Socioemotionell förmåga hos treåringar – Resultat från en befolkningsbaserad studie i Västerbottens län

Lyssna

Rapporten beskriver resultaten från en studie i Västerbottens län där föräldrar till 5 163 treåringar under 2014–2016 fått svara på 31 frågor för att undersöka socioemotionell förmåga hos deras barn.

Socioemotionell förmåga i treårsåldern är exempelvis förmåga till samspel med vuxna och jämnåriga samt förmåga att med stöd av förälder reglera egna känslor.

Svaren från majoriteten av föräldrarna visar god socioemotionell förmåga hos barnen, dock hade nästan en av tio treåringar föräldrarapporterade socioemotionella problem.
Problemen var dubbelt så vanliga bland pojkar som bland flickor. Områdena autonomi och följsamhet innehöll de frågor för vilka flest föräldrar rapporterade svårigheter, för både pojkar och flickor. Det handlar exempelvis om barns förmåga att lugna ner sig, byta aktivitet, leka med andra eller följa uppmaningar. När föräldrar rapporterar problem och bekymmer med barnets sociala eller emotionella förmågor kan familjen erbjudas en fördjupad utredning, extra stöd och behandling.

Rapporten vänder sig till aktörer på nationell och regional nivå och till forskare som är intresserade av frågor som rör psykisk hälsa hos barn i förskoleåldern. Tidig identifikation av familjer med problem och en systematisk strategi inom barnhälsovården kan göra att hälsofrämjande, förebyggande, utredande och/eller behandlande insatser erbjuds för att få en så jämlik hälsoutveckling i befolkningen som möjligt.

Läs mer om studien och resultaten i Acta Paediatrica.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 37
Artikelnummer: 19002