Utvärdering av Länsstyrelsens kunskapsstöd om barn och ungas skärmtid och spelande – En sammanfattning

  • Publicerad: 5 juni 2024
  • Artikelnummer: 24117
  • Folkhälsomyndigheten

Om kunskapsstödet

Under 2021 lanserades ett kunskapsstöd om barn och ungas skärmtid och spelande av Länsstyrelsen. Kunskapsstödet innehåller kortare filmer, arbetsmaterial och information som kan användas för att öka kunskapen och starta en diskussion om skärmtid, digitalt spelande och spel om pengar. Materialet vänder sig till föräldrar och till olika professioner inom till exempel skola, elevhälsa, socialtjänst, fritidsföreningar eller ideella organisationer. Allt material finns tillgängligt på Länsstyrelsens övergripande hemsida och på de olika länens hemsidor och är anpassat till två olika åldersgrupper: 8–12 år och 13–18 år.

Exempel på filmer anpassade till föräldrar med yngre barn (8–12 år): Kolla mitt nya skin och Det är ändå bra med skärmtid.

Försättsbilder åp filmerna Kolla mitt nya skin” och ”Det är ändå bra med skärmtid”.

Exempel på filmer anpassade till föräldrar med äldre barn (13–18 år): Han blev helt lost och Det är ju din och min grej.

Försättsbild på filmerna Han blev helt lost och Det är ju din och min grej

Kunskapsstöd om barn och ungas skärmtid och spelande:

Spel om pengar (lansstyrelsen.se)

Om utvärderingen

Syftet med utvärderingen var att undersöka vilken spridning materialet fått och hur användbara föräldrar och lärare upplevde att filmerna var. En enkät skickades bland annat till ANDTS-samordnare på Länsstyrelsen och i kommuner för att undersöka hur avsändare och vidareförmedlare arbetat med spridning av materialet. Enkäten besvarades av 84 personer. En annan enkät skickades till föräldrar och lärare för att undersöka hur filmerna i kunskapsstödet upplevs. Den besvarades av cirka 900 föräldrar och 500 lärare. Även webbstatistik samlades in för antal visningar av sidorna med kunskapsstödet och antal nedladdningar av de olika delarna av materialet.

Utvärderingen genomfördes av Centrum för psykiatriforskning på uppdrag av Folkhälsomyndigheten.

Spridning och upplevelse av materialet

Överlag fick kunskapsstödet en stor spridning. Spridningen var som störst under 2021 när stödet lanserades, men var ganska högt även under 2022 och 2023 (tabell 1). De som besvarade enkäten om spridningen, bland annat ANDTS-samordnare, ansåg i hög grad att materialet var relevant och att det fanns ett behov av materialet i ANDTS-arbetet. Drygt 40 procent hade god kännedom om materialet och 55 procent hade spridit materialet i någon omfattning.

Tabell 1. Spridning av materialet i form av nedladdningar och sidvisningar 2021-2023.
Typ av spridning202120222023
Sidvisningar11 4383 0533 299
Nedladdningar1 586Ingen tillgänglig statistik271 (1 mars - 6 dec 2023)

Föräldrarna som besvarade enkäten var generellt positiva till filmerna i kunskapsstödet i fråga om relevans och innehåll, och den ton som förmedlades. Detta gällde oavsett barnens ålder. Dock upplevde inte föräldrarna att de hade fått mycket ny kunskap. De upplevde inte heller att de kunde tillämpa kunskapen i samtal med sina barn.

Även lärarna var positiva till innehållet och tonen i filmerna, och ansåg att filmerna var relevanta. De var dock inte lika positiva som föräldrarna. Liksom föräldrarna upplevde de att de inte fått mycket ny kunskap. Detta gällde framför allt lärare till elever mellan 13 och 18 år. De tyckte också att de hade svårt att använda kunskapen i samtal med sina elever. Övergripande för alla som svarade var att de ändå ansåg att denna typ av kunskapsstöd är viktigt.

Slutsatser

Sammantaget visar utvärderingen att både personer som ska sprida kunskapsstödet och målgrupper som ska använda det anser att materialet är viktigt. Dock kan befintligt material för lärare behöva vidareutvecklas. En möjlig orsak till att föräldrar och framför allt lärare upplevde att materialet inte gav mycket ny kunskap och var svårt att applicera kan vara att de bara tog del av en av fyra filmer och inget av det skriftliga materialet. För att kunskapsstödet om barn och ungas skärmtid och spelande ska få fortsatt spridning över flera års tid bör planen för spridningen omarbetas och väga in hinder som bristande kännedom om materialet och konkurrerande arbetsuppgifter, uppdrag och prioriteringar som begränsar möjligheterna att lägga tid på detta kunskapsstöd.

Bild på framsidan av Handledning för dig som möter föräldrar eller annan vuxen i barn och ungas närhet.

Dekorativ bild.

Utvärdering av Länsstyrelsens kunskapsstöd om barn och ungas skärmtid och spelande – En sammanfattning

Lyssna

I denna publikation sammanfattas resultaten från utvärderingen av Länsstyrelsens kunskapsstöd om barn och ungas skärmtid och spelande. Syftet med utvärderingen var att undersöka vilken spridning materialet fått och hur användbara föräldrar och lärare upplevde att filmerna i kunskapsstödet var.

Relaterad läsning

Samband mellan dataspel och spel om pengar (spelprevention.se)

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Artikelnummer: 24117