Uppdaterad 3 januari 2019

Nationell nivå

Nationella lagar, regler och riktlinjer som rör spel om pengar, har en central roll i arbetet med att förebygga spelproblem. Även myndigheters uppdrag inom området är viktiga.

I juni 2018 antog riksdagen regeringens förslag till nya folkhälsopolitiska målområden. Folkhälsopolitiken syftar till att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen, och att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.

Arbetet med spel om pengar ingår i målområde 6 om levnadsvanor. Målet för samhällets insatser mot spelproblem är att minska skadeverkningarna av överdrivet spelande.

Utgångspunkten för det förebyggande folkhälsoarbetet är hälsans bestämningsfaktorer. Det är faktorer i människors livsvillkor och levnadsvanor, som är av central betydelse för hälsan. Faktorer såsom socioekonomi och ojämlikhet har en stor påverkan på våra möjligheter till hälsa, och är kopplade till övergripande samhällsstrukturer.

Tre personer vid ett bord som tittar på en datorskärm
Foto: Scandinav bildbyrå

Nationella åtgärder sätter ramar för det spelförebyggande arbetet

Det är strukturella åtgärder på den nationella och internationella nivån som till stor del sätter ramarna för det förebyggande arbetet.

Snabbguiden för förebyggande arbete och sidan Evidens spelförebyggande metoder kan vara till stöd för att identifiera och genomföra åtgärder inom spelområdet.

Exempel på nationella åtgärder

Det nationellt förebyggande arbetet kan

  • ansvara för att följa upp utvecklingen av folkhälsans bestämningsfaktorer
  • svara för kunskapsuppbyggnad
  • identifiera, analysera och förmedla kunskap till kommuner och regioner och andra berörda samhällssektorer
  • begränsa tillgängligheten till spel, främst för spel med hög risk och för minderåriga
  • utforma lagstiftningar och policyer som ger goda förutsättningar
  • samordna det förebyggande arbetet kring spelproblem med andra förebyggande åtgärder, inom till exempel ANDT-området eller arbetet kring psykisk hälsa
  • ekonomiskt stödja det idéburna arbetet.

På sidan Evidens och utveckling av spelförebyggande metoder hittar du information om vilket vetenskapligt stöd som finns för olika metoder.

Läs mer

Metoder att förebygga spelproblem. En systematisk litteraturöversikt
Länsstyrelsens fortsatta speluppdrag - intervju med Ulrika Ankargren 
Regeringens proposition God och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik