Plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2024–2025

 • Publicerad: 4 september 2023
 • Artikelnummer: 23221
 • Folkhälsomyndigheten

Om publikationen

Miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13) anger att Folkhälsomyndigheten från och med 2023 ska ha en tvåårig plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken. Planen ska ta hänsyn till den nationella tillsynsstrategin enligt miljöbalken och ses över minst en gång varje år och utöver det vid behov.

Syftet med planen är att underlätta för dig som arbetar med hälsoskydd i en kommun eller på en länsstyrelse. Här kan du läsa om vilken vägledning som vi planerar att genomföra åren 2024–2025. Sist i dokumentet redovisar vi också en uppföljning av de insatser vi genomfört i 2023 års plan för tillsynsvägledning.

Planen för tillsynsvägledning har tagits fram av enheten för miljöhälsa. I den slutliga bearbetningen har den tillförordnade enhetschefen Karin Ljung Björklund deltagit. Lina Boström har varit ansvarig utredare.

Folkhälsomyndigheten

Agneta Falk Filipsson
Biträdande avdelningschef

Tvåårig plan för tillsynsvägledning – nytt krav i miljötillsynsförordningen

Bakgrund och ny process

Från och med 2023 ska myndigheternas planer för tillsynsvägledning enligt miljöbalken omfatta två år, enligt miljötillsynsförordningen. Nuvarande planer för tillsynsvägledning omfattar tre år, 2022–2024. För att uppfylla det nya kravet i förordningen kommer nuvarande planer att göras om så de blir tvååriga och omfattar 2024–2025.

Innehållet i planerna ska ta hänsyn till den nationella tillsynsstrategin för miljöbalken (nedan kallad tillsynsstrategin). Enligt miljötillsynsförordningen ska tillsynsstrategin från och med 2023 omfatta fyra år. Nuvarande strategi gäller åren 2022–2024 och därför ska ett ytterligare år (2025) adderas till strategin så den blir fyrårig. Processerna för att ta fram planerna och tillsynsstrategin kommer att samordnas så långt det är möjligt och avsikten är att de ska löpa parallellt och vara i fas med varandra.

Folkhälsomyndighetens plan för åren 2024–2025 bygger till största del på de underlag som togs fram i arbetet med planen för 2022–2024. Då bara ett år ska adderas till nuvarande plan har endast en enklare omvärldsanalys och intern behovskartläggning genomförts. Vi har inte genomfört någon ny extern behovskartläggning.

Prioriterad tillsynsvägledning 2024–2025

De områden och insatser inom tillsynsvägledning enligt miljöbalken som Folkhälsomyndigheten prioriterar 2024–2025 framgår i tabell 1 och 2 samt texten nedanför. I tabell 1 beskrivs Folkhälsomyndighetens prioriterade insatser för perioden. I tabell 2 beskrivs vilken tillsynsvägledning som Folkhälsomyndigheten utför inom den nationella strategin för miljöbalkstillsynen (nedan kallad tillsynsstrategin).

Nationell strategi för tillsyn enligt miljöbalken (naturvardsverket.se)

Tabell 1. Tabellen beskriver inom vilka områden som Folkhälsomyndigheten planerar att ta fram vägledning under perioden 2022 till 2024, vilken typ av vägledningsinsatser som planeras och när i tid de kommer att genomföras.
Områden Insatser Verksamhetsår
Temperatur inomhus Publicera nya allmänna råd och vägledning Våren 2024
Temperatur inomhus Arrangera ett webbinarium Våren 2024
Ventilation och luftkvalitet Översyn av allmänna råd och övrig vägledning 2024–2025
Elektromagnetiska fält Ta fram vägledning 2024
Tabell 2. Tabellen beskriver vilka tillsynsvägledande insatser som Folkhälsomyndigheten planerar att genomföra för de prioriterade fokusområden som lyfts i den nationella tillsynsstrategin samt när i tid de kommer att genomföras.
Fokusområden i strategin Insatser Verksamhetsår
Inomhusmiljö i förskola och skola Tillhandahålla frågor och svar om städning 2024
Inomhusmiljö i förskola och skola Delta på regionala hälsoskyddsträffar och föreläsa om hygien och smitta i förskola 2024–2025
Inomhusmiljö i bostäder Publicera vägledning Våren 2024
Inomhusmiljö i bostäder Arrangera en utbildning Våren 2024
Inomhusmiljö i bostäder Delta på regionala hälsoskyddsträffar 2024

Utöver detta kommer Folkhälsomyndigheten under perioden ge tillsynsvägledning genom att

 • besvara frågor om hälsoskydd enligt miljöbalken som kommer in till myndigheten från miljö- och hälsoskyddsinspektörer
 • se över och uppdatera myndighetens webbsidor om hälsoskydd enligt miljöbalken
 • anordna en årlig hälsoskyddsträff för länsstyrelserna och den regionala miljösamverkan
 • följa upp miljöbalkstillsynen inom hälsoskyddet
 • se över befintlig nationell tillsynsstrategi och föreslå nya fokusområden med mål och aktiviteter för tillsynen inom hälsoskyddet till kommande tillsynsstrategi.

