Hur mår små barn i Sverige? – Hälsa och hälsans förutsättningar bland barn i åldern 0–5 år

Lyssna

Folkhälsomyndigheten har i dialog med representanter från barnhälsovården kartlagt hälsa och förutsättningar för hälsa hos små barn 0–5 år. Vi har också kartlagt skillnader mellan olika grupper i befolkningen.

Kartläggningen handlar om barns övergripande hälsa, och specifikt om fysisk och psykisk hälsa samt om munhälsa och olycksskador. Den finns också information om barns levnadsvanor, närmiljö, föräldrars levnadsvanor och hälsa, samt om barnhälsovård. Informationen kommer från nationella register, nationella enkätstudier och barnhälsovårdens journaler för perioden 2016–2020.

Kartläggningen visar att små barn i Sverige generellt har en god hälsa och goda förutsättningar för hälsa. Samtidigt indikerar resultaten att det finns hälsomässiga utmaningar bland de yngsta i befolkningen och att hälsan är ojämlikt fördelad. Kartläggningen visar också att informationen om små barns hälsa i Sverige överlag är svårtillgänglig och bristfällig. Det saknas information om viktiga aspekter av hälsan, exempelvis den psykiska hälsan.

Rapporten riktar sig till dig som är verksam eller beslutsfattare inom barnhälsovården. Den vänder sig också till andra som behöver underlag för att prioritera insatser och fortsätta arbetet med att främja små barns hälsa, livsvillkor och levnadsvanor - lokalt, regionalt och nationellt.

Bilagor

Bilaga 1 till Hur mår små barn i Sverige (PDF, 211 kB)

Bilaga 2 till Hur mår små barn i Sverige (PDF, 487 kB)

Bilaga 3 till Hur mår små barn i Sverige (PDF, 530 kB)

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Uppdaterad:
Antal sidor: 173
Artikelnummer: 24147