Uppföljning av kriterier för äldre- och funktionshinderomsorg

Här framgår hur ni uppfyller kriterierna för att bli diplomerade. Kontakta oss när ni arbetat med kriterierna och är redo att bli diplomerade.

Organisation och samverkan

Kriterium 1

Verksamheten har utsett ombud med uppgift att stötta i arbetet med tillämpning och uppföljning av smittförebyggande rutiner (hygienombud).

Uppföljning av kriterium 1

Bifoga en uppdragsbeskrivning för hygienombud där följande framgår; syfte, ombudets ansvar och datum.

Kriterium 2

Verksamheten har en etablerad kontakt eller samverkan med regionens vårdhygieniska enhet.

Uppföljning av kriterium 2

Beskriv hur formerna för samverkan ser ut, exempelvis vilken typ av möten som hålls, syfte med möten, med vilken regelbundenhet och vilka roller/funktioner som är delaktiga i mötena.

Mätningar

Kriterium 3

Verksamheten genomför och dokumenterar mätningar av vårdrelaterade infektioner (VRI), riskfaktorer och antalet pågående antibiotikabehandlingar. Mätningarna genomförs minst en gång varje år.

Uppföljning av kriterium 3

Bifoga en översikt över de genomförda mätningarna. Det kan ske exempelvis genom att göra ett utdrag ur HALT eller regionens egna verktyg. I översikten bör följande framgå; namn på verksamheten, datum för mätningen samt datum för föregående mätning.

Kriterium 4

Verksamheten genomför och dokumenterar mätningar av personalens följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler (BHK). Mätningarna genomförs minst en gång varje år.

Uppföljning av kriterium 4

Bifoga en översikt över de genomförda mätningarna. I översikten bör följande framgå; verksamhetens namn, datum för mätningen samt datum för föregående mätning.

Kriterium 5

Verksamheten genomför och dokumenterar årligen en vårdhygienisk egenkontroll (VEK).

Uppföljning av kriterium 5

Bifoga en sammanställning över en genomförd egenkontroll. Sammanställningen kan exempelvis vara en ifylld checklista från Svensk Förening för Vårdhygien, alternativt en sammanställning av genomförda egenkontroller vid flera avdelningar eller enheter där resultatet syns från den verksamhet som vill diplomeras. I sammanställningen bör följande framgå; verksamhetens namn, datum för mätningen samt datum för föregående mätning.

Arbetssätt

Kriterium 6

Verksamheten upprättar en handlingsplan baserad på resultaten av genomförda mätningar.

Uppföljning av kriterium 6

Bifoga en eller flera handlingsplaner. I en handlingsplan bör följande framgå; identifierade förbättringsområden, målet som ni vill uppnå, den planerade åtgärden för att nå målet, person eller funktion som är ansvarig för genomförande av åtgärden, datumet för genomförande. I fall där uppföljningar av åtgärder redan gjorts bör också resultaten vid uppföljningarna framgå. Använd gärna Antibiotikasmart Sveriges Mall för handlingsplan.

Kriterium 7

Verksamheten arbetar med åtgärder utifrån en upprättad handlingsplan.

Uppföljning av kriterium 7

Bifoga en kort beskrivning av hur ni löpande arbetar med åtgärderna i handlingsplanen, om det exempelvis görs vid ordinarie arbetsplatsträffar där alla medarbetare är med, eller om det är en särskild grupp som träffas med viss regelbundenhet och arbetar med handlingsplanen. Beskriv gärna vilka roller/funktioner som deltar i arbetet, på vilka sätt och med vilken regelbundenhet man träffas.

Kriterium 8

Verksamheten har en dokumenterad struktur för hur mätningar och upprättad handlingsplan kontinuerligt följs upp och återrapporteras till berörda chefer och medarbetare.

Uppföljning av kriterium 8

Bifoga en kort beskrivning av hur arbetet dokumenteras och återrapporteras till chefer och medarbetare. Det kan exempelvis vara en bifogad powerpoint från en presentation för chefer och medarbetare, eller genom ett utdrag ur en års- eller verksamhetsberättelse.

Kompetensutveckling

Kriterium 9

Verksamheten ser till att all personal årligen genomgår utbildning och träning i basala hygienrutiner och andra smittförebyggande åtgärder.

Uppföljning av kriterium 9

Bifoga en kort beskrivning av syfte och innehåll i den eller de utbildningar som medarbetarna genomgått. Ange också andel (i procent) av fasta medarbetare som genomgått utbildningar samt under vilket tidsspann.