Beskrivning av områden och insatser

Temperatur inomhus

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperatur inomhus och tillhörande vägledning kommer att ersättas med ny vägledning våren 2024. Därefter kommer ett webbinarium att genomföras.

Ventilation och luftkvalitet

Arbetet med att se över Folkhälsomyndighetens allmänna råd och övriga vägledning om ventilation och luftkvalitet inomhus har påbörjats under 2022 och 2023. Detta arbete kommer att fortsätta 2024–2025.

Elektromagnetiska fält

Folkhälsomyndigheten har fått i uppdrag att ta fram en ny vägledning för bedömning av risken för olägenhet för människors hälsa på grund av långvarig exponering av lågfrekventa magnetfält från starkströmsledningar och tillhörande elnätsanläggningar. Vägledningen ska kunna användas både vid prövning för nätkoncession och vid tillsyn enligt miljöbalken. Arbetet ska slutföras senast september 2024.

Inomhusmiljö och egenkontroll i förskola och skola

Inomhusmiljö och egenkontroll i förskola och skola är ett fokusområde i den nationella tillsynsstrategin. Perioden 2022–2024 är städning särskilt fokus för tillsynen av skolor och förskolor. 2024–2025 är hygien och smitta särskilt fokus för tillsyn av förskolor.

Folkhälsomyndigheten har under 2023 tagit fram en samlad vägledning om förskola och skola som innehåller kapitel om både städning och hygien och smitta. Vi tillhandahåller också frågor och svar om tillsyn av städning i förskola och skola på vår webbplats. Vi kommer också delta på regionala hälsoskyddsträffar och presentera vår vägledning om hygien och smitta i förskola både 2024 och 2025.

Inomhusmiljö i bostäder

Även inomhusmiljö i flerbostadshus är ett fokusområde för tillsyn i den nationella tillsynsstrategin. Inom detta område kommer Folkhälsomyndigheten i början av 2024 att publicera en vägledning och därefter under våren arrangera en utbildning om förebyggande bostadstillsyn. 2024 och 2025 kommer vi också delta på regionala hälsoskyddsträffar och presentera vår vägledning.

Övriga tillsynsvägledande insatser 2024–2025

Folkhälsomyndigheten ger fortlöpande tillsynsvägledning till kommunernas miljö- och hälsoskyddsnämnder. I detta ingår bland annat att svara på frågor som inkommer till myndighetens hälsoskyddsbrevlåda och anordna en årlig hälsoskyddsträff för länsstyrelserna och den regionala miljösamverkan.

halsoskydd@folkhalsomyndigheten.se

Naturvårdsverket följer löpande upp tillsynen inom miljöbalken i samarbete med bland annat Folkhälsomyndigheten. Årligen görs en översiktlig uppföljning av tillsynen inom hälsoskyddet och med jämna intervall genomförs fördjupade uppföljningar av tillsynen inom området. Läs mer om detta hos Naturvårdverket.

Uppföljning av tillsyn enligt miljöbalken (naturvardsverket.se)

Folkhälsomyndigheten är ansvarig för området hälsoskydd och dess fokusområden i den nationella tillsynsstrategin. Myndigheten ser årligen över fokusområdena med tillhörande mål och aktiviteter. Vart fjärde år tar vi fram nya fokusområden inom hälsoskyddet.

Uppföljning av 2023 års plan för tillsynsvägledning

Uppföljning av Folkhälsomyndighetens prioriterade insatser

 • Under 2023 har arbetet med att revidera de allmänna råden och den kompletterande vägledningen om temperatur inomhus fortsatt. Nya allmänna råd och ny kompletterande vägledning kommer publiceras våren 2024.
 • Arbetet med att se över de allmänna råden om ventilation och tillhörande vägledning har påbörjats och kommer att pågå under hela perioden. Under 2022 och 2023 har vi tagit in två nya kunskapsunderlag, ett om luftkvalitet inomhus och hälsorisker och ett om behovsstyrd ventilation i skolor och förskolor.
 • Vi har hittills deltagit i fyra regionala hälsoskyddsträffar och föreläst om förebyggande tillsyn av objektburen smitta.

Uppföljning av de insatser som utförs inom fokusområdena i den nationella tillsynsstrategin

 • Vi har hittills deltagit i tre regionala hälsoskyddsträffar och föreläst om tillsyn av bassängbad.
 • Vi har också deltagit i fem regionala hälsoskyddsträffar och föreläst om tillsyn av städning i förskola och skola.
 • Arbetet med att ta fram vägledning för tillsyn av inomhusmiljö i bostäder har löpt på enligt plan med sikte på att publiceras i början av 2024.

Plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2024–2025

Lyssna

Syftet med planen för tillsynsvägledning är att underlätta för dig som arbetar med hälsoskydd i en kommun eller på en länsstyrelse. Här kan du läsa om vilken vägledning som vi planerar att genomföra de kommande åren.

Sist i dokumentet redovisar vi också en uppföljning av de insatser vi genomfört i 2023 års plan för tillsynsvägledningen.

Relaterad läsning

Planerad hälsoskyddstillsyn 2022–2025

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Artikelnummer: 23221