Sänkt medellivslängd för ensamstående kvinnor med kort utbildning

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Medellivslängden sjunker för ensamstående kvinnor med förgymnasial utbildning födda i Sverige. Det visar en ny sammanställning från Folkhälsomyndigheten.

Resultat för inrikes födda ensamstående kvinnor med förgymnnasial utbildning visar att den återstående medellivslängden vid 30 års ålder minskade med ett år under perioden 2012–2022. För befolkningen i stort ökade i stället medellivslängden med 1,3 år under denna period.

– Resultaten är anmärkningsvärda eftersom medellivlängden för befolkningen i stort ökar under motsvarade period. Vi har nu fått ytterligare kunskap om en grupp som har en särskilt utsatt livssituation och där åtgärder behövs för att vända trenden, säger generaldirektör Karin Tegmark Wisell.

Flera förutsättningar till god hälsa för förgymnasialt utbildade kvinnor födda i Sverige har försämrats under studieperioden. Fler är ensamstående, har låga inkomster och har sjukpenning eller sjukersättning som största inkomstkälla. Färre personer i gruppen hade förvärvsarbete 2022 jämfört med tio år tidigare.

– Att ha svag ekonomi och vara ensamstående kan påverka hälsan på flera sätt. Dels genom att möjligheterna till att göra val som främjar hälsan är begränsade, men även för att det kan saknas olika former av praktiskt, socialt och emotionellt stöd. Det folkhälspolitiska målet handlar om att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa. Här ser vi behov av att stärka det arbetet för denna grupp, säger Karin Tegmark Wisell.

Analysen av kvinnors medellivslängd är en del i ett regeringsuppdrag som handlar om att ta fram kunskap om kvinnors hälsa och livsvillkor. Denna rapport är ett första steg och med utgångspunkt i dessa resultat fortsätter vi arbetet för att ytterligare fördjupa kunskapen om orsakerna till den sjunkande medellivslängden och för att möjliggöra preventiva insatser.

Läs mer

Medellivslängdens utveckling i olika utbildningsgrupper – En analys av vad som har bidragit till förändringar 2012–2022