluderade studier eftersom flera arenor kan ingå i samma studie.

Utfallsmått som undersökts

Tabell 8 visar typer av utfall som använts i de inkluderade studierna. De flesta studier (n = 17) hade dock inget egentligt utfall, eftersom de till exempel beskrev eller jämförde någon dimension av matmiljö i olika geografiska områden, eller exponering eller marknadsföring av mat eller livsmedel i olika medier, såsom tv, internet, sociala medier och tidningsmagasin. Totalt 10 studier undersökte matrelaterade hälsoutfall (till exempel fetma, diabetes eller näringsstatus). Vidare hade 10 studier livsmedelskonsumtion eller matvanor som utfall och 6 handlade om attityder, eller preferenser till livsmedel eller erfarenheter av måltidsservice. Endast 5 studier hade försäljning av livsmedel eller köpmönster som utfall. Matsvinn var ett utfall i 2 studier.

Tabell 8. En stor andel av studierna hade inte undersökt utfall av matmiljön. 10 studier hade undersökt påverkan på hälsa.
Utfall Antal studier
Inget utfall 17
Hälsoutfall 10
Livsmedelskonsumtion/matvanor 10
Attityder/erfarenheter 6
Försäljning/köpmönster 5
Val 3
Kunskap 2
Matsvinn 2
Näringsinnehåll 1

Summan är större än antalet inkluderade studier eftersom flera arenor kan ingå i samma studie.

Studiedesign

I tabell 9 presenteras hur studierna fördelar sig över olika studiedesigner. De flesta inkluderade artiklarna (n = 13) beskriver interventionsstudier som ger möjlighet att uttala sig om effekter. Av dessa undersökte 6 effekten på livsmedelskonsumtion eller matrelaterad hälsa. De flesta hade ingen kontrollgrupp och bara 3 artiklar beskriver en intervention med en randomiserad design. Vidare utvärderas vissa interventioner på gruppnivå och inte på individnivå.

Tabell 9. Interventionsstudier, följt av ekologiska studier var vanligast, medan kohort- och tvärsnittstudier var minst använt.
Studiedesign Antal studier
Interventionsstudie 13
Ekologisk studie 12
Fallstudie 11
Kohortstudie 5
Tvärsnittsstudie 4

Interventionsstudierna följdes av ekologiska studier och fallstudier. Fallstudier kan vara beskrivningar eller observationer av individuella fall eller fenomen, medan ekologiska studier använder aggregerad data för att undersöka samband mellan exponering i grupper eller populationer och ett utfall, till exempel antalet livsmedelsbutiker i ett område och förekomsten av fetma i samma område. Eftersom man bara studerar hela populationer eller grupper går det inte att göra en individuell koppling mellan exponering och utfall. Båda dessa typer av studier anses ha den lägsta nivån av bevisvärde när det gäller att avgöra om en exponering eller insats är orsaken till utfallet. Det fanns vidare 5 kohortstudier där individer följts över tid och undersökts för en viss exponering och senare utfall, vilket kan ge en indikation på ett orsakssamband. Slutligen fanns det 4 tvärsnittsstudier. Huvudbegränsningen med dem är att de endast kan ge en ögonblicksbild och därmed bara presentera om det finns ett samband mellan exponering och utfall, men inte avgöra om exponeringen orsakar utfallet.

Studier som undersökt effekter på eller samband med livsmedelskonsumtion eller matrelaterad hälsa

I tabell 10 beskrivs de interventionsstudier som undersökt effekten på livsmedelskonsumtion eller matrelaterad hälsa lite närmare, med avseende på typen av utfallsmått och mätmetod.

Tabell 10. Egenskaper hos de interventionsstudier som studerat matmiljöns påverkan på livsmedelskonsumtion. eller hälsa.
Författare År Intervention Befolknings-grupp Utfallsmått Mätmetod
Colombo (16) 2020 Skolmåltid, förändrad meny Barn Konsumtion av dryck (ej mjölk), fetter och oljor, fisk och skaldjur, flingor, frukt och bär, grönsaker och rotfrukter, kryddor och såser, kött, livsmedel med socker eller sötsaker, mejeri, nötter och frön Vikt av serverad mat minus vikt av matsvinn dividerat med antal tallrikar.
Elinder (19) 2020 Skolmåltid, förändrad meny Barn Konsumtion av baljväxter, dryck (ej mjölk), fetter och oljor, fisk och skaldjur, flingor, frukt och bär, grönsaker, kryddor och såser, kött, livsmedel med socker eller sötsaker, mejeri, potatis och rotfrukter, nötter och frön, ägg Vikt av serverad mat minus vikt av matsvinn dividerat med antal tallrikar.
Jutbring (32) 2017 Köttfria restauranger Festival-besökare Köttkonsumtion Enkät, uppskattning om förändrad konsumtion
Marcus (38) 2009 Skolmåltid, förändrad meny, mellanmål, policyer om mat, information (även fysisk aktivitet) Barn Konsumtion av bröd, feta mejeriprodukter, frukt och grönsaker, salta snacks,, snabbmat, söta flingor, söta mellanmål, sötad dryck Kostenkät (FFQ)
Marcus (38) 2009 Skolmåltid, förändrad meny, mellanmål, policyer om mat, information (även fysisk aktivitet) Barn Förekomst av övervikt eller fetma Uppmätt längd och vikt
Prell (46) 2005 Skolmåltid, förändrad meny, hemkunskapslektioner, mer fokus på kunskap om fisk Barn Fiskkonsumtion, äter, äter inte, smakar Observation av konsumtion vid skollunchen
Tieva (54) 2015 Måltid i äldreomsorg, förändrad meny Äldre Energiintag (% av behovet), makronäringsämnen (E%) 3-dagars kostdagbok
Tieva (54) 2015 Måltid i äldreomsorg, förändrad meny Äldre Vikt, BMI Uppmätt längd och vikt

FFQ = Frekvensformulär för kostintag (eng. food frequency questionnaire), BMI = kroppsmassindex (eng. body mass index).

I tabell 11 beskrivs de 5 artiklar som använt en kohortdesign. Studierna har genomförts av samma forskargrupp och i vissa fall är populationerna och exponeringen desamma, men där hälsoutfallen varierats.

Tabell 11. Egenskaper hos de kohortstudier som studerat matmiljöns påverkan på hälsa.
Författare År Exponering Mätmetod Befolknings-grupp Utfallsmått Mätmetod Uppfölj-ningstid
Hamano (26) 2013 Tillgänglighet till minst en snabbmatsrestaurang i närområdet SAMS, GIS och Teleadress Vuxna Stroke Patientregister 2 år
Hamano (27) 2017 Tillgänglighet till minst en snabbmatsrestaurang i närområdet SAMS, GIS och Teleadress Barn Fetma Patientregister 6 år
Hamano (27) 2017 Närhet (inom 1 000 m) till en snabbmatsrestaurang SAMS, GIS och Teleadress Barn Fetma Patientregister 6 år
Kawakami (33) 2011 Tillgänglighet till minst en snabbmatsrestaurang i närområdet SAMS, GIS och Teleadress Vuxna Hjärt- och kärlsjukdom Patientregister 2 år
Kawakami (33) 2011 Närhet (inom 1 000 m) till en snabbmatsrestaurang SAMS, GIS och Teleadress Vuxna Hjärt- och kärlsjukdom Patientregister 2 år
Mezuk (39) 2016 Närhet (inom 1 000 m) till minst en snabbmatsrestaurang SAMS, GIS och Teleadress Vuxna Diabetes Patientregister 5 år
Mezuk (39) 2016 Andelen snabbmatsrestauranger av livsmedelsförsäljningsställen inom 1 000 m avstånd (a) SAMS, GIS och Teleadress Vuxna Diabetes Patientregister 5 år
Okuyama (41) 2020 Tillgänglighet till minst en snabbmatsrestaurang i närområdet SAMS, GIS och Teleadress Vuxna Fetma Patientregister 11 år

SAMS = demografiska statistikområden (eng. small areas for market statistics), DeSO ersatte SAMS år 2020, GIS = geografiska informationssystem

Studier som belyst jämlikhetsaspekter

Elva studier hade som specifikt syfte att studera jämlikhet i exponering eller utfall relaterat till matmiljö (se bilaga 3). Några studier undersökte skillnader i exponering av olika dimensioner i matmiljön mellan socio-ekonomiska eller regionala områden och några utifrån individers socioekonomiska position. Det fanns även studier som belyste könsskillnader.

För övriga studier specificerades inte frågeställningar om jämlikhet eller att de skulle undersöka skillnader mellan grupper eller områden. Däremot fanns det studier som redovisade skillnader utifrån främst kön, ålder eller socioekonomisk position. Några studier hade särskilda grupper som undersökningsobjekt, personer med funktionsnedsättning eller med viss härkomst, men det gjordes oftast inte någon jämförelse med en annan grupp.

Diskussion

I den här kartläggande litteraturöversikten beskriver vi den forskning om matmiljön som utförts i en verklig miljö i Sverige och som publicerats vetenskapligt. Översikten visar att det finns studier publicerade på området och att detta verkar vara ett framväxande forskningsfält även i Sverige. Men det finns begränsningar med studierna, bland annat att få har en studiedesign som gör det möjligt att uttala sig om matmiljöns effekt på människors livsmedelskonsumtion eller matrelaterade hälsa. Översikten visar också att flera dimensioner av matmiljön är understuderade och att vissa arenor studerats mer än andra. Dessutom är det få studier som undersökt förändringar i matmiljön över tid eller integrerat flera olika domäner, dimensioner och mätmetoder. För att få bättre kunskap om matmiljöns komplexitet och dynamik behöver forskningen anta ett mer systembaserat angrepssätt, inte bara i Sverige.

Matmiljö har undersökts på få arenor i Sverige

Forskningen om matmiljön har hittills främst fokuserat på tillgång till livsmedel inom till exempel skola eller äldreomsorg, marknadsföring av livsmedel i olika mediekanaler och tillgängligheten till snabbmatsrestauranger i närmiljön. Inom detaljhandeln finns flera studier som rör flera olika dimensioner av matmiljö. Trots detta är kunskapsunderlaget relativt svagt på grund av studiernas design. Välgjorda kohortstudier kan peka på orsakssamband, men de identifierade kohortstudierna var alla genomförda av samma forskargrupp och alla handlade dessutom om tillgänglighet till snabbmatsrestauranger i närmiljön och samband med matrelaterad hälsa. Bristen på oberoende forskning kan till exempel påverka ett resultats tillförlitlighet.

Få studier kan visa matmiljöns effekter

Vi identifierade en handfull interventionsstudier som utvärderade matmiljöns effekt på livsmedelskonsumtion eller matrelaterad hälsa. Av dessa handlade 4 om att förändra skolans matmiljö, och särskilt den offentliga måltiden. En studie handlade om att förändra måltiderna inom äldreomsorgen och en studie undersökte om köttfria restauranger på festivaler kunde ge effekt på köttkonsumtionen efter besöket. Endast två av de sex interventionsstudierna hade dock en kontrollgrupp. Dessa studier var genomförda inom skolmåltider.

