Rapporten Öppna jämförelser folkhälsa 2019 har tagits fram av Folkhälsomyndigheten i samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Bläddra och läs i rapporten längre ner

Öppna jämförelser ger möjligheter till lokala jämförelser

Öppna jämförelser folkhälsa 2019 (ÖJ folkhälsa) är en indikatorbaserad rapport som visar jämförelse av folkhälsan mellan regioner och mellan kommuner. Rapporten innehåller 39 indikatorer som speglar hälsoutfall men också bakomliggande faktorer som påverkar hälsan, exempelvis utbildning, sysselsättning och trygghet, samt levnadsvanor.

Fokus i rapporten är jämförelser mellan kommuner och mellan regioner. De regionala och lokala resultaten redovisas i relation till resultat för riket i stort, och hur det ser ut i olika grupper i samhället.

Syftet med ÖJ folkhälsa är att stimulera aktörer på lokal och regional nivå till fördjupade diskussioner, analyser och förbättringsarbete. Utvärderingar av tidigare rapporter (2009 och 2014) visar att ÖJ folkhälsa har använts i behovsanalyser, som underlag i dialog med politiska nämnder och ledningsgrupper.

Några resultat i korthet

Övergripande visar rapporten att folkhälsan i Sverige är fortsatt god, men det finns stora skillnader i befolkningen beroende på var man bor, kön, ålder, samt socioekonomi. Skillnaderna inom en region är större än skillnader mellan regioner, och skillnader mellan grupper med olika utbildningsbakgrund är ofta större än skillnader mellan kvinnor och män. Skillnaderna tycks inte minska och har i vissa fall till och med ökat.

Hälsan utvecklas inte lika gynnsam för dem med förgymnasial utbildning jämfört med dem med eftergymnasial utbildning, sett till medellivslängd, självskattad hälsa, fetma, hjärtinfarkt och lungcancer.

Livsvillkor och levnadsförhållanden skiljer sig åt avsevärt mellan kommunerna, sett till behörighet till gymnasiet och långtidsarbetslöshet, liksom upplevelsen av trygghet och tillit som också visar stora skillnader mellan olika grupper i samhället.

Levnadsvanorna utvecklas inom några områden positivt, såsom minskad daglig rökning bland unga och bland gravida samt minskad riskkonsumtion av alkohol bland unga. För levnadsvanor, liksom för övriga resultat, finns skillnader mellan olika delar av landet och mellan olika grupper i samhället.

Länkar

Faktablad - Öppna jämförelser 2019 (Ett underlag som kan användas av politiska nämnder och ledningsgrupper, men också i dialog med dessa.)

Verktygslåda folkhälsostatistik och Öppna jämförelser folkhälsa (SKL:s webbaserade verktygslåda för stöd i analys och tolkning av lokala och regionala resultat)

Kommunrapporter Öppna jämförelser folkhälsa

Jämförelser i kommun- och landstingsdatabasen Kolada:

Folkhälsodatas kommunfaktablad

Folkhälsorapportering & statistik

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2019-02-06
  • Antal sidor: 222