Migration, sexuell hälsa och hiv/STI prevention – en sammanfattande rapport

Lyssna

Majoriteten av unga migranter i denna enkätundersökning upplevde sig ha en bra eller mycket bra generell och sexuell hälsa. Däremot hade en dryg fjärdedel av männen och en dryg femtedel av kvinnorna upplevt oönskade sexuella handlingar. En femtedel av männen och en dryg tiondel av kvinnorna hade inte sökt vård för sexuell och reproduktiv hälsa det senaste året, trots ett upplevt behov. Förutom könsskillnader fanns även skillnader avseende exempelvis ursprungsland, migrationserfarenhet och utbildningsnivå bland respondenterna.

Denna sammanfattande rapport redogör för de viktigaste resultaten från en enkätundersökning av unga migranters sexuella och reproduktiva hälsa. Rapporten kan användas som ett kunskapsunderlag inför framtida forskning och prioriteringar av förebyggande insatser inom området.

Rapporten är till för personer som möter unga migranter, inom exempelvis hälso- och sjukvård, kommun, landsting, myndigheter och civilsamhällets organisationer. Den vänder sig även till tjänstemän, beslutsfattare och forskare inom området.

Undersökningen utfördes av Umeå Universitet på uppdrag av Folkhälsomyndigheten.

Relaterad läsning

Migration, sexuell hälsa och hiv och STI-prevention – En kartläggning av unga migranters sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter i Sverige

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Artikelnummer: 19097-1