Hepatit B och C ska vara eliminerade i världen till år 2030, enligt Världshälsoorganisationens mål. Folkhälsomyndigheten har tagit fram ett nytt kunskapsunderlag för hur arbetet kan bedrivas i Sverige där man konstaterar att aktörer i högre grad behöver samverka för att arbetet ska bli effektivt. Vaccination, riskreducerande rådgivning, testning och behandling behöver tillgängliggöras som paketerbjudande och en utbyggnad av mobila så kallade lågtröskelverksamheter rekommenderas.

Bläddra och läs i publikationen längre ned

Sammanfattning

Folkhälsomyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att ta fram underlag för hur man kan förbättra det hälsofrämjande och förebyggande arbetet med hepatit C, och i viss mån hepatit B i Sverige. Bakgrunden är WHO:s mål att eliminera hepatit B och C till 2030. Folkhälsomyndighetens underlag ska komplettera nuvarande åtgärder och utgöra ett samlat ramverk för arbetet samt bedöma hur det bör följas upp. För att kunna reducera hepatit B och C behöver man överbrygga ojämlikheter i hälsa genom att adressera de ofta komplexa behov som finns hos olika riskutsatta grupper och som i vissa fall riskerar att tappa kontakt med vården. Detta genom att erbjuda behovsanpassade primär- och sekundärpreventiva aktiviteter och tillgängliggöra dem inom verksamheter och arenor där riskgrupperna finns.

Fyra prioriterade områden för insatser

Arbetet med hepatit B och C i Sverige är i dag utspritt på flera aktörer och arenor, och det saknas en sammanhållen bild. Med stöd i kunskap, forskning och i dialog med nyckelaktörer har Folkhälsomyndigheten identifierat fyra övergripande fristående men ömsesidigt beroende och långsiktigt prioriterade områden för det kommande arbetet:

  1. Primär- och sekundärpreventiva aktiviteter
  2. Verksamheter för att nå riskgrupper
  3. Uppföljning, epidemiologisk övervakning och utvärdering
  4. Aktörers samverkan och samarbete på strategiska arenor.

Tillsammans med bland annat lagar, regler, föreskrifter och vägledningar, utgör dessa områden ett samlat ramverk för olika insatser som är viktiga i arbetet för att reducera hepatit B och C i Sverige till 2030. Under varje område presenteras delområden där arbetet behöver stärkas eller utvecklas vidare.

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2019-06-10
  • Antal sidor: 60
  • Artikelnummer: 19032