Utbildning och inkomst som mått på socioekonomi

Lyssna

I detta faktablad redogör vi för hur utbildning och inkomst kan användas för att mäta socioekonomi. Vi beskriver skillnader som finns mellan måtten och vilka för- och nackdelar de har.

Faktabladet riktar sig främst till personer som är verksamma inom området folkhälsa. Då många samhällssektorer bidrar till förutsättningarna för en god och jämlik hälsa kan faktabladet vara av intresse för olika myndigheter, regioner, kommuner och andra organisationer.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 2
Artikelnummer: 24063