Den digitala matmiljön behöver studeras

Den digitala matmiljön är inte särskilt väl undersökt, trots en snabb utveckling av digitala tjänster såsom restaurangappar, onlinebutiker och sociala medieplattformar. Digital matmiljö är särskilt relevant eftersom en stor del av dagens marknadsföring av livsmedel sker via olika medieplattformar eller som produktplacering i spel eller appar (56), vilket gör det lättare för livsmedelsföretag att skräddarsy sina budskap om och presentationer av mat till olika målgrupper. Tillsammans med förstärkt leveransservice av mat och måltider förändras tillgången och tillgängligheten i samspel med den digitala matmiljön (57). Bland de inkluderade studierna var det endast tre som belyste den digitala matmiljön och alla fokuserade på ungdomars användning eller exponering. En av dessa handlade om ungdomars presentation av mat i sociala medier, den andra handlade om vilken typ av hälsorelaterade information som en grupp unga patienter med fetma mötte på internet och den tredje handlade om ungdomars exponering för marknadsföring av mat på internet.

Stor kunskapslucka om policyåtgärders effekter på matmiljön

Vi identifierade endast en studie som utvärderade effekten av att införa och följa upp policyer för mat. Det finns därmed i stort sett inga utvärderade politiska insatser inom matmiljö i Sverige som kan ligga till grund för evidensbaserat beslutsfattande. Det betyder att det kan bli nödvändigt att dra slutsatser från andra länders forskning och erfarenheter vid förslag om policyåtgärder alternativt att flera aktörer tillsammans utvecklar policyåtgärder och att de sedan noga följs upp och kontinuerligt utvärderas. Inom forskningsprogrammet MISTRA Food futures har man tagit initiativ till att systematiskt sammanställa evidensen för policyåtgärder såsom lagar, direktiv, skatter och informationskampanjer för en miljömässigt hållbar livsmedelskonsumtion (58).

Utmaning att mäta och studera matmiljö

Som kort beskrivits i inledningen så behövs en kombination av olika mätmetoder för att fånga matmiljöns komplexitet. Matmiljön är föränderlig och kontextberoende och det finns därför ett stort behov av att kontinuerligt utforska och följa den utifrån olika aspekter. Dessutom behövs bättre möjlighet att använda mer dynamisk data, vilket i sin tur kräver bättre kapacitet och kompetens att hantera stora datamängder över tid. Matmiljöns förutsättningar och dess utfall är likvärdiga i många länder. Vidare forskning och utvärderingar behöver belysa i vilken mån kunskap går att överföras mellan olika länder eller kontexter. Det behövs också mer forskning om implementeringen av åtgärder inom matmiljön för att öka förståelsen för åtgärder som kan sytra mot mer hållbara och hälsofrämjande matmiljöer.

Styrkor och svagheter i kartläggningen av litteraturen

Genomförandet av den kartläggande översikten har vissa begränsningar. Sökningen var bred och inte särskilt specifik. Det finns ingen väletablerad indexering eller särskilda söktermer för matmiljö, utan vi fick i stor utsträckning förlita oss på fritexttermer. Vi valde att inte göra en kompletterad sökning, som exempelvis leta efter relevanta studier i referenslistor eller fråga experter efter litteratur. Vi kan därför inte göra anspråk på att ha fångat in alla studier som genomförts i Sverige, men underlaget ger en översiktlig bild över forskningsläget. Resultatet visar också att vi fångade en mängd olika typer av studier och intresseområden. För att ytterligare begränsa urvalet uteslöts vissa studiedesigner, till exempel simuleringsstudier och experimentella laboratoriestudie, liksom några dimensioner av den personliga domänen inom matmiljö, som till exempel undersöker människors upplevelser, preferenser eller attityder. Trots denna avgränsning så är det positivt att fokus i litteraturöversikten låg på studier som genomförts i en verklig miljö och med så objektiva metoder som möjligt, samt på de domäner och dimensioner i matmiljön som kan påverkas av det offentliga genom reglering, policyer eller andra strukturella insatser.

Det är också värt att notera att vi i första hand var inriktade på att belysa matmiljöns betydelse för folkhälsan, snarare än på miljömässiga, ekonomiska eller andra sociala aspekter. Dessa områden inkluderades också i vår sökstrategi och i urvalet av artiklar, även om vi inte sökte specifikt efter dem i databaser. Endast ett fåtal av studierna undersökte dock matmiljöns effekter på ekonomiska eller miljömässiga utfall. Det är även värt att nämna att vi inte bedömde studiernas kvalitet, förutom det som allmänt går att säga om olika studiedesigners möjlighet att svara på olika frågeställningar. Därmed beskriver vi inte studiernas resultat eller drar några slutsatser om tillförlitligheten i dem. Detta är heller inte ett formellt krav för denna typ av kartläggande litteraturöversikter.

Stort behov av forskning om matmiljön och dess effekter i Sverige

Mycket av forskningen i Sverige, liksom i resten av världen, har fokuserat på kopplingen mellan livsmedelskonsumtion och hälsa eller miljö och klimat, vilket är viktig kunskap för att ta fram näringsrekommendationer och kostråd samt förstå livsmedelskonsumtionens påverkan på miljö och klimat. Däremot är kunskapsläget bristfälligt när det gäller matmiljöns utformning och påverkan på livsmedelskonsumtionen, vilket även inkluderar kunskap om vilka policyåtgärder som kan påverka matmiljön. Det finns ett stort behov av forskning om matmiljön i Sverige, särskilt om jämlikhetsaspekter i relation till matmiljön och dess påverkan på livsmedelskonsumtionen.

Många arenor som erbjuder livsmedel eller kommunicerar om livsmedel var inte representerade, till exempel arbetsplatser, högre utbildning, måltidstjänster inom andra offentliga arenor, offentliga platser såsom idrottsplatser, simhallar, parker, friskvårdsinrättningar eller transportsystemet och hälso- och sjukvården. Även föreningslivet kan vara en del av matmiljön, liksom andra event och sammankomster.

Sökningen efter litteratur för den här litteraturöversikten gjordes till och med mars 2022. Genom kontinuerlig omvärldsbevakning på området vet vi att ett antal studier om matmiljön har genomförts efter det, främst inom marknadsföring. Vissa har publicerats vetenskapligt, medan andra är att beteckna som grå litteratur och getts ut av olika civilsamhällesorganisationer (59-64). Vid framtida litteraturgenomgångar om matmiljön i Sverige kan det underlätta att fokusera på vissa dimensioner av matmiljö och att inkludera grå litteratur.

