Pornografianvändning och sexuell hälsa

Lyssna

Faktabladet handlar om pornografianvändning och sexuell hälsa. Det bygger på resultat från undersökningen SRHR2017, en enkätstudie där personer i åldern 16–84 år fick svara på frågor om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR).

SRHR2017 visar att pornografianvändning är vanligare bland män än bland kvinnor, liksom bland yngre jämfört med äldre. Totalt 18 procent av männen räknas som frekventa användare, varav de flesta är i åldern 16–29 år. Undersökningen visar att det finns vissa samband mellan frekvent pornografianvändning och riskfaktorer för sexuell hälsan, såsom att vara missnöjd med sexlivet, ha problem på grund av sexuella prestationskrav och ha erfarenhet av sex mot ersättning. Inga kausala samband har dock påvisats. Förebyggande insatser, såsom samtal om pornografi, bör bedrivas på flera arenor, till exempel skolor, universitet och högskolor, inom hälso- och sjukvården och idrottsrörelsen.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 2
Artikelnummer: 21110