Skillnader i användning av alkohol, narkotika och tobak bland elever i årskurs 9 – Uppföljning av jämlikhet och ANDT

Lyssna

Faktabladet beskriver skillnaden i användning av alkohol, narkotika och cigaretter bland unga baserat på kön, socioekonomisk situation och geografisk position. Här beskrivs även grupper av elever med en kombination av faktorer som skulle kunna öka risken för ANT användning, däribland skolk. Resultaten baseras på undersökningen Skolelevers drogvanor (CAN) och elever i årskurs 9, perioden 2006-2019.

I flera fall saknas tydliga skillnader. Faktabladet begränsas därför till indikatorer där vi såg att det fanns skillnader mellan grupper av elever. Vilka indikatorer som vi undersökte finns i avsnittet "om studien".

Analysen är en del i att synliggöra jämlikhets- och jämställdhetsperspektivet bland barn och unga. Resultatet kan användas för att skapa dialog om insatser för att skydda barn och unga mot eget bruk, en grundpelare för det hälsofrämjande och förebyggande ANDT-arbetet.

I rapporten "Utvecklingen i förhållande till ANDT-strategins mål 2020" kan du läsa mer om utvecklingen. Där hittar du även mer information om metoden bakom de resultat som beskrivs i faktabladet.

Relaterad läsning

Se filmen Jämlik hälsa

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 4
Artikelnummer: 20160