Referenser

 1. Folkhälsomyndigheten. Mat. [Internet]. Stockholm; Folkhälsomyndigheten; 2023. [citerad 2023-03-13]. Hämtad från: https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/mat-fysisk-aktivitet-overvikt-och-fetma/mat/.
 2. Swinburn BA, Kraak VI, Allender S, Atkins VJ, Baker PI, Bogard JR, et al. The global syndemic of obesity, undernutrition, and climate change: the Lancet Commission report. The lancet. 2019;393(10173):791-846.
 3. Turner C, Aggarwal A, Walls H, Herforth A, Drewnowski A, Coates J, et al. Concepts and critical perspectives for food environment research: a global framework with implications for action in low-and middle-income countries. Global food security. 2018;18:93-101.
 4. Swinburn B, Vandevijvere S, Kraak V, Sacks G, Snowdon W, Hawkes C, et al. Monitoring and benchmarking government policies and actions to improve the healthiness of food environments: a proposed Government Healthy Food Environment Policy Index. Obes Rev. 2013;14 Suppl 1:24-37. DOI:10.1111/obr.12073.
 5. Swinburn B, Egger G, Raza F. Dissecting obesogenic environments: the development and application of a framework for identifying and prioritizing environmental interventions for obesity. Preventive medicine. 1999;29(6):563-70.
 6. Downs SM, Ahmed S, Fanzo J, Herforth A. Food environment typology: advancing an expanded definition, framework, and methodological approach for improved characterization of wild, cultivated, and built food environments toward sustainable diets. Foods. 2020;9(4):532.
 7. Turner C, Kadiyala, S, Aggarwal, A, Coates, J., Drewnowski, A, Hawkes, C, Herforth, A, Kalamatianou, S, Walls, H. Concepts and methods for food environment research in low and middle income countries. Agriculture, Nutrition and Health Academy Food Environments Working Group (ANH-FEWG). Innovative Methods and Metrics for Agriculture and Nutrition Actions (IMMANA) programme. London, UK.; 2017.
 8. Folkhälsomyndigheten. Matmiljöns betydelse för vår hälsa [Internet]. Stockholm; Folkhälsomyndigheten; 2021. [citerad 2023-02-13]. Hämtad från: https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/79017b052e0741f98193437e8f04560d/matmiljon-betydelse-halsa.pdf (PDF, 590 kB).
 9. von Philipsborn P, Stratil JM, Burns J, Busert LK, Pfadenhauer LM, Polus S, et al. Environmental interventions to reduce the consumption of sugar‐sweetened beverages and their effects on health. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2019(6).
 10. Cochrane Methods. Evidence for Equity - Equity Plus [Internet]. Cochrane. [citerad 2022-11-20]. Hämtad från: https://methods.cochrane.org/equity/projects/evidence-equity/progress-plus.
 11. Adolfsson P, Mattsson Sydner Y, Fjellstrom C. Social aspects of eating events among people with intellectual disability in community living. J Intellect Dev Disabil. 2010;35(4):259-67. DOI:10.3109/13668250.2010.513329.
 12. Amcoff J. Food deserts in Sweden? Access to food retail in 1998 and 2008. Geogr Ann B. 2017;99(1):94-105. DOI:10.1080/04353684.2016.1277076.
 13. Becker W, Eriksson A, Haglund M, Wretling S. Contents of total fat, fatty acids, starch, sugars and dietary fibre in Swedish market basket diets. Brit J Nutr. 2015;113(9):1453-65. DOI:10.1017/S0007114515000501.
 14. Bondemark A. The relationship between accessibility and price - The case of Swedish food stores. J Transp Geogr. 2020;82. DOI:10.1016/j.jtrangeo.2019.102615.
 15. Charlton EL, Kahkonen LA, Sacks G, Cameron AJ. Supermarkets and unhealthy food marketing: An international comparison of the content of supermarket catalogues/circulars. Prev Med. 2015;81:168-73. DOI:10.1016/j.ypmed.2015.08.023.
 16. Colombo PE, Patterson E, Lindroos AK, Parlesak A, Elinder LS. Sustainable and acceptable school meals through optimization analysis: an intervention study. Nutr J. 2020;19(1). DOI:10.1186/s12937-020-00579-z.
 17. De Vogli R, Kouvonen A, Gimeno D. 'Globesization': ecological evidence on the relationship between fast food outlets and obesity among 26 advanced economies. Crit Public Health. 2011;21(4):395-402. DOI:10.1080/09581596.2011.619964.
 18. Edvardsson K, Ivarsson A, Garvare R, Eurenius E, Lindkvist M, Mogren I, et al. Improving child health promotion practices in multiple sectors - outcomes of the Swedish Salut Programme. Bmc Public Health. 2012;12. DOI:10.1186/1471-2458-12-920.
 19. Elinder LS, Colombo PE, Patterson E, Parlesak A, Lindroos AK. Successful Implementation of Climate-Friendly, Nutritious, and Acceptable School Meals in Practice: The OPTIMAT((TM)) Intervention Study. Sustainability-Basel. 2020;12(20). DOI:10.3390/su12208475.
 20. Elofsson K, Bengtsson N, Matsdotter E, Arntyr J. The impact of climate information on milk demand: Evidence from a field experiment. Food Policy. 2016;58:14-23. DOI:10.1016/j.foodpol.2015.11.002.
 21. Fagerberg P, Langley B, Oraysky A, Sandborg J, Lof M, Ioakimidis I. Ultra-processed food advertisements dominate the food advertising landscape in two Stockholm areas with low vs high socioeconomic status. Is it time for regulatory action? Bmc Public Health. 2019;19(1). DOI:10.1186/s12889-019-8090-5.
 22. Gill PE, Wijk K. Case study of a healthy eating intervention for Swedish lorry drivers. Health Educ Res. 2004;19(3):306-15. DOI:10.1093/her/cyg030.
 23. Guha A, Biswas A, Grewal D, Bhowmick S, Nordfalt J. An Empirical Analysis of the Joint Effects of Shoppers' Goals and Attribute Display on Shoppers' Evaluations. J Marketing. 2018;82(3):142-56. DOI:10.1509/jm.16.0247.
 24. Guha A, Biswas A, Grewal D, Verma S, Banerjee S, Nordfalt J. Reframing the Discount as a Comparison Against the Sale Price: Does It Make the Discount More Attractive? J Marketing Res. 2018;55(3):339-51. DOI:10.1509/jmr.16.0599.
 25. Hakansson A. Are Food Advertisements Promoting More Unhealthy Foods and Beverages over Time? Evidence from Three Swedish Food Magazines, 1995-2014. Ecol Food Nutr. 2017;56(1):45-61. DOI:10.1080/03670244.2016.1256286.
 26. Hamano T, Kawakami N, Li XJ, Sundquist K. Neighbourhood Environment and Stroke: A Follow-Up Study in Sweden. Plos One. 2013;8(2). DOI:10.1371/journal.pone.0056680.
 27. Hamano T, Li XJ, Sundquist J, Sundquist K. Association between Childhood Obesity and Neighbourhood Accessibility to Fast-Food Outlets: A Nationwide 6-Year Follow-Up Study of 944,487 Children. Obesity Facts. 2017;10(6):559-68. DOI:10.1159/000481352.
 28. Holmberg C, Berg C, Dahlgren J, Lissner L, Chaplin JE. Health literacy in a complex digital media landscape: Pediatric obesity patients' experiences with online weight, food, and health information. Health Inform J. 2019;25(4):1343-57. DOI:10.1177/1460458218759699.
 29. Holmberg C, Chaplin JE, Hillman T, Berg C. Adolescents' presentation of food in social media: An explorative study. Appetite. 2016;99:121-9. DOI:10.1016/j.appet.2016.01.009.
 30. Josefsson MS, Nydahl M, Persson I, Sydner YM. Quality indicators of nutritional care practice in elderly care. J Nutr Health Aging. 2017;21(9):1057-64. DOI:10.1007/s12603-017-0970-8.
 31. Josefsson MS, Nydahl M, Persson I, Sydner YM. Reforming foodservice in elderly care: National actions and local outcomes. Nutr Diet. 2018;75(1):79-86. DOI:10.1111/1747-0080.12388.
 32. Jutbring H. Social marketing through a music festival: Value perceived by festival visitors who reduced meat consumption. J Soc Market. 2018;8(2):237-56. DOI:10.1108/Jsocm-03-2017-0017.
 33. Kawakami N, Li XJ, Sundquist K. Health-promoting and health-damaging neighbourhood resources and coronary heart disease: a follow-up study of 2 165 000 people. J Epidemiol Commun H. 2011;65(10):866-72. DOI:10.1136/jech.2010.117580.
 34. Kawakami N, Winkleby M, Skog L, Szulkin R, Sundquist K. Differences in neighborhood accessibility to health-related resources: A nationwide comparison between deprived and affluent neighborhoods in Sweden. Health Place. 2011;17(1):132-9. DOI:10.1016/j.healthplace.2010.09.005.
 35. Klepp KI, Wind M, de Bourdeaudhuij I, Rodrigo CP, Due P, Bjelland M, et al. Television viewing and exposure to food-related commercials among European school children, associations with fruit and vegetable intake: a cross sectional study. Int J Behav Nutr Phy. 2007;4. DOI:10.1186/1479-5868-4-46.
 36. Lagerkvist CJ, Normann A, Astrom A. Product satisfaction in food choice is multiple-reference dependent: Evidence from an in-store non-hypothetical consumer experiment on bread. Food Qual Prefer. 2017;56:8-17. DOI:10.1016/j.foodqual.2016.09.006.
 37. Lundberg J, Lundberg S. Distributional Effects of Lower Food Prices in a Rich Country. Journal of Consumer Policy. 2012;35(3):373-91. DOI:10.1007/s10603-012-9193-x.
 38. Marcus C, Nyberg G, Nordenfelt A, Karpmyr M, Kowalski J, Ekelund U. A 4-year, cluster-randomized, controlled childhood obesity prevention study: STOPP. Int J Obesity. 2009;33(4):408-17. DOI:10.1038/ijo.2009.38.
 39. Mezuk B, Li XJ, Cederin K, Rice K, Sundquist J, Sundquist K. Beyond Access: Characteristics of the Food Environment and Risk of Diabetes. Am J Epidemiol. 2016;183(12):1129-37. DOI:10.1093/aje/kwv318.
 40. Naska A, Katsoulis M, Orfanos P, Lachat C, Gedrich K, Rodrigues SSP, et al. Eating out is different from eating at home among individuals who occasionally eat out. A cross-sectional study among middle-aged adults from eleven European countries. Brit J Nutr. 2015;113(12):1951-64. DOI:10.1017/S0007114515000963.
 41. Okuyama K, Li XJ, Abe T, Hamano T, Franks PW, Nabika T, et al. Fast food outlets, physical activity facilities, and obesity among adults: a nationwide longitudinal study from Sweden. Int J Obesity. 2020;44(8):1703-11. DOI:10.1038/s41366-020-0588-5.
 42. Olafsdottir S, Berg C. Food appearances in children's television programmes in Sweden. Int J Consum Stud. 2016;40(4):484-91. DOI:10.1111/ijcs.12266.
 43. Pajalic O, Pajalic Z. An evaluation by elderly people living at home of the prepared meals distributed by their municipality - a study with focus on the Swedish context. Glob J Health Sci. 2014;7(3):59-68. DOI:10.5539/gjhs.v7n3p59.
 44. Pajalic Z. The Swedish municipal food distribution service to the elderly living at home as experienced by the recipient's relatives. Glob J Health Sci. 2013;5(6):12-8. DOI:10.5539/gjhs.v5n6p12.
 45. Prell H, Palmblad E, Lissner L, Berg CM. Health discourse in Swedish television food advertising during children's peak viewing times. Appetite. 2011;56(3):607-16. DOI:10.1016/j.appet.2011.01.033.
 46. Prell HC, Berg MC, Jonsson LM, Lissner L. A school-based intervention to promote dietary change. J Adolesc Health. 2005;36(6):529. DOI:10.1016/j.jadohealth.2004.08.009.
 47. Ryden PJ, Hagfors L. Diet cost, diet quality and socio-economic position: how are they related and what contributes to differences in diet costs? Public Health Nutr. 2011;14(9):1680-92. DOI:10.1017/S1368980010003642.
 48. Sandberg H, Gidlof K, Holmberg N. Children's Exposure to and Perceptions of Online Advertising. Int J Commun-Us. 2011;5:21-50.
 49. Soderstrom L, Thors Adolfsson E, Rosenblad A, Frid H, Saletti A, Bergkvist L. Mealtime habits and meal provision are associated with malnutrition among elderly patients admitted to hospital. Clin Nutr. 2013;32(2):281-8. DOI:10.1016/j.clnu.2012.07.013.
 50. Spendrup S, Hunter E, Isgren E. Exploring the relationship between nature sounds, connectedness to nature, mood and willingness to buy sustainable food: A retail field experiment. Appetite. 2016;100:133-41. DOI:10.1016/j.appet.2016.02.007.
 51. Spires M, Berggreen-Clausen A, Kasujja FX, Delobelle P, Puoane T, Sanders D, et al. Snapshots of Urban and Rural Food Environments: EPOCH-Based Mapping in a High-, Middle-, and Low-Income Country from a Non-Communicable Disease Perspective. Nutrients. 2020;12(2). DOI:10.3390/nu12020484.
 52. Sydner YM, Fjellstrom C. Food provision and the meal situation in elderly care - outcomes in different social contexts. J Hum Nutr Diet. 2005;18(1):45-52. DOI:DOI 10.1111/j.1365-277X.2004.00577.x.
 53. Thornton LE, Cameron AJ, McNaughton SA, Waterlander WE, Sodergren M, Svastisalee C, et al. Does the availability of snack foods in supermarkets vary internationally? Int J Behav Nutr Phys Act. 2013;10:56. DOI:10.1186/1479-5868-10-56.
 54. Tieva A, Persson E, Rhodin A, Skoldunger A, Pettersen S, Jonsall A, et al. Effect on energy and macronutrient intake with partial replacement of external food supply by in-house cooking at a nursing home for older people in Sweden. Int J Consum Stud. 2015;39(4):369-79. DOI:10.1111/ijcs.12176.
 55. Van Dam I, Wood B, Sacks G, Allais O, Vandevijvere S. A detailed mapping of the food industry in the European single market: similarities and differences in market structure across countries and sectors. Int J Behav Nutr Phy. 2021;18(1). DOI:10.1186/s12966-021-01117-8.
 56. Granheim SI, Løvhaug AL, Terragni L, Torheim LE, Thurston M. Mapping the digital food environment: A systematic scoping review. Obes Rev. 2022;23(1):e13356. DOI:10.1111/obr.13356.
 57. Skovgaard R, Flore R, Oehmen J. The digital foodscape and non-communicable diseases. Analysis of the risk factors of meal delivery applications in Denmark. [Internet]. DTU Skylab Foodlab; 2021. [citerad 2023-04-18]. Hämtad från: https://orbit.dtu.dk/en/publications/the-digital-foodscape-and-non-communicable-diseases-analysis-of-t.
 58. Macura B, Ran Y, Persson UM, Abu Hatab A, Jonell M, Lindahl T, et al. What evidence exists on the effects of public policy interventions for achieving environmentally sustainable food consumption? A systematic map protocol. Environmental Evidence. 2022;11(1):17. DOI:10.1186/s13750-022-00271-1.
 59. Fagerberg P, Ioakimidis I, Löf M, Spolander S. In your face. Om barns matmiljö och exponering för matreklam. [Internet] Hjärt-Lungfonden, Karolinska Institutet och UNICEF; 2022. [citerad 2023-04-18]. Hämtad från: https://mb.cision.com/Main/545/3663580/1657391.pdf.
 60. Questionmark. Swedish Supermarkets and the Promotion of Meat. [Internet]. SUPERLIST SWEDEN ENVIRONMENT; 2022. [citerad 2023-04-18]. Hämtad från: https://prismic-io.s3.amazonaws.com/thequestionmark/f7591410-67dd-422b-a793-31e53dc90a1c_superlist-environment-sweden-2022.pdf.
 61. Questionmark. Swedish Supermarkets and the Promotion of Unhealthy Food. [Internet]. SUPERLIST SWEDEN HEALTH; 2022. [citerad 2023-04-18]. Hämtad från: https://thequestionmark2.cdn.prismic.io/thequestionmark2/a62389b4-1c54-4338-8329-b0d251a63e95_Superlist+Health+Sweden+2022.pdf.
 62. Mjoberg M, Lissner L, Hunsberger M. Supermarket promotions in Western Sweden are incompatible with Nordic dietary recommendations and differ by area-level socioeconomic index. BMC Public Health. 2023;23(1):795. DOI:10.1186/s12889-023-15729-1.
 63. Stuart G. "Lättare val för folkhälsan: resultaten". [Internet]. Hjärt-Lungfonden och Cancerfonden; 2023. [citerad 2023-04-18]. Hämtad från: https://uploads-ssl.webflow.com/5fa2cbdd7a042c4c0b5711b1/6446c14c3335fc7abff39bb1_FINAL_Resultaten_La%CC%88ttare_val_fo%CC%88r_folkha%CC%88lsan%20230421.pdf.
 64. Reinholdsson T, Hedesström M, Ejelöv E, Hansla A, Bergquist M, Svenfelt Å, et al. Nudging green food: The effects of a hedonic cue, menu position, a warm-glow cue, and a descriptive norm. Journal of Consumer Behaviour. 2023;22(3):557-68. DOI: https://doi.org/10.1002/cb.2129.

