Packa provet rätt

Lyssna

Version 20. Följande förändring har gjorts

Figur 1 har anpassats till att endast omfatta prover tagna från människor.

Rekommendation för förpackning av inaktiverade patogener har lagts till i texten om klassificering av inaktiverade prover.

Introducerande text om förpackningens tre lager har lagts till i stycket om allmänna bestämmelser för transport. Ett förtydligande kring att sekundär- och ytterförpackningar testats och godkänns tillsammans har lagts till i texten om förpackning av UN 2814.

Texten om säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods har utökats.

Den officiella transportbenämningen har rättats i bilden med exempel på godsdeklaration i bilaga 3.

Om publikationen

Packa provet rätt är en sammanställning av de bestämmelser för transport av smittförande ämnen som finns i regelverken för transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S) och med luftfartyg (IATA-DGR). Den fungerar som en praktisk handledning inför transport av prover som skickas till Folkhälsomyndigheten för mikrobiologisk analys och riktar sig till dem som nyttjar denna tjänst.

Packa provet rätt går att använda som stöd vid annan transport av smittförande ämnen, men är ingen uttömmande redogörelse för samtliga bestämmelser som rör sådan transport. Det är alltid avsändarens ansvar att godset är korrekt klassificerat, förpackat, märkt och att rätt dokumentation medföljer. Kontakta er säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods om ni är osäkra på något.

Relaterad läsning

Information för beställare

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 23
Artikelnummer: 23041