Spelförebyggande arbete på nationell nivå

Nationella lagar, regler och riktlinjer som rör spel om pengar, har en central roll i arbetet med att förebygga spelproblem. Myndigheterna ska bidra till att samhällets insatser mot spelproblem minskar skadeverkningarna av överdrivet spelande. Vissa myndigheter har mer specifika uppdrag inom området.

Folkhälsopolitiken syftar till att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen, och att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Det finns åtta folkhälsopolitiska målområden och arbetet med spel om pengar ingår i målområde sex om levnadsvanor. Målet för samhällets insatser mot spelproblem är att minska skadeverkningarna av överdrivet spelande. Det är också det övergripande målet för spel i regeringens ANDTS-strategi 2022-2025.

Utgångspunkten för det förebyggande folkhälsoarbetet är hälsans bestämningsfaktorer. Det är faktorer i människors livsvillkor och levnadsvanor, som är av central betydelse för hälsan. Faktorer såsom socioekonomi och ojämlikhet har en stor påverkan på våra möjligheter till hälsa, och är kopplade till övergripande samhällsstrukturer.

Nationella aktörer som arbetar med spel om pengar

Nationella myndigheter ska bidra till att de folkhälsopolitiska målen uppnås, vilket bland annat innebär att man ska arbeta för att minska skadeverkningarna av spelproblem. Det finns en rad myndigheter och aktörer som har uppdrag inom spelområdet, eller har verksamheter som är viktiga för målområdet som rör spelproblem. Vissa myndigheter och aktörer har mer specifika uppgifter på spelområdet, som Folkhälsomyndigheten och Spelinspektionen.

Folkhälsomyndigheten har regeringens uppdrag att nationellt samordna åtgärder som rör spel om pengar, mellan relevanta myndigheter och aktörer. Syftet är att tillhandahålla ett samordnat, effektivt och behovsanpassat kunskapsstöd på nationell nivå.

Figur. Myndigheten som ingår i den nationella samordningen.

Illustration över myndigheter och aktörer som ingår i Nationell samordning för spel om pengar enligt texten.

De myndigheter och organisationer som ingår i den nationella samordningen om spel är Konsumentverket, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Länsstyrelserna, Mediemyndigheten, Skolverket, Socialstyrelsen, Spelinspektionen, Statens institutionsstyrelse (SiS) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Nationella åtgärder sätter ramar för det spelförebyggande arbetet

Det är strukturella åtgärder på den nationella och internationella nivån som till stor del sätter ramarna för det förebyggande arbetet.

Det nationellt förebyggande arbetet kan:

  • ansvara för att följa upp utvecklingen av folkhälsans bestämningsfaktorer
  • svara för kunskapsuppbyggnad
  • identifiera, analysera och förmedla kunskap till kommuner och regioner och andra berörda samhällssektorer
  • begränsa tillgängligheten till spel, främst för spel med hög risk och för minderåriga
  • utforma lagstiftningar och policyer som ger goda förutsättningar
  • samordna det förebyggande arbetet kring spelproblem med andra förebyggande åtgärder, inom till exempel ANDT eller psykisk hälsa
  • ekonomiskt stödja det idéburna arbetet.

Nationell samordning och samverkan inom ANDTS (Folkhälsomyndigheten.se)

Nationell samordning av suicidförebyggande arbete (Folkhälsomyndigheten.se)

Regeringens ANDTS-strategi 2022-2025 (regeringen.se)

Dekorativ bild.
Foto: Scandinav bildbyrå

Läs mer