Befolkningsundersökningen SRHR2017

Lyssna

SRHR2017 är den första större befolkningsundersökningen om SRHR i Sverige. Studien genomfördes för att öka kunskapen om SRHR och på så sätt skapa bättre förutsättningar för ett effektivt folkhälsoarbete inom området.

Under 2016 fick Folkhälsomyndigheten i uppdrag att genomföra en befolkningsbaserad nationell enkätstudie inom SRHR-området. Vi genomförde studien under hösten 2017 i samarbete med Statistiska centralbyrån och Enkätfabriken AB. Urvalet var slumpmässigt och drygt 14 500 personer i åldern 16–84 år besvarade undersökningen. Resultatet presenterades under 2019 i en rapport:

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i Sverige 2017 – Resultat från befolkningsundersökningen SRHR2017

Bredare fokus än tidigare studier

SRHR2017 har ett bredare fokus än tidigare svenska studier om sexualvanor och belyser bland annat:

  • Sexuella trakasserier och våld
  • Sexlivet
  • Relationer och egenmakt
  • Sexualitet och digitala arenor
  • Sex mot ersättning
  • Reproduktiv hälsa (preventivmedelsanvändning, graviditet, tankar om barn och erfarenheter av förlossning)
  • Sex och samlevnadsundervisning (undervisningen benämns numera "sexualitet, relationer och samtycke")

Fördjupad analys av resultaten för hbt-personer

Studiedesignen i SRHR2017 gör det möjligt att analysera svaren utifrån kön, ålder, socioekonomisk status och sexuell identitet. Under 2019 genomförde vi en fördjupad analys av data från SRHR2017 för homo- och bisexuella samt transpersoner (hbt-personer). Resultaten från analysen presenterades i en rapport:

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter bland homo- och bisexuella samt transpersoner: Resultat från befolkningsundersökningen SRHR2017

Läs mer

Faktablad utifrån SRHR2017