Handlingsplan ska stärka arbetet med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en första nationell handlingsplan för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR. Den kommer att ligga till grund för Sveriges arbete inom området de kommande tio åren.

Den sexuella och reproduktiva hälsan är relativt god i Sverige, men ojämnt fördelad mellan olika grupper. Den handlingsplan för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR, som Folkhälsomyndigheten tagit fram på uppdrag av regeringen uppmärksammar det breda arbetet med SRHR för hela befolkningen och särskilt sårbara grupper. Handlingsplanen lyfter åtgärder inom sex prioriterade områden för att utjämna de klyftor som finns. Det handlar om att vidareutveckla SRHR i folkhälsoarbetet, stärka det hälsofrämjande och förebyggande arbetet och att öka befolkningens kunskap om SRHR. Vidare är målet att alla ska ha tillgång till vård, stöd och behandling inom rimlig tid och av rätt kompetens, samt att samordning och uppföljning ska utvecklas.

Handlingsplanen är den första i sitt slag att samla flera olika aktörer i ett gemensamt SRHR-arbete och har tagits fram i samverkan med myndigheter, regioner, kommuner, Sveriges kommuner och regioner (SKR), professionsföreträdare och det civila samhället.

– Vår förhoppning är att handlingsplanen ska fungera som en gemensam plattform, där vi tillsammans hjälps åt med att utveckla arbetet med SRHR. Kopplingen mellan SRHR och det breda folkhälsoarbetet är viktigt. Genom att fastställa prioriteringar, mål och åtgärder får vi möjlighet att stärka arbetet för en god, jämlik och jämställd sexuell och reproduktiv hälsa i hela befolkningen, säger generaldirektör Karin Tegmark Wisell.

Handlingsplanen lägger stor vikt vid att stärka rätten till sexuell och reproduktiv hälsa genom hela livet för hela befolkningen, och särskilt för de prioriterade grupperna: unga, äldre, hbtqi-personer, personer med funktionsnedsättning och utrikesfödda.

Läs mer

Nationell handlingsplan för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i Sverige – Genomförandet av den nationella SRHR-strategin 2023–2033