Positiva berättelser i medier kan bidra till färre suicidtankar – Ett kunskapsstöd om medierapportering om suicid

Lyssna

Positiva medieberättelser om personer som har sökt hjälp och tagit sig ur en suicidal kris kan ha en skyddande effekt på suicidtankar bland personer med ökad risk för suicid. Denna skyddande effekt kallas Papageno-effekten. I en systematisk litteraturöversikt som Folkhälsomyndigheten sammanfattat undersöks effekter av positiva medieberättelser på suicidtankar och på attityder till och avsikter att söka hjälp. I kunskapssammanställningen kompletterar vi med ytterligare kunskap om mediernas roll i det suicidpreventiva arbetet.

Faktabladet riktar sig till beslutsfattare och andra som arbetar med suicidprevention på nationell, regional och lokal nivå. Faktabladet riktar sig även till personer inom media som rapporterar eller informerar om området suicid.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 3
Artikelnummer: 23238