Bilaga 1. Sökstrategi

Databas och databasleverantör: Embase via Embase.com, Elsevier

Tabell 1. Datum för litteratursökning: 2022-03-01. Tabell som visar hur litteratursökning i databasen Embase har genomförts.
Sökning nr Söksträng Antal sökträffar
1 'diet'/exp OR 'diet' OR 'food'/exp OR 'food' OR 'meal'/exp OR 'meal' OR 'nutrient'/exp OR 'nutrient' 2 745 473
2 food:ti,ab,kw OR foods:ti,ab,kw OR diet:ti,ab,kw OR diets:ti,ab,kw OR dietary:ti,ab,kw OR grocery:ti,ab,kw OR groceries:ti,ab,kw OR eat:ti,ab,kw OR eating:ti,ab,kw OR snacking:ti,ab,kw OR nutrition:ti,ab,kw OR nutritional:ti,ab,kw OR nutrient:ti,ab,kw OR nutrients:ti,ab,kw OR macronutrients:ti,ab,kw OR fruit:ti,ab,kw OR fruits:ti,ab,kw OR vegetable:ti,ab,kw OR vegetables:ti,ab,kw OR vegetarian:ti,ab,kw OR vegan:ti,ab,kw OR fish:ti,ab,kw OR 'plant based':ti,ab,kw OR nuts:ti,ab,kw OR meat:ti,ab,kw OR meats:ti,ab,kw OR beef:ti,ab,kw OR potatoes:ti,ab,kw OR rice:ti,ab,kw OR pasta:ti,ab,kw OR bread:ti,ab,kw OR grain:ti,ab,kw OR grains:ti,ab,kw OR dairy:ti,ab,kw OR 'sugar-sweetened beverage':ti,ab,kw OR 'sugar-sweetened beverages':ti,ab,kw OR 'sugar-added beverage':ti,ab,kw OR 'sugar-added beverages':ti,ab,kw OR 'sweetend drink':ti,ab,kw OR 'sweetened drinks':ti,ab,kw OR 'soft drink':ti,ab,kw OR 'soft drinks':ti,ab,kw OR softdrink:ti,ab,kw OR softdrinks:ti,ab,kw OR 'sugar-sweetened soda':ti,ab,kw OR 'sugar-sweetened sodas':ti,ab,kw OR confectionary:ti,ab,kw OR cakes:ti,ab,kw OR pastry:ti,ab,kw OR pastries:ti,ab,kw OR snacks:ti,ab,kw OR sweets:ti,ab,kw OR candy:ti,ab,kw OR chocolate:ti,ab,kw OR crisps:ti,ab,kw OR cereals:ti,ab,kw OR 'energy dense':ti,ab,kw OR 'energy density':ti,ab,kw OR 'energy intake':ti,ab,kw OR 'energy expenditure':ti,ab,kw OR calory:ti,ab,kw OR calorie:ti,ab,kw OR calories:ti,ab,kw OR meal:ti,ab,kw OR meals:ti,ab,kw OR breakfast:ti,ab,kw OR lunch:ti,ab,kw OR dinner:ti,ab,kw OR 'portion size':ti,ab,kw 2 304 901
3 1 OR 2 3 449 125
4 'cost'/de OR 'tax'/exp OR 'fiscal policy'/exp OR 'purchasing'/exp OR 'commercial phenomena'/exp OR 'mass communication'/exp OR 'mobile application'/exp OR 'peer pressure'/exp OR 'digital technology'/exp OR 'entertainment industry'/exp OR 'packaging'/de OR 'container'/de OR 'social norm'/exp OR 'cultural anthropology'/exp OR 'habit'/exp OR 'perception'/de OR 'social control'/exp OR 'neighborhood'/exp OR 'school'/exp OR 'catering service'/exp OR 'retail outlet'/exp OR 'environment'/de OR 'socioeconomics'/exp 2 857 733
5 available:ti,ab,kw OR availability:ti,ab,kw OR proximity:ti,ab,kw OR distance:ti,ab,kw OR accessibility:ti,ab,kw OR access:ti,ab,kw OR delivery:ti,ab,kw OR supply:ti,ab,kw OR distribution:ti,ab,kw OR demand:ti,ab,kw 4 671 025
6 price:ti,ab,kw OR pricing:ti,ab,kw OR cost:ti,ab,kw OR costs:ti,ab,kw OR affordable:ti,ab,kw OR affordability:ti,ab,kw OR economics:ti,ab,kw OR economical:ti,ab,kw OR fiscal:ti,ab,kw OR tax:ti,ab,kw OR taxes:ti,ab,kw OR taxation:ti,ab,kw OR purchase:ti,ab,kw OR purchases:ti,ab,kw OR purchasing:ti,ab,kw OR discount:ti,ab,kw OR discounts:ti,ab,kw OR sale:ti,ab,kw OR sales:ti,ab,kw 1 029 883
7 marketing:ti,ab,kw OR advert:ti,ab,kw OR advertised:ti,ab,kw OR advertising:ti,ab,kw OR advertisement:ti,ab,kw OR advertisements:ti,ab,kw OR commercial:ti,ab,kw OR commercials:ti,ab,kw OR commercially:ti,ab,kw OR campaign:ti,ab,kw OR campaigns:ti,ab,kw OR promotion:ti,ab,kw OR 'product placement':ti,ab,kw OR signage:ti,ab,kw OR displays:ti,ab,kw OR exposure:ti,ab,kw OR media:ti,ab,kw OR facebook:ti,ab,kw OR instagram:ti,ab,kw OR tiktok:ti,ab,kw OR snapchat:ti,ab,kw OR tv:ti,ab,kw OR television:ti,ab,kw OR internet:ti,ab,kw OR web:ti,ab,kw OR website:ti,ab,kw OR websites:ti,ab,kw OR radio:ti,ab,kw OR magazine:ti,ab,kw OR magazines:ti,ab,kw OR circulars:ti,ab,kw OR digital:ti,ab,kw OR digitalization:ti,ab,kw OR digitalisation:ti,ab,kw OR app:ti,ab,kw OR apps:ti,ab,kw OR smartphone:ti,ab,kw OR smartphones:ti,ab,kw OR tablet:ti,ab,kw OR tablets:ti,ab,kw OR 'portable device':ti,ab,kw OR 'portabel devices':ti,ab,kw OR telephone:ti,ab,kw OR telephones:ti,ab,kw OR phone:ti,ab,kw OR phones:ti,ab,kw OR online:ti,ab,kw OR mhealth:ti,ab,kw OR 'mobile health':ti,ab,kw OR 'social platform':ti,ab,kw OR 'social platforms':ti,ab,kw OR 'social network':ti,ab,kw OR 'social networks':ti,ab,kw OR sponsor:ti,ab,kw OR sponsors:ti,ab,kw OR influencer:ti,ab,kw OR influencers:ti,ab,kw OR influence:ti,ab,kw OR influenced:ti,ab,kw OR influences:ti,ab,kw OR peer:ti,ab,kw OR peers:ti,ab,kw OR entertainment:ti,ab,kw OR nudge:ti,ab,kw OR nudging:ti,ab,kw 5 182 611
8 culture:ti,ab,kw OR cultural:ti,ab,kw OR sociocultural:ti,ab,kw OR norm:ti,ab,kw OR norms:ti,ab,kw OR values:ti,ab,kw OR beliefs:ti,ab,kw OR practices:ti,ab,kw OR habits:ti,ab,kw OR preference:ti,ab,kw OR preferences:ti,ab,kw OR perception:ti,ab,kw OR 'social control':ti,ab,kw OR socioeconomic:ti,ab,kw OR 'socio economic':ti,ab,kw 3 596 714
9 container:ti,ab,kw OR containers:ti,ab,kw OR package:ti,ab,kw OR packaging:ti,ab,kw OR packages:ti,ab,kw OR packaged:ti,ab,kw OR 'front-of pack':ti,ab,kw OR 'on pack':ti,ab,kw OR labelling:ti,ab,kw OR labeling:ti,ab,kw OR label:ti,ab,kw OR labels:ti,ab,kw 580 026
10 consumption:ti,ab,kw OR consume:ti,ab,kw OR service:ti,ab,kw OR services:ti,ab,kw OR restaurant:ti,ab,kw OR restaurants:ti,ab,kw OR diner:ti,ab,kw OR diners:ti,ab,kw OR café:ti,ab,kw OR cafés:ti,ab,kw OR takeaway:ti,ab,kw OR 'take away':ti,ab,kw OR supermarket:ti,ab,kw OR supermarkets:ti,ab,kw OR store:ti,ab,kw OR stores:ti,ab,kw OR shop:ti,ab,kw OR shops:ti,ab,kw OR retail:ti,ab,kw OR retailer:ti,ab,kw OR retailers:ti,ab,kw OR outlet:ti,ab,kw OR outlets:ti,ab,kw OR commerce:ti,ab,kw OR checkouts:ti,ab,kw OR 'shelf space':ti,ab,kw OR industry:ti,ab,kw OR industries:ti,ab,kw 1 613 970
11 environment:ti,ab,kw OR environments:ti,ab,kw OR environmental:ti,ab,kw OR neighborhood:ti,ab,kw OR neighborhoods:ti,ab,kw OR neighbourhood:ti,ab,kw OR neighbourhoods:ti,ab,kw OR school:ti,ab,kw OR schools:ti,ab,kw OR rural:ti,ab,kw OR urban:ti,ab,kw OR residence:ti,ab,kw OR residency:ti,ab,kw 2 139 756
12 4 OR 5 OR 6 OR 7 OR 8 OR 9 OR 10 OR 11 14 786 200
13 3 AND 12 1 761 487
14 'food access'/exp OR 'food availability'/exp OR 'nutrient availability'/exp OR 'nutrient supply'/exp OR 'food handling'/de OR 'food industry'/exp OR 'food packaging'/exp OR 'feeding behavior'/exp OR 'dietary intake'/exp OR 'dietary pattern'/exp OR 'food intake'/exp 1 113 884
15 13 OR 14 2 434 793
16 sweden:ti,ab,kw OR swedish:ti,ab,kw OR 'sweden'/exp 136 062
17 15 AND 16 11 315
18 #17 AND (2000:py OR 2001:py OR 2002:py OR 2003:py OR 2004:py OR 2005:py OR 2006:py OR 2007:py OR 2008:py OR 2009:py OR 2010:py OR 2011:py OR 2012:py OR 2013:py OR 2014:py OR 2015:py OR 2016:py OR 2017:py OR 2018:py OR 2019:py OR 2020:py OR 2021:py OR 2022:py) 9 220

