Prioritering av behov inom folkhälsoområdet – En kartläggande litteraturöversikt

Lyssna

Detta är en litteraturöversikt över prioriteringsmodeller inom folkhälsoområdet, kunskap som kan bidra till arbetet med strategisk prioritering av behov inom folkhälsoområdet.

Översikten inkluderar tretton vetenskapliga artiklar om prioriteringsmodeller och processer. Ingen prioriteringsmodell är direkt överförbar till folkhälsoområdet dock identifierades gemensamma kriterier för prioritering. Dessa kan grupperas i kategorierna allvarlighetsgrad, jämlikhet, angelägenhet, genomförbarhet kostnadseffektivitet och hälsonytta/vetenskapligt stöd. Arbetsgruppens sammansättning kan påverka både processer och utfall av prioriteringsarbete.

Översikten riktar sig till dig som är beslutsfattare eller arbetar med strategiskt förebyggande arbete vid myndigheter, regioner och kommuner.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 40
Artikelnummer: 22145