Nationell plan för vaccination mot mpox – EU-donerade och upphandlade vaccindoser

Lyssna

Detta är en uppdaterad version av den nationella vaccinationsplanen för att erbjuda skydd till personer med ökad risk för att insjukna i infektionssjukdomen mpox.

I takt med en ökad vaccintillgång och ett förbättrat kunskapsläge om sjukdomen, vaccinets säkerhet och skyddseffekt, har gruppen som kan erbjudas vaccination successivt utökats.

Publikationen är avsedd att ge vägledning till personal inom hälso- och sjukvården och innehåller rekommendationer om målgrupper för vaccination, både före och efter kontakt med en smittad person.

Målgruppen för vägledningen är regionernas smittskyddsenheter, infektionskliniker, mottagningar för sexuellt överförbara infektioner, mikrobiologiska laboratorier samt vaccinerande vårdpersonal.

Planen riktar sig också till civilsamhällets organisationer som arbetar med målgrupper med ökad risk för att insjukna i mpox och har tagits fram i samband med slutrapportering av det regeringsuppdrag som myndigheten fick 2022 rörande hantering av tillgängliga vaccindoser.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 30
Artikelnummer: 24014