Hur mår bisexuella? – En kartläggande litteraturöversikt av forskning om livsvillkor, livskvalitet och hälsa bland bisexuella i Norden 2000–2023

Lyssna

Rapporten Hur mår bisexuella? är en kartläggande litteraturöversikt som bygger på den forskning som gjorts om bisexuellas, och i viss mån pansexuellas, livsvillkor, livskvalitet och hälsa i de nordiska länderna under de senaste 20 åren.

Det övergripande resultatet visar att bisexuella personer har högre grad av ohälsa, sämre livskvalitet och sämre livsvillkor än heterosexuella och homosexuella, och att detta särskilt gäller bisexuella kvinnor. Vidare framgår att det saknas forskning som renodlat fokuserar på pansexuella. Resultaten för bisexuella har en tendens att osynliggöras genom att gruppen läggs samman med homosexuella, alternativt inkluderas i förkortningen hbtqi. Bisexuella och pansexuella har dock andra livsvillkor än homosexuella och heterosexuella, varför det är av vikt att specifikt uppmärksamma deras möjligheter till jämlik hälsa.

Rapporten visar att bisexuella har betydligt sämre livsvillkor, livskvalitet och hälsa än såväl homosexuella och heterosexuella. Bisexuella personer har sämre förutsättningar för att leva öppet med sin sexualitet. Det är vanligt att bisexuella möter fördomar och misstro. De upplever även utanförskap i såväl hbtqi-sammanhang som bland heterosexuella.

Bisexuella har ett mer varierat sexliv än homosexuella och heterosexuella, men har samtidigt lägre grad av nöjdhet. I gruppen är både den fysiska och psykiska hälsan sämre och risken för förtida död är högre. Utöver detta är substansbruk vanligt. Bisexuella kvinnor är särskilt utsatta vad gäller psykisk hälsa, våld och substansanvändning jämfört med bisexuella män, homosexuella och heterosexuella.

Syftet med publikationen är att öka kunskapen om livsvillkor, livskvalitet och hälsa för grupperna bisexuella och pansexuella. Därtill ska resultat och förslagna insatser inspirera till att målgrupperna i högre grad arbetar med bi- och pansexuellas hälsa.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Artikelnummer: 23156