Sökträffar som exporterats till EndNote för vidare analys är de 9 220 på rad 18.

Databas och databasleverantör: PubMed, National Library of Medicine

Tabell 2. Datum för litteratursökning: 2022-03-01. Tabell som visar hur litteratursökning i databasen PubMed har genomförts.
Sökning nr Söksträng Antal sökträffar
1 "Food"[Mesh] OR "Diet"[Mesh] OR "Eating"[Mesh:NoExp] OR "Nutritional Status"[Mesh] OR "Sugar-Sweetened Beverages"[Mesh] 950 067
2 food[tiab] OR foods[tiab] OR diet[tiab] OR diets[tiab] OR dietary[tiab] OR grocery[tiab] OR groceries[tiab] OR eat[tiab] OR eating[tiab] OR snacking[tiab] OR nutrition[tiab] OR nutritional[tiab] OR nutrient[tiab] OR nutrients[tiab] OR macronutrients[tiab] OR fruit[tiab] OR fruits[tiab] OR vegetable[tiab] OR vegetable[tiab]s OR vegetarian[tiab] OR vegan[tiab] OR fish[tiab] OR plant-based[tiab] OR nuts[tiab] OR meat[tiab] OR meats[tiab] OR beef[tiab] OR potatoes[tiab] OR rice[tiab] OR pasta[tiab] OR bread[tiab] OR grain[tiab] OR grains[tiab] OR dairy[tiab] OR "sugar-sweetened beverage"[tiab] OR "sugar-sweetened beverages"[tiab] OR "sugar-added beverages"[tiab] OR "sweetened drinks"[tiab] OR "soft drink"[tiab] OR "soft drinks"[tiab] OR softdrink[tiab] OR softdrinks[tiab] OR "sugar-sweetened soda"[tiab] OR "sugar-sweetened sodas"[tiab] OR confectionary[tiab] OR cakes[tiab] OR pastry[tiab] OR pastries[tiab] OR snacks[tiab] OR sweets[tiab] OR candy[tiab] OR chocolate[tiab] OR crisps[tiab] OR cereals[tiab] OR energy-dense[tiab] OR "energy density"[tiab] OR "energy intake"[tiab] OR "energy expenditure"[tiab] OR calory[tiab] OR calorie[tiab] OR calories[tiab] OR meal[tiab] OR meals[tiab] OR breakfast[tiab] OR lunch[tiab] OR dinner[tiab] OR "portion size"[tiab] 910 788
3 1 OR 2 1 575 297
4 "Costs and Cost Analysis"[Mesh] OR "Taxes"[Mesh] OR "Fiscal Policy"[Mesh] OR "Induced Demand"[Mesh] OR "Marketing"[Mesh] OR "Commerce"[Mesh:NoExp] OR "Blogging"[Mesh] OR "Mass Media"[Mesh] OR "Social Media"[Mesh] OR "Telecommunications"[Mesh] OR "Internet"[Mesh] OR "Mobile Applications"[Mesh] OR "Peer Influence"[Mesh] OR "Product Packaging"[Mesh:NoExp] OR "Product Labeling"[Mesh] OR "Social Norms"[Mesh] OR "Social Capital"[Mesh] OR "Social Values"[Mesh] OR "Culture"[Mesh] OR "Habits"[Mesh:NoExp] OR "Perception"[Mesh:NoExp] OR "Social Perception"[Mesh] OR "Taste Perception"[Mesh] OR "Social Control, Formal"[Mesh] OR "Social Control, Informal"[Mesh] OR "Social Control Policies"[Mesh] OR "Social Environment"[Mesh] OR "Environment"[Mesh:NoExp] "Social Planning"[Mesh] OR "Schools"[Mesh:NoExp] OR "Socioeconomic Factors"[Mesh] 528 816
5 available[tiab] OR availability[tiab] OR proximity[tiab] OR distance[tiab] OR accessibility[tiab] OR access[tiab] OR delivery[tiab] OR supply[tiab] OR distribution[tiab] OR demand[tiab] 3 486 194
6 price[tiab] OR pricing[tiab] OR cost[tiab] OR costs[tiab] OR affordable[tiab] OR affordability[tiab] OR economics[tiab] OR economical[tiab] OR fiscal[tiab] OR tax[tiab] OR taxes[tiab] OR taxation[tiab] OR purchase[tiab] OR purchases[tiab] OR purchasing[tiab] OR discount[tiab] OR discounts[tiab] OR sale[tiab] OR sales[tiab] 769 417
7 marketing[tiab] OR advert[tiab] OR advertised[tiab] OR advertising[tiab] OR advertisement[tiab] OR advertisements[tiab] OR commercial[tiab] OR commercials[tiab] OR commercially[tiab] OR campaign[tiab] OR campaigns[tiab] OR promotion[tiab] OR "product placement"[tiab] OR signage[tiab] OR displays[tiab] OR exposure[tiab] OR media[tiab] OR facebook[tiab] OR instagram[tiab] OR tiktok[tiab] OR snapchat[tiab] OR tv[tiab] OR television[tiab] OR internet[tiab] OR web[tiab] OR website[tiab] OR websites[tiab] OR radio[tiab] OR magazine[tiab] OR magazines[tiab] OR circulars[tiab] OR digital[tiab] OR digitalization[tiab] OR digitalisation[tiab] OR app[tiab] OR apps[tiab] OR smartphone[tiab] OR smartphones[tiab] OR tablet[tiab] OR tablets[tiab] OR "portable device"[tiab] OR telephone[tiab] OR telephones[tiab] OR phone[tiab] OR phones[tiab] OR online[tiab] OR mhealth[tiab] OR "mobile health"[tiab] OR "social platform"[tiab] OR "social platforms"[tiab] OR "social network"[tiab] OR "social networks"[tiab] OR sponsor[tiab] OR sponsors[tiab] OR influencer[tiab] OR influencers[tiab] OR influence[tiab] OR influenced[tiab] OR influences[tiab] OR peer[tiab] OR peers[tiab] OR entertainment[tiab] OR nudge[tiab] OR nudging[tiab] 3 860 088
8 culture[tiab] OR cultural[tiab] OR sociocultural[tiab] OR norm[tiab] OR norms[tiab] OR values[tiab] OR beliefs[tiab]w OR practices[tiab] OR habits[tiab] OR preference[tiab] OR preferences[tiab] OR perception[tiab] OR "social control"[tiab] OR socioeconomic[tiab] OR socio-economic[tiab] 839 876
9 container[tiab] OR containers[tiab] OR package[tiab] OR packaging[tiab] OR packages[tiab] OR packaged[tiab] OR "front-of pack"[tiab] OR on-pack[tiab] OR labelling[tiab] OR labeling[tiab] OR label[tiab] OR labels[tiab] 430 943
10 consumption[tiab] OR consume[tiab] OR service[tiab] OR services[tiab] OR restaurant[tiab] OR restaurants[tiab] OR diner[tiab] OR diners[tiab] OR café[tiab] OR cafés[tiab] OR takeaway[tiab] OR "take away"[tiab] OR supermarket[tiab] OR supermarkets[tiab] OR store[tiab] OR stores[tiab] OR shop[tiab] OR shops[tiab] OR retail[tiab] OR retailer[tiab] OR retailers[tiab]w OR outlet[tiab] OR outlets[tiab] OR commerce[tiab] OR checkouts[tiab] OR shelf-space[tiab] OR industry[tiab] OR industries[tiab] 223 897
11 environment[tiab] OR environments[tiab] OR environmental[tiab] OR neighborhood[tiab] OR neighborhoods[tiab] OR neighbourhood[tiab] OR neighbourhoods[tiab] OR school[tiab] OR schools[tiab] OR rural[tiab] OR urban[tiab] OR residence[tiab] OR residency[tiab] 1 738 788
12 4 OR 5 OR 6 OR 7 OR 8 OR 9 OR 10 OR 11 9 013 004
13 3 AND 12 655 564
14 "Food Industry"[Mesh] OR "Feeding Behavior"[Mesh:NoExp] OR "Food Preferences"[Mesh] 291 170
15 13 OR 14 843 041
16 sweden[tiab] OR swedish[tiab] OR "Sweden"[Mesh] 112 829
17 15 AND 16 4 240
18 17 AND Filters applied: from 2000 - 2022 3 211

Sökträffar som exporterats till EndNote för vidare analys är de 3 211 på rad 18.

