Uppdaterad 1 mars 2019

Vägledning för kvalitetssäkrat arbete

Det förebyggande arbetet behöver ständigt förbättras. Ju mer systematiskt arbetet planeras, genomförs och följs upp, desto mer effektiva kommer åtgärderna att bli.

Ladda ner checklista

 Ladda ner en checklista för stöd i planeringen av det spelförebyggande arbetet.

Ett sätt att kvalitetssäkra det förebyggande arbetet är att följa de åtta faserna i förebyggarcykeln som European Drug Prevention Quality Standards (EDPQS) tagit fram. Utifrån den har Folkhälsomyndigheten tagit fram en snabbguide med vägledning och praktiska råd på svenska. Guiden är framtagen för drogförebyggande arbete, men kan även användas för spelförebyggande arbete. För dig som arbetar med att förebygga spelproblem fungerar guiden som en kvalitetssäkring genom hela det förebyggande arbetet.

modell över snabbgudien 8 steg

Vi har tagit fram en checklista anpassat för spelförebyggande arbete. Checklistan kan användas för att säkerhetsställa processen. Varje fas inleds med en beskrivning av fasens innehåll och följs sedan av vägledande steg för genomförande. Varje steg ska genomfyras av fyra perspektiv: 

A. Hållbarhet och finansiering 
Så långt det är möjligt ska det förebyggande arbetet vara hållbart. Hållbarhet handlar inte bara om finansiering, utan även om engagemang hos personal och andra intressenter. Ange hur hållbarhet kan säkerställas och vilka strategier som finns för att säkra nödvändiga resurser.

B. Kommunikation och intressentmedverkan 
I det förebyggande arbetet finns olika intressenter, till exempel finansiärer, organisationer, beslutsfattare och de målgrupper som direkt berörs av insatsen. Den som planerar och genomför insatser ska kommunicera och samverka med dessa intressenter och lokala medier i syfte att de ska stödja insatsen och öka dess synlighet. 

C. Personalutveckling
Personalutveckling innefattar personalutbildning, fortbildning och handledning. Personalens utbildningsbehov bör bedömas innan insatsen genomförs, för att ge den utbildning som behövs. Under genomförandet av insatsen är det viktigt att de anställda även får reflektera över sitt arbete och eventuellt förbättra det.

D. Etik
Den viktigaste principen för etiskt förebyggande arbete handlar om att inte göra skada. De etiska övervägandena bör inkludera mänskliga rättigheter, barnrättsperspektivet, de jämställdhetspolitiska målen och det övergripande folkhälsomålet om att minska skillnader i förutsättningar för en god hälsa. Ett dokument bör tas fram för att skydda deltagarnas rättigheter, och för att bedöma och minska potentiella risker.    

Läs mer om respektive fas: 
Fas 1. Kartläggning och analys
Fas 2. Resursbedömning
Fas 3. Projektutformning
Fas 4. Utformning av befintliga åtgärder
Fas 5. Ledning och mobilisering av resurser
Fas 6. Genomförande och uppföljning
Fas 7. Uppföljning och utvärdering
Fas 8. Förbättring och spridning

Fler verktyg för planering och genomförande

Förutom guiden för drogförebyggande arbete  guiden för drogförebyggande arbete har Folkhälsomyndigheten utvecklat en rad andra verktyg att använda i det spelförebyggande arbetet: