Kriterier för kommunledning

Genom att arbeta med Antibiotikasmart Sveriges kriterier underlättar ni för era verksamheter att bli antibiotikasmarta och genom att informera invånare kan ni bidra till friskare invånare, minskad smittspridning, färre infektioner och minskat behov av antibiotika.

Kriterierna syftar till att skapa engagemang, ge inspiration samt bidra till ett systematiskt förbättringsarbete inom antibiotika-och vårdhygienområdet. Kriterierna är uppdelade i fyra olika områden: Beslut (kriterium 1 och 2), Samordning och organisation (kriterium 3-5), Uppföljning (kriterium 6) och Kunskapsspridning till invånare (kriterium 7).

Utöver kriterierna nedan finns fördjupningskriterier - för er som vill ta arbetet framåt ytterligare

Kriterierna i sin helhet

Lyssna

Syfte: Att frågan prioriteras av politiken är en förutsättning för att den legitimeras och får genomslagskraft inom kommunen. Beslutet bör vara tvärsektoriellt förankrat för att öka chansen att arbetet fortsätter oavsett politiskt styre, och för ökade förutsättningar till långsiktighet.

Exempel: Beroende på bland annat storlek på kommun så kan beslut tas i olika forum med olika bred involvering av politiker.

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Syfte: Att synliggöra hur kommunens verksamhetsområden hänger ihop med antibiotikaresistens och det smittförebyggande arbetet. Arbetet med att motverka antibiotikaresistens och smittspridning kan till exempel kopplas till befintligt arbete kring folkhälsa och hållbar utveckling.

Exempel: Exempel på kommunala styrdokument kan vara befintliga planerings-, strategi-, eller policydokument inom folkhälsa och/eller hållbarhet som företrädesvis revideras årligen.

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Syfte: Genom att utse en specifik funktion för samordning av arbetet och beskriva uppdraget ökar ni chansen att få långsiktighet i arbetet.

Exempel: Funktioner som arbetar strategiskt kan vara exempelvis folkhälsostrateg eller hållbarhetsstrateg, eller annan samordnande funktion som ni ser som lämplig. Ofta har dessa en drivande och stödjande roll som passar i utvecklingsarbete, samt ett helikopterperspektiv över pågående utvecklingsarbeten på strategisk nivå i kommunen. En roll med helikopterperspektiv ökar era chanser till synergieffekter mellan olika utvecklingsprojekt, och i olika kommunala forum.

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Syfte: Att få möjlighet till dialog rörande kriteriearbetet mellan kommunens olika antibiotikasmarta verksamheter. I arbetsgruppen kan verksamheter dela möjliga hinder, framgångar och goda exempel från respektive verksamheters förebyggande arbete gällande infektioner och antibiotikaresistens. Gruppen kan bli forum för kunskapsutbyte och organisatoriskt lärande i kommunen. Ni bör ha ett formellt beslut om gruppens mandat att driva arbetet, och arbetet kan med fördel ledas/samordnas av utsedd funktion i kriterie 5 nedan.

Exempel: Antingen tillsätts en ny grupp eller så används en redan befintlig grupp. Gruppen bör träffas vid regelbundna möten för att kunna dela erfarenheter.

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Syfte: När strategiska beslut är fattade behöver kommunen ge förutsättningar och möjlighet att omsätta besluten i praktiken. En samsyn mellan politisk/strategisk nivå och operativ nivå, dvs verksamheten, är viktig för hur frågan ska kunna prioriteras ute i verksamheterna. Arbetsgruppen (kriterie 4) behöver i dialog med berörda operativa verksamheter identifiera vilka förutsättningar respektive verksamhet behöver för att kunna arbeta antibiotikasmart. I dialogen behöver också de operativa verksamheterna formulera sitt behov av stöd från strategisk nivå i det förebyggande arbetet gällande infektioner och antibiotikaresistens.

Exempel: En förutsättning kan till exempel vara att arbetsgruppen ger en verksamhet möjlighet till stöd i att planera och genomföra sitt systematiska kvalitetsarbete. Det innebär inte att arbetsgruppen driver kvalitetsarbetet, men att den förmedlar kontakt mellan exempelvis verksamhetens kontaktperson och en kvalitetsutvecklare eller verksamhetsutvecklare i kommunen. En annan förutsättning kan vara att stötta just samverkan mellan olika förvaltningar som vinner på att samordna eller dela erfarenheter med varandra i sitt arbete med antibiotikasmarta kriterier. Sådan samverkan bidrar även till ett organisatoriskt lärande i kommunen.

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Syfte: Att den strategiska nivån i kommunen följer upp det fattade beslutet att bli en antibiotikasmart kommun och därmed de aktiva verksamheternas kriteriearbete ger tydliga signaler ut mot verksamheter att frågan är prioriterad. Uppföljning av arbetet är också en förutsättning för att kunna se att lämpliga aktiviteter och resurser nyttjats samt för att kunna mäta effekter av de beslut som tagits. En transparens gentemot kommuninvånarna kring redovisning av arbetet med att bli en antibiotikasmart kommun aktualiserar även frågor kring smitta och antibiotikaresistens för politiker, kommunmedarbetare och kommuninvånare.

Exempel: En del kommuner har en hållbarhetsredovisning, välfärdsbokslut eller ett avsnitt om folkhälsa och/eller hållbar utveckling i sin årsredovisning. Arbetet med att bli en antibiotikasmart kommun kan ni med fördel följa upp i något av dessa dokument.

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Syfte: Att öka medvetenheten bland de egna kommuninvånarna om problematiken med antibiotikaresistens, och samtidigt ge konkreta tips och råd på vilket sätt invånare själva kan bidra till att minska antibiotikaresistensen.

Exempel: I samband med lokala, nationella eller internationella event kan ni som kommun upplysa om kommunens arbete med antibiotikasmart kommun, upplysa om vad invånare själva kan göra samt skapa forum för dialog med invånarna. Upplysning kan ske via digitala medier eller kommunens hemsida, men bör också i den mån det är möjligt möta invånarna där de naturligt rör sig ute i samhället. Det kan ske i samverkan med bibliotek eller apotek och i samband med lokala marknadsdagar, eller i samband med den årliga internationella antibiotikaveckan (november) och internationella handhygiendagen (5 maj). Det är av vikt att genomföra det på ett tillgängligt och jämlikt sätt. Kommunen kan även göra en insats via SFI/samhällsorientering, där Folkhälsomyndighetens dialog- och metodmaterial, framtaget i samarbete med Va med!. kan användas. Kommunen kan även använda informationsmaterial från www.skyddaantibiotikan.se, i till exempel en artikel eller inlägg i sociala medier.

Uppdaterad
Dela länk till frågan