Databas och databasleverantör: Samtidig sökning i PsycInfo, International Bibliography of the Social Sciences (IBSS), Politics Collection, Social Science Database, Sociology Collection. Via plattformen ProQuest.

Tabell 3. Datum för litteratursökning: 2022-03-01. Tabell som visar hur litteratursökning i 5 databaser via plattformen ProQuest har genomförts.
Sökning nr Söksträng Antal sökträffar
1 ti,ab,su(food OR foods OR diet OR diets OR dietary OR grocery OR groceries OR eat OR eating OR snacking OR nutrition OR nutritional OR nutrient OR nutrients OR macronutrients OR fruit OR fruits OR vegetable OR vegetables OR vegetarian OR vegan OR fish OR plant-based OR nuts OR meat OR meats OR beef OR potatoes OR rice OR pasta OR bread OR grain OR grains OR dairy OR "sugar-sweetened beverage" OR "sugar-sweetened beverages" OR "sugar-added beverage" OR "sugar-added beverages" OR "sweetend drink" OR "sweetened drinks" OR "soft drink" OR "soft drinks" OR softdrink OR softdrinks OR "sugar-sweetened soda" OR "sugar-sweetened sodas" OR confectionary OR cakes OR pastry OR pastries OR snacks OR sweets OR candy OR chocolate OR crisps OR cereals OR energy-dense OR "energy density" OR "energy intake" OR "energy expenditure" OR calory OR calorie OR calories OR meal OR meals OR breakfast OR lunch OR dinner OR "portion size") 687 811
2 ti,ab,su(available OR availability OR proximity OR distance OR accessibility OR access OR delivery OR supply OR distribution OR demand) 2 121 180
3 ti,ab,su(price OR pricing OR cost OR costs OR affordable OR affordability OR economics OR economical OR fiscal OR tax OR taxes OR taxation OR purchase OR purchases OR purchasing OR discount OR discounts OR sale OR sales) 2 670 584
4 ti,ab,su(marketing OR advert OR advertised OR advertising OR advertisement OR advertisements OR commercial OR commercials OR commercially OR campaign OR campaigns OR promotion OR "product placement" OR signage OR displays OR exposure OR media OR facebook OR instagram OR TikTok OR Snapchat OR TV OR television OR internet OR web OR website OR websites OR radio OR magazine OR magazines OR circulars OR digital OR digitalization OR digitalisation OR app OR apps OR smartphone OR smartphones OR tablet OR tablets OR "portable device" OR "portabel devices" OR telephone OR telephones OR phone OR phones OR online OR mhealth OR "mobile health" OR "social platform" OR "social platforms" OR "social network" OR "social networks" OR sponsor OR sponsors OR influencer OR influencers OR influence OR influenced OR influences OR peer OR peers OR entertainment OR nudge OR nudging) 3 553 135
5 ti,ab,su(culture OR cultural OR sociocultural OR norm OR norms OR values OR beliefs OR practices OR habits OR preference OR preferences OR perception OR "social control" OR socioeconomic OR socio-economic) 4 792 072
6 ti,ab,su(container OR containers OR package OR packaging OR packages OR packaged OR "front-of pack" OR on-pack OR labelling OR labeling OR label OR labels) 175 356
7 ti,ab,su(consumption OR consume OR service OR services OR restaurant OR restaurants OR diner OR diners OR café OR cafés OR take-away OR takeaway OR "take away" OR supermarket OR supermarkets OR store OR stores OR shop OR shops OR retail OR retailer OR retailers OR outlet OR outlets OR commerce OR checkouts OR shelf-space OR industry OR industries) 3 136 507
8 ti,ab,su(environment OR environments OR environmental OR neighborhood OR neighborhoods OR neighbourhood OR neighbourhoods OR school OR schools OR rural OR urban OR residence OR residency) 3 030 286
9 2 OR 3 OR 4 OR 5 OR 6 OR 7 OR 8 12 127 818
10 1 AND 9 520 179
11 ti,ab,su(sweden OR swedish) 121 622
12 10 AND 11 3 555
13 12 AND Applied filters: 2000 - 2022 3 059

Sökträffar som exporterats till EndNote för vidare analys är de 3 059 på rad 13.

Databas och databasleverantör: Web of Science (Core Collection), Clarivate

Tabell 4. Datum för litteratursökning: 2022-03-01. Tabell som visar hur litteratursökning i databasen Web of Science har genomförts.
Sökning nr Söksträng Antal sökträffar
1 TS=(food OR foods OR diet OR diets OR dietary OR grocery OR groceries OR eat OR eating OR snacking OR nutrition OR nutritional OR nutrient OR nutrients OR macronutrients OR fruit OR fruits OR vegetable OR vegetables OR vegetarian OR vegan OR fish OR plant-based OR nuts OR meat OR meats OR beef OR potatoes OR rice OR pasta OR bread OR grain OR grains OR dairy OR "sugar-sweetened beverage" OR "sugar-sweetened beverages" OR "sugar-added beverage" OR "sugar-added beverages" OR "sweetend drink" OR "sweetened drinks" OR "soft drink" OR "soft drinks" OR softdrink OR softdrinks OR "sugar-sweetened soda" OR "sugar-sweetened sodas" OR confectionary OR cakes OR pastry OR pastries OR snacks OR sweets OR candy OR chocolate OR crisps OR cereals OR energy-dense OR "energy density" OR "energy intake" OR "energy expenditure" OR calory OR calorie OR calories OR meal OR meals OR breakfast OR lunch OR dinner OR "portion size") 4 042 366
2 TS=(available OR availability OR proximity OR distance OR accessibility OR access OR delivery OR supply OR distribution OR demand) 8 570 993
3 TS=(price OR pricing OR cost OR costs OR affordable OR affordability OR economics OR economical OR fiscal OR tax OR taxes OR taxation OR purchase OR purchases OR purchasing OR discount OR discounts OR sale OR sales) 2 566 476
4 TS=(marketing OR advert OR advertised OR advertising OR advertisement OR advertisements OR commercial OR commercials OR commercially OR campaign OR campaigns OR promotion OR "product placement" OR signage OR displays OR exposure OR media OR facebook OR instagram OR TikTok OR Snapchat OR TV OR television OR internet OR web OR website OR websites OR radio OR magazine OR magazines OR circulars OR digital OR digitalization OR digitalisation OR app OR apps OR smartphone OR smartphones OR tablet OR tablets OR "portable device" OR "portabel devices" OR telephone OR telephones OR phone OR phones OR online OR mhealth OR "mobile health" OR "social platform" OR "social platforms" OR "social network" OR "social networks" OR sponsor OR sponsors OR influencer OR influencers OR influence OR influenced OR influences OR peer OR peers OR entertainment OR nudge OR nudging) 10 939 661
5 TS=(culture OR cultural OR sociocultural OR norm OR norms OR values OR beliefs OR practices OR habits OR preference OR preferences OR perception OR "social control" OR socioeconomic OR socio-economic) 9 512 739
6 TS=(container OR containers OR package OR packaging OR packages OR packaged OR "front-of pack" OR on-pack OR labelling OR labeling OR label OR labels) 1 202 173
7 TS=(consumption OR consume OR service OR services OR restaurant OR restaurants OR diner OR diners OR café OR cafés OR take-away OR takeaway OR "take away" OR supermarket OR supermarkets OR store OR stores OR shop OR shops OR retail OR retailer OR retailers OR outlet OR outlets OR commerce OR checkouts OR shelf-space OR industry OR industries) 3 718 812
8 TS=(environment OR environments OR environmental OR neighborhood OR neighborhoods OR neighbourhood OR neighbourhoods OR school OR schools OR rural OR urban OR residence OR residency) 4 600 788
9 2 OR 3 OR 4 OR 5 OR 6 OR 7 OR 8 27 024 455
10 1 AND 9 2 493 726
11 TS=(sweden OR swedish) 149 488
12 10 AND 11 10 616
13 12 AND 2022 or 2021 or 2020 or 2019 or 2018 or 2017 or 2016 or 2015 or 2014 or 2013 or 2012 or 2011 or 2010 or 2009 or 2008 or 2007 or 2006 or 2005 or 2004 or 2003 or 2002 or 2001 or 2000 (Publication Years) 8 810

Sökträffar som exporterats till EndNote för vidare analys är de 8 810 på rad 13.

