Covid-19-pandemin kan få flera konsekvenser för hälsan. Förutom sjuklighet och risken för dödlighet påverkar åtgärderna för att minska smittspridningen flera av samhällets funktioner. Till exempel kan neddragningar inom näringslivet leda till en ökad arbetslöshet. Vilket i sin tur kan leda till att fler får svårt att försörja sig och en ökad risk för psykisk ohälsa.

Vi har belyst tänkbara konsekvenser av pandemin ur ett brett folkhälsoperspektiv, Denna publikation bidrar till att komplettera arbetet med covid-19 utifrån vårt övergripande uppdrag att verka för en god och jämlik folkhälsa.

Syftet med publikationen är att belysa tänkbara konsekvenser på folkhälsan av covid-19-pandemin samt de smittskyddsåtgärder som har satts in under våren 2020.
Vi vänder oss i första hand till aktörer inom kommuner, regioner och nationella myndigheter.

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Publicerad: 24 juni 2020
  • Uppdaterad: -
  • Artikelnummer: 20084