Psykisk hälsa och suicidprevention

Sveriges befolkning har generellt sett en god hälsa. Samtidigt är det allt fler som uppger att de har återkommande psykiska besvär, t.ex. oro, stress, sömnbesvär och ångest. Folkhälsomyndigheten har i uppdrag att stärka arbetet med att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa och suicid i befolkningen, genom att bygga upp och utveckla den nationella samordningen inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Vi ska också verka för ett effektivt och kunskapsbaserat arbete inom området.

Foto av två kvinnor och ett litet barn. Fotograf: Scandinav

Fotograf: Scandinav

Främjande arbete fokuserar på att stärka det friska, medan förebyggande arbete inriktas på faktorer som ökar risken för sjukdom. Aktiviteter som främjar psykisk hälsa leder många gånger även till att psykisk ohälsa och suicid kan förebyggas. Arbetet med psykisk hälsa och suicidprevention angår hela samhället och därför samverkar Folkhälsomyndigheten med aktörer på flera nivåer, bland annat nationella myndigheter, regioner och kommuner.

 • Vad är psykisk hälsa?

  Psykisk hälsa används ofta som ett övergripande begrepp som omfattar god psykisk hälsa, välbefinnande, psykisk ohälsa, psykiska besvär och psykiatriska tillstånd.

 • Statistik psykisk hälsa

  De flesta i befolkningen uppger att de har ett gott psykiskt välbefinnande. Här presenterar vi statistik om den psykiska hälsan i den vuxna befolkningen, t.ex. psykiskt välbefinnande och psykisk ohälsa…

 • Barn och unga – psykisk hälsa

  De första åren lägger en viktig grund för den psykiska hälsan senare i livet. Både sociala och psykologiska faktorer har betydelse. Därför är det en bra investering med tidiga insatser för att främja…

 • Vuxna – psykisk hälsa

  Den psykiska ohälsan bland vuxna påverkas bland annat av kön, utbildning, socioekonomisk status, födelseland och sexuell läggning och könsidentitet. Alla dessa faktorer är viktiga att ta hänsyn till…

 • Äldre – psykisk hälsa

  Psykisk ohälsa är inte en naturlig del av åldrandet, utan det går att förebygga. Social gemenskap och stöd, fysisk aktivitet, goda matvanor och meningsfullhet i vardagen är viktiga faktorer för ett hälsosamt…

 • Vårt uppdrag

  Folkhälsomyndigheten har i uppdrag att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa och suicid. Detta gör vi genom att följa utvecklingen inom området…

Psykisk hälsa och suicidprevention

Stress, oro och rädsla är naturliga reaktioner vid en kris. Om du känner dig mycket orolig, inte kan sova, eller om du inte kan släppa tankarna på viruset, finns det saker som du kan göra för att hantera din oro eller stress.

suicidprevention.se

suicidprevention.se är en webbplats där vi samlar kunskap om suicid och suicidförebyggande arbete. Här kan du som arbetar med att förebygga självmord läsa om vårt arbete med nationell samordning med andra berörda myndigheter och intresseorganisationer samt hitta kunskap och statistik om suicid.

Statsbidrag

sex foton på människor i olika situationer

För att stödja utvecklingen av ett långsiktigt, hållbart och kunskapsbaserat förebyggande arbete så fördelar Folkhälsomyndigheten varje år statsbidrag till olika projekt och organisationer.

Läs mer om medel att söka

Kontakt

E-post till Psykisk hälsa för frågor om myndighetens arbete med psykisk hälsa

Kontakt

E-post till Suicidprevention för frågor om det suicidpreventiva arbetet

Gå till toppen av sidan