Psykisk hälsa och suicidprevention – Kommuners och regioners arbete med stöd av statliga stimulansmedel – Folkhälsomyndighetens lägesrapport 2023

Lyssna

Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten har regeringens uppdrag att i nära samverkan följa, utvärdera och stödja genomförandet av statens insatser inom området psykisk hälsa 2020–2023. I denna rapport redovisar Folkhälsomyndigheten en uppföljning av insatser som har genomförts med hjälp av statliga stimulansmedel i kommuner och regioner under 2022, inom områdena lokala och regionala handlingsplaner, ungdomsmottagningar samt suicidprevention.

Vidare presenteras hur Folkhälsomyndigheten har arbetat med att stödja kommuner och regioner i deras arbete med psykisk hälsa och suicidprevention. Vi presenterar också tre pågående utvärderingar av suicidförebyggande arbete och ungdomsmottagningars arbete för att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa. Utvärderingarna genomförs av Umeå universitet, Högskolan Dalarna och Karlstads universitet.

Detta är den fjärde lägesrapporten inom uppdraget och är i första hand riktad till vår uppdragsgivare, Socialdepartementet. Lägesrapporten kan också vara intressant för dig som arbetar med psykisk hälsa i en kommun eller region, eller i civilsamhället. Som komplement till lägesrapporten finns även en myndighetsgemensam promemoria som sammanfattar Socialstyrelsens och Folkhälsomyndighetens gemensamma arbete och slutsatser 2023.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 66
Artikelnummer: 23125