Uppdaterad 3 januari 2019

Regional nivå

Den regionala nivån är viktig i det förebyggande arbetet. Regioner ska förebygga och motverka spelproblem. Länsstyrelsen ska stödja regionerna i arbetet med att motverka spelproblem och dess konsekvenser.

Regioner ska förebygga och motverka problem med spel om pengar, på samma sätt som missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel. De ska samarbeta med kommunerna i behandling till personer med spelproblem. Länsstyrelserna ska stödja kommunerna och regionerna i arbetet med att förebygga och motverka spelmissbruk.

Ett regionalt förebyggande arbete behövs


Den regionala nivån i det förebyggande arbetet är viktig. Globalt och nationellt sätts ramar som påverkar den lokala och regionala nivån, till exempel för tillgängligheten till spel. Kommunerna identifierar själva vilka spelförebyggande insatser de vill prioritera, utifrån sin problembild. I det arbetet kan de behöva stöd från regional nivå.

Snabbguiden för förebyggande arbete och sidan Utveckla förebyggande metoder kan vara till stöd för att identifiera och genomföra åtgärder inom spelområdet.

Exempel på regionala åtgärder och arenor

Det regionalt förebyggande arbetet kan

  • bidra till spelfria zoner där barn vistas, och bidra till att barn och unga inte spelar om pengar
  • hjälpa verksamheter som vårdcentraler och ungdomsmottagningar att tidigt upptäcka tecken på spelproblem, och vidta åtgärder för att förebygga att de förvärras
  • samordna det förebyggande arbetet om spelproblem med annat förebyggande arbete, inom till exempel ANDT-området
  • stödja idéburna organisationer och andra aktörer på lokal och regional nivå, som kan bidra i arbetet.

På den regionala nivån finns också många arenor för det förebyggande arbetet, exempelvis

På sidan Evidens för spelförebyggande metoder hittar du information om vilket vetenskapligt stöd som finns för olika metoder. Läs också om hur vi kan utveckla förebyggande metoder.

Två personer vid ett skrivbord med datorer framför sig
Foto: Astrakan, Scandinav bildbyrå

Länsstyrelserna stöttar och samordnar spelförebyggande arbete

Länsstyrelserna har i uppdrag att stödja kommuner och regioner i deras utökade ansvar för spelmissbruk, enligt lagändringarna i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Länsstyrelsen i Örebro län samordnar länsstyrelsernas genomförande av uppdraget och redovisar till regeringen. Länsstyrelsernas uppdrag att stödja genomförandet av lagändringarna, görs i samverkan med Folkhälsomyndigheten. Länsstyrelserna ansvarar även för att samordna det förebyggande arbetet på regional nivå. Därmed finns stora möjligheter att hitta beröringspunkter och synergieffekter, mellan exempelvis ANDT-förebyggande arbete och spelprevention.

Läs mer

Metoder att förebygga spelproblem. En systematisk litteraturöversikt
Socialtjänstlagen
Hälso- och sjukvårdslagen
Utredning och bedömning på kunskapsguiden.se
Länsstyrelsernas regleringsbrev för 2018

Stödlinjen hjälper

Stödlinjen ger råd och stöd till personer som spelar, och deras närstående. Hit kan du ringa anonymt. Du kan också chatta eller mejla.

Även du som jobbar med spelproblem kan vända dig till Stödlinjen.