Bilaga 2. Exkluderade studier på fulltextnivå

Tabell över exkluderade studier på fulltextnivå och skäl för exklusion. Tabellen visar de studier som exkluderades på fulltextnivå och utifrån vilken orsak.
Författare (första) År Titel Tidskrift Skäl för exklusion
Adolfsson 2012 Foodwork among people with intellectual disabilities and dietary implications depending on staff involvement Scandinavian Journal of Disability Research IE
Ahlgren 2005 The impact of the meal situation on the consumption of ready meals International Journal of Consumer Studies S
Anastasiadou 2020 The coronavirus' effects on consumer behavior and supermarket activities: insights from Greece and Sweden The International Journal of Sociology and Social Policy P
Andersen 2016 Sugar and sweet things. A cultural-historical study of sugar consumption in Sweden Ethnologia Scandinavica PU
Andersson 2016 Shopping with Acquired Brain Injuries, Coping Strategies and Maslowian Principles Studies in health technology and informatics S
Aronsson 2011 Generational positions at a family dinner: Food morality and social order Language in Society IE
Aschemann-Witzel 2020 Consumer associations about other buyers of suboptimal food—And what it means for food waste avoidance actions Food Quality and Preference P
Asp 2000 The study of product-specific health claims of the Swedish National Food Administration is concluded Scandinavian Journal of Nutrition PU
Axelrad 2017 The impact of the 2008 recession on the health of older workers: data from 13 European countries European journal of public health P
Barclay 2013 Peer clustering of exercise and eating behaviours among young adults in Sweden: a cross-sectional study of egocentric network data BMC public health IE
Berg 2002 Relation between breakfast food choices and knowledge of dietary fat and fiber among Swedish schoolchildren Journal of Adolescent Health S
Bergquist 2020 The Sustainability of Living in a "Green" Urban District: An Emergy Perspective Sustainability IE
Bergström 2005 Professional food purchasers' practice in using environmental information British food journal IE
Bertrand 2013 Balanced nutrition at work: The european programme food (fighting obesity through offer and demand) Annals of Nutrition and Metabolism PU
Bertrand 2014 The FOOD programme: Healthy eating promotion at the workplace (fighting obesity through offer and demand) Obesity Reviews PU
Bertrand 2014 Easing access to balanced nutrition: the FOOD programme (fighting obesity through offer and demand) Obesity Reviews PU
Bertrand 2014 Prevention through healthy eating habits promotion: the European FOOD programme (Fighting Obesity through Offer and Demand) Obesity Facts PU
Bildtgard 2013 Where is food 'good to think'? Rationalities of food and place in Sweden and France Social Science Information/Information sur les Sciences Sociales S
Biel 2005 Habitual and value-guided purchase behavior Ambio PU
Bogl 2020 Like me, like you—Relative importance of peers and siblings on children’s fast food consumption and screen time but not sports club participation depends on age The International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity IE
Bolos 2021 In the eye of the beholder: Expected and actual liking for apples with visual imperfections Food Quality and preference IE
Bosona 2011 Cluster building and logistics network integration of local food supply chain Biosystems engineering PU
Brembeck 2017 Convenient Food for Baby: A Study of Weaning as a Social Practice Food, Culture and Society PU
Cameron 2012 Snack food availability in major supermarkets: An international comparison Obesity Research and Clinical Practice PU
Cathaoir 2017 Food Marketing to Children in Sweden and Denmark: a Missed Opportunity for Nordic Leadership European journal of risk regulation PU
Clark 2020 The Role of Healthy Diets in Environmentally Sustainable Food Systems Food and nutrition bulletin PU
Colombo 2020 The importance of school lunches to the overall dietary intake of children in Sweden: a nationally representative study Public health nutrition IE
Daunfeldt 2010 Opening Local Retail Food Stores: A Real-Options Approach Journal of Industry, Competition and Trade S
De Bourdeaudhuij 2015 Behavioural effects of a community-oriented setting-based intervention for prevention of childhood obesity in eight European countries. Main results from the IDEFICS study Obesity reviews IE
De Bourdeaudhuij 2006 Personal, social and environmental correlates of vegetable intake in normal weight and overweight 9 to 13-year old boys The International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity P
de Hooge 2017 This apple is too ugly for me!: Consumer preferences for suboptimal food products in the supermarket and at home Food Quality and Preference P
Dean 2008 The impact of personal resources and their goal relevance on satisfaction with food-related life among the elderly Appetite P
Dean 2009 Factors influencing eating a varied diet in old age Public health nutrition P
Denver 2021 Is there a potential international market for Danish welfare pork? - A consumer survey from Denmark, Sweden, and Germany Meat science S
Dransfield 2005 Consumer choice and suggested price for pork as influenced by its appearance, taste and information concerning country of origin and organic pig production Meat science S
Dreas 2008 Diet and consumption habits in deprived families in Sweden and Germany Gesundheitswesen PU
Ekström 2005 Appetizing learning in Swedish comprehensive schools: an attempt to employ food and tasting in a new form of experimental education International Journal of Consumer Studies S
Elfhag 2008 Consumption of fruit, vegetables, sweets and soft drinks are associated with psychological dimensions of eating behaviour in parents and their 12-year-old children Public Health Nutrition IE
Elfhag 2010 Family links of eating behaviour in normal weight and overweight children International Journal of Pediatric Obesity IE
Engelheart 2006 Elderly peoples' meals. A comparative study between elderly living in a nursing home and frail, self-managing elderly Journal of Nutrition, Health and Aging IE
Engelheart 2006 Elderly peoples' meals. A comparative study between elderly living in a nursing home and frail, self-managing elderly Journal of Nutrition, Health and Aging IE
Ericson-Lidman 2015 'Troubled conscience related to deficiencies in providing individualised meal schedule in residential care for older people--a participatory action research study' Scandinavian journal of caring sciences S
Fagerskiöld 2004 The willingness to eat Scandinavian Journal of Caring Sciences S
Fernández-Alvira 2014 Country-specific dietary patterns and associations with socioeconomic status in European children: The IDEFICS study European Journal of Clinical Nutrition IE
Fernqvist 2013 Consumer Attitudes towards Origin and Organic - The Role of Credence Labels on Consumers' Liking of Tomatoes European journal of horticutural science S
Filos 2021 Exploring Associations Between Children's Obesogenic Behaviors and the Local Environment Using Big Data: Development and Evaluation of the Obesity Prevention Dashboard JMIR mHealth and uHealth P
Fuentes 2019 Unpacking package free shopping: Alternative retailing and the reinvention of the practice of shopping Journal of retailing and consumer services IE
Gonzalez 2011 Diversification and Strengthening of Services for Older People in Spain and Sweden Revisita espanola de salud publica PU
Goris 2010 Television food advertising and the prevalence of childhood overweight and obesity: a multicountry comparison Public Health Nutrition PU
Grankvist 2004 The Impact of Environmental Labelling on Consumer Preference: Negative vs. Positive Labels: Journal of Consumer Policy Journal of Consumer Policy S
Grankvist 2007 Values and eco- and fair-trade labelled products British food journal S
Granvik 2012 The localization of food systems - an emerging issue for Swedish municipal authorities International planning studies S
Gregori 2014 Evaluating food front-of-pack labelling: a pan-European survey on consumers' attitudes toward food labelling International journal of food sciences and nutrition S
Gren 2019 Design of a climate tax on food consumption: Examples of tomatoes and beef in Sweden Journal of cleaner production S
Grunert 2009 Perception of health claims among Nordic consumers Journal of consumer policy S
Grunert 2010 Use and understanding of nutrition information on food labels in six European countries Z Gesundh Wiss S
Grunert 2012 Socio-demographic and attitudinal determinants of nutrition knowledge of food shoppers in six European countries Food quality and preference IE
Grunert 2014 Sustainability labels on food products: consumer motivation, understanding and use Food policy P
Gruvaeus 2021 Revitalization of Food in Sweden-A Closer Look at the REKO Network Sustainability IE
Guldbrandsson 2009 Municipal policies and plans of action aiming to promote physical activity and healthy eating habits among schoolchildren in Stockholm, Sweden: a cross-sectional study Implementation science S
Gustafsson 2002 Cultural foodways in Sweden: repeated focus group interviews with Somalian women International Journal of Consumer Studies IE
Hagberg 2017 Travel modes in grocery shopping International journal of retail and distribution management IE
Håkansson 2015 Has it become increasingly expensive to follow a nutritious diet? Insights from a new price index for nutritious diets in Sweden 1980-2012 Food and nutrition research S
Hallström 2011 Breakfast habits and factors influencing food choices at breakfast in relation to socio-demographic and family factors among European adolescents. The HELENA Study Appetite S
Hansen 2006 Determinants of Consumers' Repeat Online Buying of Groceries The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research IE
Hansen 2008 Consumer values, the theory of planned behaviour and online grocery shopping International Journal of Consumer Studies S
Hansen 2004 Predicting online grocery buying intention: a comparison of the theory of reasoned action and the theory of planned behavior International journal of information management IE
Hansson 2016 Associations Between Swedish Mothers' and 3- and 5-Year-Old Children's Food Intake Journal of nutrition education and behavior IE
Hartmann 2018 European consumer healthiness evaluation of ‘free-from’ labelled food products Food Quality and Preference S
Hebestreit 2010 What do children understand? Communicating health behavior in a European multicenter study Journal of Public Health IE
Hieke 2016 The pack size effect: Influence on consumer perceptions of portion sizes Appetite S
Hieke 2017 European consumers’ interest in nutrition information on (sugar-free) chewing gum Food Quality and Preference IE
Holm 2015 Eating practices and diet quality: A population study of four Nordic countries European Journal of Clinical Nutrition IE
Holm 2016 Changes in the social context and conduct of eating in four Nordic countries between 1997 and 2012 Appetite IE
Holmberg 2016 Adolescents' communication of high calorie low nutrient food items in image-based social media Obesity Facts PU
Holmberg 2017 How adolescent patients enrolled in an outpatient pediatric obesity clinic experience online weight-, food-, and health information Obesity Facts PU
Holmberg 2018 Empowering aspects for healthy food and physical activity habits: adolescents' experiences of a school-based intervention in a disadvantaged urban community International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-Being IE
Holmer 2012 Acceptance of Nordic snack bars in children aged 8-11 years Food Nutr Res IE
Hultén 2015 The impact of sound experiences on the shopping behaviour of children and their parents Marketing Intelligence & Planning IE
Humble 2021 Internalisation of farm animal welfare in consumers' purchasing decisions: A study of pork fillet at point of purchase using the means-end chain and laddering approach Animal welfare S
Håkansson 2015 Are food prices a barrier to a healthy diet? Ekonomisk debatt PU
Hörnell 2009 School meals--far between dietary recommendations and reality Läkartidningen PU
Janhonen 2013 Company and meal choices considered by Nordic adolescents International Journal of Consumer Studies IE
Johansson 2012 Managing the everyday health puzzle in Swedish families with children Food and foodways IE
Johansson 2013 Proper Food and a Tight Budget. German and Swedish parents reflecting on children, food and health Food cutlture and societyY IE
Johansson 2021 Acceptance of a Nordic, Protein-Reduced Diet for Young Children during Complementary Feeding-A Randomized Controlled Trial Foods IE
Jonell 2016 Eco-Labeled Seafood: Determinants for (Blue) Green Consumption Sustainability S
Jonsson 2017 What undermines healthy habits with regard to physical activity and food? Voices of adolescents in a disadvantaged community Int J Qual Stud Health Well-being IE
Joosse 2018 Blogging for Sustainability: The Intermediary Role of Personal Green Blogs in Promoting Sustainability Environmental communicaiton. A journal of nature and culture S
Josefsson 2016 Municipal differences decisive for provision of food and meals in swedish eldercare Revista Espanola de Nutricion Humana y Dietetica PU
Josefsson 2018 National survey in elderly care on the process of adopting a new regulation aiming to prevent and treat malnutrition in Sweden Health & Social Care in the Community S
Josefsson 2019 Adherence to a regulation that aims to prevent and treat malnutrition-The case of Swedish elderly care Health Policy S
Keillor 2004 A study of the service encounter in eight countries Jornal of international marketing IE
Kim 2013 A case study: Nutrition and physical activity environments of public childcare centers in Korea, Sweden, and US FASEB Journal PU
Lagerkvist 2015 A theoretical description and experimental exploration of tri-reference point theory with respect to food choice Food Quality and Preference S
Lagerkvist 2017 How Much Credence Does It Take? Evidence on the Trade-Off between Country-Of-Origin Information and Credence Attributes for Beef from a Choice Experiment in Sweden Foods S
Lähteenmaki 2002 Acceptability of genetically modified cheese presented as real product alternative Food quality and preference IE
Langlet 2017 Objective quantification of the food proximity effect on grapes, chocolate and cracker consumption in a Swedish high school. A temporal analysis PLoS One S
Langlet 2018 The Effect of Food Unit Sizes and Meal Serving Occasions on Eating Behaviour Characteristics: Within Person Randomised Crossover Studies on Healthy Women Nutrients S
Li 2020 Association Between Neighborhood Deprivation and Heart Failure Among Patients With Diabetes Mellitus: A 10-Year Follow-Up Study in Sweden Journal of Cardiac Failure IE
Lindström 2020 How Green Public Procurement can drive conversion of farmland: An empirical analysis of an organic food policy Ecological economics S
Lowndes 2018 “Leisurely dining”: Exploring how work organization, informal care, and dining spaces shape residents’ experiences of eating in long-term residential care Qualitative Health Research IE
Lucas 2017 Preschool and school meal policies: An overview of what we know about regulation, implementation, and impact on diet in the UK, Sweden, and Australia Nutrients S
Lund 2017 Eating out in four Nordic countries: National patterns and social stratification Appetite IE
Lundkvist 2010 Management of healthy eating in everyday life among senior Europeans Appetite IE
Luomala 2007 Exploring the role of food origin as a source of meanings for consumers and as a determinant of consumers' actual food choices Journal of Business Research P
Lyly 2007 Factors influencing consumers' willingness to use beverages and ready-to-eat frozen soups containing oat beta-glucan in Finland, France and Sweden Food quality and preference P
Lynn 2020 Sorting the Healthy Diet Signal from the Social Media Expert Noise: Preliminary Evidence from the Healthy Diet Discourse on Twitter International journal of environmental research and public health P
Miething 2018 The Peer Context of Dieting: The Relationship between Young Adults' Dieting Frequency and Their Friends' Weight-Related Characteristics International journal of environmental research and public Health IE
Moberg 2021 Taxing food consumption to reduce environmental impacts-Identification of synergies and goal conflicts Food policy S
Mägi 2003 Share of wallet in retailing: the effects of customer satisfaction, loyalty cards and shopper characteristics Journal of Retailing IE
Namatovu 2014 Neighborhood conditions and celiac disease risk among children in Sweden Scandinavian journal of public health IE
Naska 2011 Eating out, weight and weight gain. A cross-sectional and prospective analysis in the context of the EPIC-PANACEA study International Journal of Obesity IE
Nicolosi 2019 Consumer Habits of Local Food: Perspectives from Northern Sweden Sustainability IE
Nilsson 2014 Who shops groceries where and how? The relationship between choice of store format and type of grocery shopping International review of retail, distribution and consumer research IE
Nilsson 2017 Effects of time pressure, type of shopping, and store attributes on consumers' satisfaction with grocery shopping Intenational review of retail and distribution and consumer research S
Nordström 2011 Can targeted food taxes and subsidies improve the diet? Distributional effects among income groups Food Policy S
Nordström 2011 Economic policies for healthier food intake: The impact on different household categories The European Journal of Health Economics S
Norman 2015 Stuck in a vicious circle of stress. Parental concerns and barriers to changing children’s dietary and physical activity habits Appetite IE
Nowicka 2021 Changing the Home Food Environment: Parents' Perspectives Four Years after Starting Obesity Treatment for Their Preschool Aged Child Int J Environ Res Public Health IE
Nyberg 2010 Meals at work: Integrating social and architectural aspects International Journal of Workplace Health Management PU
Nyberg 2017 Impossible meals? The food and meal situation of flight attendants in Scandinavia - A qualitative interview study Appetite IE
Nyberg 2018 The meal as a performance: Food and meal practices beyond health and nutrition Ageing & Society IE
O'Malley 2006 Consuming families: marketing, consumption and the role of families in the twenty-first century Journal of marketing management PU
Olafsdottir 2011 Lower consumption of soft drinks among children with parents who limit TV-commercials Annals of Nutrition and Metabolism PU
Olafsdottir 2014 Young children's screen activities, sweet drink consumption and anthropometry: Results from a prospective European study European Journal of Clinical Nutrition IE
Olafsdottir 2014 Young children's screen habits are associated with consumption of sweetened beverages independently of parental norms Interntional journal of public health IE
Osowski 2012 Children's understanding of food and meals in the foodscape at school International Journal of Consumer Studies IE
Pajalic. 2013 How public home care officers reason when making a needs assessment for food distribution to homebound elderly persons in Sweden Global journal of health science IE
Paulsson 2014 Vulnerability to unhealthy behaviours across different age groups in Swedish Adolescents: a cross-sectional study Health Psychol Behav Med IE
Pettersson 2004 Family life in grocery stores--A study of interaction between adults and children International Journal of Consumer Studies IE
Prell 2011 Swedish television food advertising to children is dominated by sugary foods and alcohol Annals of Nutrition and Metabolism PU
Raats 2011 Consumer preference for and use of portion information on food and drink packaging: A Pan-European Study Annals of Nutrition and Metabolism PU
Raats 2015 Reference amounts utilised in front of package nutrition labelling; Impact on product healthfulness evaluations European Journal of Clinical Nutrition IE
Rauh 2012 The simulated consumer – an agent-based approach to shopping behaviour ERDKUNDE S
Ray 2012 Family characteristics predicting favourable changes in 10 and 11-year-old children’s lifestyle-related health behaviours during an 18-month follow-up Appetite P
Ray 2013 Role of free school lunch in the associations between family-environmental factors and children's fruit and vegetable intake in four European countries Public health nutrition IE
Ray 2011 Association between family meals and TV watching during meals and overweight in European school children Obesity Reviews PU
Renaudin 2013 Balanced nutrition at work: The European programme FOOD (Fighting Obesity through Offer and Demand) Obesity Facts PU
Rickertsen 2003 Effects of health information on Nordic meat and fish demand Empirical Economics S
Roos 2014 Does eating family meals and having the television on during dinner correlate with overweight? A sub-study of the PRO GREENS project, looking at children from nine European countries Public health nutrition IE
Saha 2021 In search of an appropriate mix of taxes and subsidies on nutrients and food: A modelling study of the effectiveness on health-related consumption and mortality Social Science of Medicine S
Sanchez-Siles 2017 Naturally occurring sugar content in commercial infant fruit-based products in 4 countries. A nutritional benchmarking study Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition PU
Säll 2015 Effects of an environmental tax on meat and dairy consumption in Sweden Food Policy S
Säll 2018 Environmental food taxes and inequalities: Simulation of a meat tax in Sweden Food policy S
Schenk 2007 Agent-based simulation of consumer behavior in grocery shopping on a regional level Journal of business research S
Sherrington 2021 Advertising healthy eating to young consumers: insights from English and Swedish adolescents Journal of Marketing Management IE
Sörqvist 2016 Effects of labeling a product eco-friendly and genetically modified: A cross-cultural comparison for estimates of taste, willingness to pay and health consequences Food quality and preference S
Sundqvist 2020 Meal identity as practice - Towards an understanding of business travellers' meal practices International journal of gastronomy and food science IE
Svederberg 2011 Swedish consumers' cognitive approaches to nutrition claims and health claims Food and Nutrition Research IE
Svenfelt 2010 Farmers' markets - linking food consumption and the ecology of food production? Local environment IE
Swahn 2010 Sensory and semantic language model for red apples Journal of Sensory Studies S
Swahn 2012 Sensory description labels for food affect consumer product choice European Journal of Marketing S
Sörqvist 2015 The green halo: Mechanisms and limits of the eco-label effect Food Quality and Preference S
Sörqvist 2016 Social desirability does not underpin the eco-label effect on product judgments Food Quality and Preference S
Thunström 2015 Determinants of food demand and the experienced taste effect of healthy labels – An experiment on potato chips and bread Journal of Behavioral and Experimental Economics S
Torstensson 2021 Food Dishes for Sustainable Development: A Swedish Food Retail Perspective Foods IE
Villard 2007 Predictors of healthy behaviours in Swedish school children European journal of cardiovascular prevention and rehabilitation IE
Vågstrand 2010 Sex differences among Swedish adolescents in mother-child relationships in the intake of different food groups British Journal of Nutrition IE
Wallhager 2010 7 out of 10 satisfied with hospital food--is better, but not good enough Läkartidningen PU
Wansink 2017 First foods are frequently selected most but in smaller amounts: Long-term from nordic cafeteria FASEB Journal PU
Wijnhoven 2014 WHO European Childhood Obesity Surveillance Initiative: School nutrition environment and body mass index in primary schools International journal of environmental research and public health S
Wikland 2010 Preschools - An important arena for health promotion and obesity prevention in socioeconomic deprived areas International Journal of Pediatric Obesity PU
Wikström 2002 From real world to mirror world representation Journal of Business Research PU
Williams 2001 Preschool routines, peer learning and participation Scandinavian Journal of Educational Research IE
Wind 2010 Direct and indirect association between environmental factors and fruit intake, mediation by psychosocial factors: the Pro Children study Public health nutrition S

P = population, IE = intervention eller exponering, S = studiedesign, PU = publikationstyp

Bilaga 3. Studier med fokus på jämlikhet

Tabell över studier med angivet syfte att undersöka jämlikhetsaspekter kopplat till matmiljö. Tabellen visar de studier som haft för avsikt att studera olika jämlikhetsaspekter i relation till matmiljö.
Författare Exponering/dimension av matmiljö Kön SES individ SES områden Regionala områden
Amcoff (2017) Tillgänglighet till livsmedelsbutik X X
Bondemark (2020) Tillgänglighet till livsmedelsbutik X
Fagerberg (2019) Marknadsföring av mat X
Hamano (2013) Tillgänglighet till snabbmatsrestauranger X X
Josefsson (2018) Policy och typ av måltider inom äldreomsorgen X
Kawakami (2011) Tillgänglighet till olika typer av livsmedelsbutiker och restauranger X
Lundberg (2012) Pris på livsmedel X
Mezuk (2016) Tillgänglighet till snabbmatsrestauranger X X
Naska (2015) Måltider i eller utanför hemmet X X
Rydén (2010) Pris på livsmedel X X
Spires (2018) Tillgång till olika typer av matställen och livsmedel X

SES = socioekonomisk position

Matmiljö i Sverige – En kartläggande litteraturöversikt

Lyssna

Denna rapport är en kartläggande litteraturöversikt av svensk forskning som publicerats om matmiljö i Sverige. Matmiljö kan definieras som den del av ett livsmedelssystem där människor interagerar med systemet för att välja vad de ska köpa, tillaga och äta. Det handlar om faktorer i den fysiska, ekonomiska, sociala och politiska miljön som kan påverka den matrelaterade hälsan.

I Sverige är matmiljön fortfarande ett relativt nytt forskningsområde. De flesta av de inkluderade studierna publicerades efter 2014. Inom vissa arenor, som i detaljhandel, skola och äldreomsorg hade olika dimensioner av matmiljö studerats. Däremot var det få studier som genomförts inom ramen för arbete, utbildning, i hemmet eller på fritiden, samt på digitala arenor. Kunskapsläget är bristfälligt när det gäller matmiljöns påverkan på livsmedelskonsumtionen i Sverige, vilket även inkluderar kunskap om vilka policyåtgärder som kan påverka matmiljön. Det finns även ett stort behov av forskning om jämlikhetsaspekter i relation till matmiljön.

Rapporten är en del av ett regeringsuppdrag om att ta fram förslag på nationella mål, indikatorer och insatsområden som ska ge en inriktning för arbetet med hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Artikelnummer: 23186