Hälsan bland de yngsta behöver förbättras

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Det finns hälsomässiga utmaningar bland de yngsta i befolkningen och hälsan är ojämlikt fördelad. Det visar en ny kartläggning från Folkhälsomyndigheten.

Små barn i Sverige har generellt en god hälsa. Spädbarnsdödlighet är låg och det allmänna hälsotillståndet uppges för de flesta vara gott. Samtidigt visar Folkhälsomyndighetens kartläggning att allt för många barn under sex år har hälsoutmaningar, exempelvis genom övervikt, astma och karies.

Enligt rapporten kan upp till hälften av barnen under sex år ha levnadsvanor eller livsvillkor som ökar risken för ohälsa. Upp till vart fjärde barn verkar inte heller få den barnhälsovård som rekommenderas i det nationella barnhälsovårdsprogrammet.

Hälsomässiga utmaningar ojämlikt fördelade

De största skillnaderna finns mellan grupperna barn till föräldrar med olika utbildningsnivå samt mellan grupperna barn till svenskfödda och utlandsfödda föräldrar. Så gott som samtliga hälsorelaterade utfall skiljer sig mellan dessa grupper. Hushållsinkomst, moderns ålder, familjetyp, bostadskommun och regional tillhörighet spelar också roll.

– Hälsan bland de yngre barnen behöver förbättras och bli mer jämlik så att de hälsomässiga utmaningarna inte påverkar barnen, deras familjer och samhället negativt, sägar Nora Döring, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Uppföljning av små barns hälsa viktig för folkhälsan

Regelbundna uppföljningar är en förutsättning för att kunna ta fram och utvärdera systematiska förebyggande och främjande insatser. Informationen om små barns hälsa i Sverige är dock överlag svårtillgänglig och bristfällig. Det saknas också information om viktiga aspekter av hälsan, exempelvis den psykiska hälsan.

– Det behövs bättre uppföljningar av små barns hälsa för att samhället ska kunna arbeta systematiskt för en livslång god och jämlik hälsa i befolkningen, säger Solveig Petersen, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Om kartläggningen

Kartläggningen är framtagen i samarbete med barnhälsovården och bygger på data från nationella register, nationella enkätstudier och barnhälsovårdens journaler för perioden 2016–2020 .

Läs mer

Hur mår små barn i Sverige – Hälsa och hälsans förutsättningar bland barn i åldern 0–5 år