Fördjupningskriterier för äldre- och funktionshinderomsorg

Här följer ett antal kriterier som förslag på ytterligare antibiotikasmarta arbetssätt. Dessa kriterier riktar sig till verksamheter som vill ta sitt arbete framåt ytterligare. Det finns inget krav på uppföljning av dessa kriterier för diplomering men om ni vill dela med er av ert arbete till andra verksamheter bidrar ni till en erfarenhetsbank med exempel på hur verksamheter kan arbeta antibiotikasmart.

1. Verksamheten genomför större förbättringsarbeten utifrån en upprättad handlingsplan

Syfte

För att arbeta ytterligare antibiotikasmart utifrån de genomförda mätningarna kan ett flertal åtgärder behöva vidtas som kräver engagemang och samverkan av flera funktioner inom eller utanför den egna verksamheten.

Exempel

Ett större förbättringsarbete kan till exempel vara ett arbete att utveckla sina samarbeten och arbetssätt med andra avdelningar eller enheter vid ett boende. Det kan också handla om att utveckla nya rutiner med till exempel kommunens hemsjukvård. På Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) webb och på Nationella plattformen för förbättringskunskap kan man läsa mer om metoder för förbättringsarbete och få tips på olika förbättringsverktyg.

Så kan ni visa hur ni arbetat med kriteriet
Bifoga en plan för pågående förbättringsarbete. I planen bör följande framgå; vilken verksamhet/ enhet/ arbetsplats som är berörd eller involverad i arbetet, datum för start och planerat avslut av projektet, bakgrund, syfte, avgränsningar, mål, genomförande, samt planerad uppföljning av projektet.

Om ett förbättringsarbete redan är avslutat kan verksamheten bifoga en rapport där allt ovan ingår och därutöver vilka resultat man såg vid uppföljningen, samt hur dessa resultat kommer att spridas och användas i och/eller utanför verksamheten. Använd gärna Antibiotikasmart Sveriges Mall för beskrivning av förbättringsarbeten.

2. Verksamheten genomför ett förbättringsarbete inom antibiotika-och vårdhygienområdet som involverar regionens läkare

Syfte

För att kunna arbeta aktivt med frågor som rör antibiotikaanvändning inom äldre- och funktionshinderomsorgen är läkarprofessionen en viktig samarbetspart. Läkare utgår i de flesta fall från regionens hälso- och sjukvård. Förbättringsarbeten med läkare kräver därmed samverkan mellan kommun och region.

Exempel

Förbättringsarbeten i samverkan med läkare från regional hälso- och sjukvård kan till exempel handla om att införa evidensbaserade och nya rutiner för att förebygga uppkomst och spridning av infektioner, och då också minska behovet av antibiotika.

Så kan ni visa hur ni arbetat med kriteriet

Bifoga en plan för pågående förbättringsarbete. I planen bör följande framgå; vilken verksamhet/ enhet/ arbetsplats som är berörd eller involverad i arbete, hur samarbetet med regionen sker, datum för start och planerat avslut av projektet, bakgrund, syfte, avgränsningar, mål, genomförande, samt planerad uppföljning av projektet.

Om ett förbättringsarbete redan är avslutat kan verksamheten bifoga en rapport där allt ovan ingår och därutöver vilka resultat man såg vid uppföljningen, samt hur dessa resultat kommer att spridas och användas i och/eller utanför verksamheten. Använd gärna Antibiotikasmart Sveriges Mall för beskrivning av förbättringsarbeten.

3. Verksamheten genomför en årlig hygien- och antibiotikaaktivitet som involverar personal, boende och anhöriga

Syfte

Genom en årlig hygien- och antibiotikaaktivitet kan verksamheten engagera och involvera även de boende och anhöriga i det smittförebyggande arbetet och i arbetet med en klok antibiotikaanvändning.

Exempel

En aktivitet kan ordnas i samband med WHO:s årliga handhygiendag 5 maj eller antibiotikaveckan i november. Material specifikt för dagen kan finnas hos regionernas vårdhygieniska enhet. Det finns även material på Folkhälsomyndighetens sida Rena händer räddar liv.

Så kan ni visa hur ni arbetat med kriteriet

Bifoga en beskrivning av vilken aktivitet som genomförts. I beskrivningen behöver det framgå; vilken verksamhet/ enhet/ arbetsplats som är involverad i aktiviteten, vem/vilka som är målgrupper för aktiviteten, datum för aktiviteten, beskrivning av aktiviteten. Om aktiviteten redan är genomförd kan verksamheten bifoga en rapport där allt ovan ingår.