Nationell handlingsplan för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i Sverige – Genomförandet av den nationella SRHR-strategin 2023–2033

Lyssna

Den nationella handlingsplanen för SRHR utgår från det övergripande målet om en god, jämlik och jämställd sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i strategin för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR).

Handlingsplanen konkretiserar målen i den nationella strategin och syftar till att vägleda det samlade arbetet inom SRHR-området. Handlingsplanen är därmed ett verktyg för att genomföra den befintliga nationella SRHR-strategin och för att kraftsamla arbetet med åtgärder under perioden 2023–2033. Strategin och handlingsplanen utgör gemensamt grunden för det fortsatta arbetet på nationell, regional och kommunal nivå.

Målgruppen är regeringen och statliga myndigheter, men även beslutsfattare och tjänstepersoner inom region och kommun samt skolans huvudmän. Handlingsplanen är också en vägledning för organisationer i civilsamhället, akademin, professionsföreträdare och nationella och regionala strukturer för kunskapsstyrning i det fortsatta SRHR-arbetet.

Handlingsplanens åtgärder ska stärka förutsättningarna för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen. Därtill finns sex prioriterade grupper, som generellt har sämre förutsättningar för en god sexuell och reproduktiv hälsa än den övriga befolkningen. Hälsofrämjande och förebyggande åtgärder behöver därmed i högre grad anpassas till personer med svaga socioekonomiska förutsättningar, personer med erfarenhet av migration och/eller rasism, personer med funktionsnedsättning, hbtqi-personer, unga och unga vuxna samt äldre.

Handlingsplanen innehåller sex prioriterade områden som sammantaget syftar till att stärka arbetet med SRHR: Vidareutveckla SRHR i folkhälsoarbetet; Stärkt hälsofrämjande och förebyggande SRHR-arbete; Ökad kunskap om SRHR i befolkningen; Främja en jämlik tillgång till vård, stöd och behandling; Ökad samordning inom SRHR-området; Stärkt kunskapsframtagning och uppföljning av SRHR-området.

Dessa områden tar avstamp i en analys av vilka utmaningar som finns inom området SRHR och utgör därför en struktur för handlingsplanens åtgärdsförslag och aktiviteter. De kan också ligga till grund för prioriteringar på regional och kommunal nivå samt för skolans huvudmän.

Relaterad läsning

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 54
Artikelnummer: 23074