Resultat per målområde för Folkhälsan i Sverige

Lyssna

Viktiga aspekter av folkhälsan och dess förutsättningar skildras med kärnindikatorer uppdelat i det folkhälsopolitiska ramverkets åtta målområden och ett avsnitt om hälsa. Indikatorerna presenteras med text och diagram, och statistiska analyser i separata e-rapporter. Sidorna uppdateras i takt med att ny statistik finns tillgänglig eller ny kunskap tas fram.

Utvalt innehåll

Hur redovisas våra data?

Genom att klicka på ett av målområdena eller området Hälsa ovan kommer du vidare till resultaten. Resultaten redovisas per indikator. Med indikator avses här ett utfall som indikerar folkhälsans läge och utveckling. Det kan vara ett hälsoutfall eller en förutsättning för god hälsa. Resultaten ges för ett urval av de kärnindikatorer som Folkhälsomyndigheten har tagit fram för att följa upp det övergripande folkhälsopolitiska målet ”Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation”. Resultat presenteras också för ett komplement av mer specifika hälsorelaterade indikatorer.

För varje indikator finns en webbrapportsida med kortfattade texter och grafik. I möjligaste mån redovisas skillnader mellan grupper för respektive indikator avseende kön, ålder, utbildningsnivå, födelseland (fyra grupper) och geografi (länsnivå, kommunnivå). Trender för utvecklingen över tid inom grupperna ger oss en bild av huruvida jämlikheten mellan grupperna ökar eller minskar över tid.

Vill du göra egna figurer?

Figurerna som används i Folkhälsan i Sveriges resultatrapporter och i årsrapporten är byggda i Folkhälsomyndighetens visualiseringsverktyg FolkhälsoStudio och data är hämtad från Folkhälsomyndighetens databas Folkhälsodata.

Du kan göra egna figurer och tabeller i dessa två verktyg och ladda ned till din dator.

Databasen innehåller inte bara indikatorerna för uppföljning enligt stödstrukturen. Där finns även moduler som används i andra uppföljningssystem.

Nyheter

Fler nyheter

Publikationer

Fler publikationer