Folkhälsan i Sverige

Lyssna

Folkhälsans utveckling är en del i myndighetens samlade uppföljningssystem för en god och jämlik hälsa. Den utgår från det folkhälsopolitiska ramverket med de åtta målområdena och olika aspekter av hälsa. Sammantaget ska uppföljningen visa utvecklingen mot det övergripande folkhälsopolitiska målet.

Utvalt innehåll

Årsrapport 2023

En sammanfattning av utvecklingen av folkhälsan och förutsättningar för hälsa utifrån det folkhälsopolitiska ramverkets övergripande mål och åtta målområden med särskild fokus på jämlik hälsa.

Rapport om kärnindikatorerna

Sammanfattning av de kärnindikatorer som Folkhälsomyndigheten har tagit fram för att följa upp det övergripande folkhälsopolitiska målet ”Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation”.

Nyheter

Fler nyheter

Publikationer

Fler publikationer