Faktorer kopplade till föräldraskapet, så kallade föräldraskapsfaktorer, kan utgöra både risk- och skyddsfaktorer för konsumtion av alkohol och relaterade problem hos ungdomar. Det visar en systematisk litteraturöversikt och metaanalys av longitudinella studier på effekterna av föräldraskapsfaktorer på konsumtion av alkohol och relaterade problem hos ungdomar.

Detta blad i serien Utblick folkhälsa riktar sig till ANDT-samordnare och tillsynshandläggare för alkohol i kommuner och länsstyrelser och andra som jobbar lokalt och regionalt med alkoholprevention, exempelvis folkhälsostrateger och folkhälsochefer.

Sedan i februari 2016 har Folkhälsomyndigheten i uppdrag att stödja genomförandet av en samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings-, och tobakspolitiken 2016–2020 (ANDT-strategin). Läs mer om Folkhälsomyndighetens uppdrag på ANDT-området.

Film: Föräldrar kan påverka ungdomars alkoholkonsumtion