Värme och människa i bebyggd miljö – kunskapsstöd för åtgärder som minskar hälsoskadlig värme

Lyssna

Värmeböljor är den klimateffekt som väntas få störst påverkan på hälsan i Europa, och värmeböljor förväntas bli vanligare, intensivare och mer långvariga i framtiden.

Värme kan vara farligt för alla, men beroende på hälsotillstånd är vissa grupper mer sårbara. Utöver kunskapshöjande åtgärder om hälsoeffekter och hantering inom vård- och omsorg så behövs förebyggande åtgärder som minskar människors exponering för värme. Åtgärder behövs särskilt i tätortsmiljöer eftersom det kan bli varmare där än i glesare bebyggda områden. I tätorter kan såväl lufttemperatur som strålningstemperatur bli hög och det finns risk för att så kallade värmeöar bildas.

Den här publikationen är ett kunskapsstöd för kommuner och fastighetsägare i deras förebyggande åtgärdsarbete. Den berättar inledningsvis om hälsorisker och samhällets sårbarheter för värmeböljor. Därefter beskrivs faktorer som kan orsaka höga temperaturer i bebyggd miljö och hur man kan identifiera vilka områden och byggnader som kan behöva prioriteras för åtgärder. Slutligen beskrivs fysiska åtgärder som kan vidtas både utomhus och inomhus för att minska risken för hälsoskadlig värme i befintlig bebyggelse.

Kommunen har en viktig roll när det gäller ökad kunskap om problemet, att anpassa gatu- och parkmiljöer, och att i sin samhällsbyggnadsfunktion styra mot klimatanpassning, även i befintlig bebyggelse. Likaså har privata fastighetsägare och offentlig fastighetsförvaltning ett ansvar att anpassa byggnader och utomhusmiljöer till dagens och morgondagens värmeböljor.

Relaterad läsning

Kartläggning av bebyggelse med risk för höga temperaturer – metodbeskrivning av GIS-verktyg utifrån marktäckning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 26
Artikelnummer: 19043